PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 08.01.2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Absenți: Oltean Dorel, Rogozan Florin, Maghiar Marius, Bidică Emilia;

Președinte de ședință- dl. consilier local Bodea Marius;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâreprivind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului clădire- Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” și a terenului aferent acesteia, identificat din C.F. nr. 26099 Năsăud nr. top. 22 și C.F. nr. 28865 Năsăud nr. top. 23, situat în orașul Năsăud,  Bulevardul Grănicerilor, nr. 15

 

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului clădire- Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” și a terenului aferent acesteia, identificat din C.F. nr. 26099 Năsăud nr. top. 22 și C.F. nr. 28865 Năsăud nr. top. 23, situat în orașul Năsăud,  Bulevardul Grănicerilor, nr. 15.

Dl primar explică faptul că este vorba despre dotarea, modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale pentru care se speră reușirea întocmirii  documentației tehnice în termen optim până la data de 4 mai. Dl primar mai menționează că în cadrul programului P.O.R. , cofinanțarea fiind de 2% din 6 milioane de euro, ar însemna aproximativ 600.000 mii lei.

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru”    13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

          Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar,

         Bodea Marius                                                                 cons.jr. Șoldea Vasile