PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28.02.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Boțan Ioan.

La ședință sunt prezenți și dl. Leahu Vasile din cadrul Compartimentului Urbanism, d.ra. Săplăcan Monica din cadrul Compartimentului Resurse Umane, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Compartimentului Management Proiecte europene, dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, d.ra. Buhai Mihaela, din cadrul Compartimentului Gestiunea Deșeurilor, Mediu, Dna. Frișan Alina, din cadrul Serviciului de Asistență Socială Năsăud, dna. Bârlădeanu Elvira din cadrul Serviciului de Asistență Socială Năsăud și dna. Marica Livia, din cadrul Compartimentului Comercial.

După dezbaterea proiectelor de hotărâri, se prezintă și dl. comisar șef Pânzariu Mihai, în calitate de reprezentant al Poliției Orașului Năsăud, dl. Lt. Col Andonesi Dănuț, în calitate de reprezentant al Jandarmeriei Orașul Năsăud și dl. Lt. Col. Suciu Mihai, în calitate de reprezentant al secției de Pompieri Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 95/31.08.2016 privind aprobarea actualizării componenței Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul orașului Năsăud, Județul Bistrița Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea      Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind transformarea funcției publice de execuție, inspector, grad superior, vacantă în inspector, grad debutant în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul tehnic-investiții din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, în orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărârepentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței agroalimentare și al Oborului de animale din orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea  Romocea

10. Proiect de hotărâre privind angajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 4633/112/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița- Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea  Romocea

Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:

11. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației, pe perioadă nedeterminată, a unei suprafețe de teren de 1200 mp., aparținând domeniului public al orașului Năsăud, identificată din imobilul înscris în C.F. nr. 30015 Năsăud, nr. cad. 30015, din baza materială a unității de învățământ preuniversitar de stat - Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud, în teren cu altă destinație publică

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea  Romocea

 

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 17voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 95/31.08.2016 privind aprobarea actualizării componenței Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul orașului Năsăud, Județul Bistrița Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Dl consilier Marica Marius întreabă care este nr. persoanelor care beneficiază de prevederile Legii 416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Dna. Bârlădeanu Elvira și dl. consilier Vlașin Dorin răspund că în medie ar fi 59 de familii, rezultând un nr de aproximativ 120 de persoane.

Dl primar menționează că o bună parte din sumele alocate pentru indemnizațiile pentru  handicap și asistenții personali vin de la bugetul general consolidat al statului, iar sumele nu se acordă nejustificat.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat    

5. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție, inspector, grad superior, vacantă în inspector, grad debutant în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul tehnic-investiții din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, în orașul Năsăud.

Dl. primar menționează că prin acest proiect de hotărâre s-a dorit lărgirea grilei criteriilor pentru a crea posibilitatea accesului tinerilor până în 35 de ani care au o stare materială mai slabă.

Aceste criterii prevăzute în proiectul de hotărâre creează o nouă șansă în plus pentru cei cu venituri foarte mici.

Dl. consilier Boțan Ioan întreabă cate apartamente A.N.L. există acum și câte cereri există?.

Dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privatrăspunde că sunt 9 apartamente și există 70 de cereri.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50”

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărârepentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora

Dl. consilier Marica Marius întreabă dacă există cereri pentru cumpărarea acestor apartamente.

Dl. Secretar al Orașului Năsăud, dl Șoldea Vasile, răspunde că întreaga construcție trebuie mai întâi intabulată pentru a putea fi cumpărate.   

Proiectul a fost discutat şi pe comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței agroalimentare și al Oborului de animale din orașul Năsăud.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privindangajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 4633/112/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița- Năsăud

Dna. consilier Vîju Steluța dorește să cunoască despre ce cauză este vorba.

Dl primar explică faptul că este vorba despre un caz de malpraxis în cazul unei fetițe. Toată suma de despăgubiri a fost plătită de către firma de asigurări care ulterior au acționat Spitalul Orașului Năsăud în judecată pentru recuperarea acestor sume.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    1 voturi ( dl. consilier Maghiar Marius).

 

11. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației, pe perioadă nedeterminată, a unei suprafețe de teren de 1200 mp., aparținând domeniului public al orașului Năsăud, identificată din imobilul înscris în C.F. nr. 30015 Năsăud, nr. cad. 30015, din baza materială a unității de învățământ preuniversitar de stat - Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud, în teren cu altă destinație publică

Dl consilier Oltean Dorel întreabă dacă terenul este în zona bazinului de apă.

Dl primar răspunde afirmativ precizând că zona adiacentă este de 300 m.p.- bazinul de apa, și 900 m.p. în zona adiacentă. Se referă la o investiție privind reabilitare, modernizare, dotarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” și a infrastructurii urbane adiacente și a trotuarelor de pe strada Virgil Șotropa, Vasile Nașcu până la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu, str. Tudor Vladimirescu paralel cu muzeul și de la Bulevardul Grănicerilor până la strada Virgil Șotropa.

Dl consilier Oltean Dorel întreabă dacă persoanele din afara școlii vor avea acces la acest parc.

Dl primar menționează că fiind vorba despre  domeniul public, vor avea acces atât de pe o cale de acces din exterior, cât și din interior.

Dl consilier Oltean Dorel întreabă dacă există obligația de a realiza o zonă adiacentă.

Dl primar precizează că sunt obligatorii două puncte: pct. principal A) Obiectivul principal-  Școala Gimnazială, și respectiv pct. B) zona urbană adiacentă.

Dl Oltean întreabă ce se întâmplă cu cele două terenuri și cu faptul că este obturată zona de joacă a copiilor de la școală.

Dl primar răspunde că la această școală sunt 840 de elevi în concret, terenurile respective sunt închiriate la acest moment, însă urmează ca aceste contracte să fie reziliate dat fiind interesul public local.

Dna. consilier Moldovan Adriana întreabă acre este poziția Școlii Gimnaziale.

Dna consilier Bidică Emilia răspunde că Școala Gimnazială și- a exprimat acordul deoarece, în caz contrar nu ar putea fi demarată investiția.

 Proiectul a fost discutat şi pe comisii. Nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Diverse.

Dl. primar invită pe dl. comisar șef, Pânzariu Mihai, din cadrul Poliției orașului Năsăud să prezinte raportul de activitate al instituției pe care o reprezintă.

Dl. comisar șef prezintă principalele acțiuni întreprinse pe raza orașului Năsăud.

Dl Oltean Dorel întreabă dacă există vreun proiect în colaborare cu administrația publică locală pentru fluidizarea traficului.

Dl comisar șef Pânzariu Mihai răspunde că au existat unele discuții încă de la sfârșitul anului 2017 avându-se în vedere relocarea  și marcarea unor treceri pentru pietoni, solicitarea permanentă de dirijare a circulației pentru evitarea ambuteiajelor, începând cu intersecția Sângeorz- Băi cu Bistrița până în zona unităților de învățământ precum și modificarea unor sensuri de mers.

Dl primar mulțumește dl. comisar șef pentru prezentarea raportului de activitate și îl invită pe dl Lt. Col. Andronesi Dănuț, din cadrul Jandarmeriei Năsăud, să prezinte raportul de activitate al instituției pe care o reprezintă.

Dl. Lt. Col.  Andronesi Dănuț prezintă principalele acțiuni întreprinse pe raza orașului Năsăud.

Dl consilier Oltean Dorel întrebă care este raza de competență a Jandarmeriei orașului Năsăud și în ce situații intervin.

Dl. Lt. Col.  Andronesi Dănuț răspunde că raza de acțiune se întinde de la  Nimigea, Valea Sălăuței până la Ilva Mică, iar situațiile în care intervin sunt de asigurarea ordinii și liniștii publice, iar la solicitarea Poliției, colaborare pentru menținerea ordinii și liniștii publice.

Dl primar mulțumește dl. comisar șef pentru prezentarea raportului de activitate și îl invită pe dl. Lt. Col. Suciu Mihai, din cadrul secției de Pompieri Năsăud.

Dl Lt. Col. Suciu Mihai prezintă principalele acțiuni întreprinse pe raza orașului Năsăud dorind totodată să aducă în atenție pentru partea spitalicească, lipsa medicilor pediatrii de gardă în orașul Năsăud, fiind o situație des întâlnită în cazurile în care sunt nevoiți să intervină pentru asistență medicală

Dl primar menționează că pentru a atrage medici în orașul Năsăud se încearcă și realizarea unui proiect de creare a unor locuințe pentru medici precum și motivația salarială.

De asemenea, de la Spitalul Orășenesc s-a realizat deja o prioritizare a aparatelor medicale care urmează a fi achiziționate din fondurile A.D.I. Spital.

Se dorește de asemenea, crearea unui Centru de Primire urgențe care ar avea avantajul că o parte de 80 % din sumele necesare funcționării sale ar fi asigurate direct de la Ministerul Sănătății.

Având în vedere aceste aspecte considerăm că putem fi optimiști.

Dl. primar mulțumește dl. Lt. Col. Suciu Mihai pentru prezentarea raportului de activitate.

Dl. primar prezintă adresa înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 22173/21.02.2018 prin care dl. Trandafir Mihăiță- Vasile solicită construirea unui parc de fitness urban, cererea fiind  însoțită de asemenea de alte semnături pentru a susține petiția.

Dl. primar menționează că în urma analizării costurilor aferente acestui proiect s-a ajuns la suma de aproximativ 35.000 lei., locația disponibilă fiind al doilea teren de tenis din incinta stadionului orașului.

Consilierii locali ai Consiliului Local Năsăud își exprimă acordul în principiu.

În legătură cu Zilele orașului Năsăud, dl. primar menționează că sumele alocate pentru acest eveniment vor fi mici în anul acesta date fiind cheltuielile. Așa fiind  propunerea este de a sărbătorii o singură zi, de Ispas, în luna mai. In prima parte evenimentul din Parcul central, 2-3 evenimente culturale în Sala de festivități, de la ora 12 pană la ora 17-18, partea de folclor, iar seara, de la ora 20, până la ora 24, partea pentru tineret. În acest mod s-ar reduce costurile.

Se supune la vot această propunere care se adoptă cu majoritate de 16 voturi pentru și un vot împotrivă (dl. consilier Marica Marius)

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Boțan Ioan                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile