PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 15.02.2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Boțan Ioan .

La ședință sunt prezenți dl. Stoian Gheorghe, șef birou financiar contabil,  Dna Someșan Cosma Dana, din cadrul Biroului Management proiecte europene;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale/taxelor de înscriere către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultura „Liviu Rebreanu” Năsăud si Spitalul orășenesc Dr.” George Trifon” Năsăud , pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Repartizării pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, al. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor precum si a altor cheltuieli in unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 17v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 133/24.10.2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiții

„Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri prezentate  de dl primar.

„pentru” 17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale/taxelor de înscriere către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2018

Dl. primar prezintă  în ansamblu bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2018 făcând următoarele precizări:

  • Față de proiectul de hotărâre transmis, a apărut o modificare între două obiective de investiții:

-100.000 lei reabilitare blocuri;

+100.000 lei proiecte tehnice și S.F.- uri.

  • Față de proiectul de hotărâre transmis, au apărut  modificări pe anii 2019-2020-2021 cu 155.000 lei întrucât Casa de Cultură nu și-a prevăzut aceste sume estimate.

Dl. Stoian Gheorghe, șeful Biroului Financiar contabil, din cadrul primăriei orașului Năsăud prezintă în detaliu bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2018, cu următoarele mențiuni:

Cheltuielile totale pentru anul 2018 sunt în valoare de 25180 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de personal - 6894 mii lei, reprezentând o pondere de 27,38% din totalul cheltuielilor, cheltuieli bunuri și servicii în valoare de 4764, reprezentând o pondere de 18, 92% din totalul cheltuielilor,  dobânzi- 45 mii lei,  reprezentând o pondere de 0,18% din totalul cheltuielilor, subvenții- 10 mii, reprezentând o pondere de 0,04% din totalul cheltuielilor, transferuri- 316 mii, reprezentând o pondere de 1,25% din totalul cheltuielilor, asistența socială- 1996 mii, reprezentând o pondere de 7, 93% din totalul cheltuielilor, Investiții- 10591, reprezentând o pondere de 42,07% din totalul cheltuielilor și alte cheltuieli- 303 mii, reprezentând o pondere de 1,21% din totalul cheltuielilor. Rambursarea creditelor în valoare de 211 mii, reprezentând o pondere de 0,84%.

Cu privire la venituri, în valoare de 22407 mii lei, veniturile proprii reprezentă 10581 mii lei; sume TVA reprezentând 4023 mii lei, Subvenții PNDL reprezentând 6112 mii lei, F.E.N.- 1670 mii, Subvenții încălzire- 21 mii.

Deficitul la acest capitol este de 2773 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

Referitor la Bugetul veniturilor proprii și subvenții: veniturile sunt în valoare de 27520 mii lei, iar cheltuielile de 28195 mii lei.

Deficitul este de 675 mii pentru secțiunea de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2017.

Totalul bugetului general consolidat se prezintă astfel:

  • Venituri în valoare de 49672 mii lei;
  • Cheltuieli în valoare de 53120 mii lei;

Deficitul este de 348 mii lei pentru sectorul de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2017.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă cheltuielile cu personalul sunt asigurate și pe trimestrul IV.

Dl Stoian Gheorghe, șeful Biroului Financiar contabil, răspunde afirmativ la această întrebare.

Dl consilier local Oltean Dorel, dorește să cunoască cu cât au crescut cheltuielile de personal în anul 2018 față de anul 2017.

Dl Stoian Gheorghe, șeful Biroului Financiar contabil răspunde că acestea au crescut cu un procent de aproximativ 22% față de realizările anului 2017.

Dl consilier local Marica Marius întreabă la ce tip de venituri considerăm că vom avea probleme la încasare în anul 2018.

Dl Stoian Gheorghe, șeful Biroului Financiar contabil răspunde că la taxa de salubritate există un decalaj de aproximativ 2 luni între încasări și plata taxei de salubritate către operatorul economic și la concesiuni și închirierea contractelor cu pășunile alpine.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat de dl. primar:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

  1. Proiect de hotărâreaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultura „Liviu Rebreanu” Năsăud si Spitalul orășenesc Dr.” George Trifon” Năsăud , pe anul 2018

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„pentru” 17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Repartizării pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, al. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor precum si a altor cheltuieli in unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat   

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 133/24.10.2017

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat   

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă dacă vom avea resurse pentru a acoperii cheltuielile suportate din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Complex Sportiv Multifuncțional”.

Dl primar răspunde că pentru acest obiectiv de investiții, este posibilă apelarea la un credit bancar.                           

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat   

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Boțan Ioan                                                          cons.jr. Soldea Vasile