PROCES VERBAL

Încheiat azi, 20-12-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: dl. consilier Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier Bidică Emilia.

La ședință sunt prezenți: dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul comp. Integrare europeană, Dl. Iovu Ioan și dl. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului A.D.P.P., dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, dna. Săplăcan Monica, din cadrul compartimentului Resurse umane, salarizare.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.149/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi  serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2017                                                

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018

3. Proiect de hotărâreprivind modificarea Anexei I la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.41/30.03.2017, privind constituirea Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Planului Strategic de Dezvoltare al Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a grupului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2018-2019

5. Proiect de hotărâre  privind  alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2018

6. Proiect de hotărâreprivind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al Consiliului Local Năsăud, pe trimestrul IV 2017

Dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud numărul 151 din 29.11.2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor din Policlinica situată în orașul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, numărul 25, cuprinse in domeniul privat al orașului Năsăud

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spațiilor din Policlinica situată în oraşul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, numărul 25, etaj I, cuprinse in domeniul privat al oraşului Năsăud, înscrise în CF Colectivă nr. 5045/C1/E1/U8 Năsăud şi C.F. Colectivă nr 5045/C1/E1/U9 Năsăud în favoarea Cabinetului medical individual Dr. Ivașcu Carmen

Consiliul local al orașului Năsăud aprobă cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre propuse de domnul primar.

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar.

„pentru”- 16 v;

„ împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.149/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi  serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2017

Dl consilier local Marica Marius dorește să cunoască modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Local.

Domnișoara Săplăcan Monica, din cadrul compartimentului Resurse umane, salarizare, explică faptul că au mai fost incluse încă 10 posturi.            

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente. Se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt amendamente, obiecții, întrebări. Se supune aprobării: 

„pentru ”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei I la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.41/30.03.2017, privind constituirea Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Planului Strategic de Dezvoltare al Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a grupului

Dl primar explică faptul că au fost operate două modificări în anexă, respectiv, urmare a ieșirii din sistem a domnilor comisar șef, Repede Adrian și  lt. Col. Cira Radu, au fost înlocuiți cu domnii lt. Col. Andronesi Dănuț- Cornel și comisar șef Pînzariu Mihai Ion.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării. 

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2018-2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării. 

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

 

5. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

 

6. Proiect de hotărâreprivind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Dl primar explică faptul că crescând salariul brut, a scăzut coeficientul de salarizare. Salariul net nu a suferit modificări.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente. Se supune aprobării: 

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al Consiliului Local Năsăud, pe trimestrul IV 2017

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil explică faptul că, Contul de execuție bugetară trebuie aprobat în ultima decadă a lunii decembrie, iar ca și o chestiune generală veniturile realizate la ora actuală- 94,32%, iar la cheltuieli- 92,69%, încadrându-ne în bugetul local de anul acesta.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării. 

 „pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud numărul 151 din 29.11.2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor din Policlinica situată în orașul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, numărul 25, cuprinse in domeniul privat al orașului Năsăud.

Dl primar explică faptul că doamna Ivașcu Carmen, medic de familie  are înscriși peste 2300 de pacienți, iar condițiile în care își desfășoară activitatea sunt improprii.

A solicitat închirierea a două spații de la etajul I a Policlinicii, fiecare având o suprafață de 16,5 m.p.

Având în vedere că doamna doctor are un nr. atât de mare de pacienți, precum și faptul că are contract cu Casa de asigurări de Sănătate, considerăm că se poate realiza o închiriere directă.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

 „pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spațiilor din Policlinica situată în oraşul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, numărul 25, etaj I, cuprinse in domeniul privat al oraşului Năsăud, înscrise în CF Colectivă nr. 5045/C1/E1/U8 Năsăud şi C.F. Colectivă nr 5045/C1/E1/U9 Năsăud în favoarea Cabinetului medical individual Dr. Ivașcu Carmen.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Diverse.

Se prezintă domnul consilierOltean Dorel.

 Dl primar prezintă adresa doamnei Carșai Irina, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 46887/18.12.2017, prin care se solicită concesionarea terenului în suprafață de 1703 m.p. situat în Năsăud, str. Emil Isac, nr.8, județul Bistrița- Năsăud, pe o perioadă cat mai mare.

 Dl secretar al orașului Năsăud explică faptul că terenul respectiv se află în proprietatea statului român. Mai mult decât atat, o suprafață de aproximativ 1500 m.p. este revendicat de către doamna Nistor Firoana. Aceasta urmează a fi identificată, iar partea de teren care rămâne va putea fi scoasă la licitație.

Dl primar concluzionează că  va urma lămurirea regimului juridic al suprafeței respective de teren, iar după scăderea suprafeței de teren ce se solicită a fi retrocedată, se va lua o decizie.

Dl consilier local Rogozan Florin dorește o scurtă informare asupra proiectelor Primăriei aflate în derulare.

Dl primar prezintă investiția în drumurile agricole, în valoare de 1 milion de euro, cu bani europeni, fără cofinanțare. Licitația este în derulare. S-a depus o contestație, astfel încât Comisia și agenția au suspendat desfășurarea  activității până la soluționarea de către instanță a contestației.

De asemenea, în saptămâna curentă s-a semnat un contract de finanțare pentru creșterea eficienței energetice  a unui nr. de 9 blocuri de locuințe în cartierul de blocuri din oraș cu o finanțare de aproximativ 670.000 euro din bani europeni, 25% proprietarii și cofinanțare  de 15% autoritatea locală.

Un alt proiect este Centru de zi pentru persoane în vârstă și asistență medicală la domiciliu, în valoare de 750.000 euro, cu o cofinanțare de 2%.

Un alt proiect este creșterea eficienței energetice la spitalul orășenesc în valoare de 730.000 euro, cu o cofinanțare de 2%.

De asemena, se lucrează intens și pentru tema de proiectare și nota conceptuală pentru  două obiective de  investiție, respectiv reabilitare dotare- școala gimnazială ” Mihai Eminescu”, lucrare de mare anvergură și din punct de vedere financiar, și un proiect privind construirea unei noi creșe în orașul Năsăud ”Căsuța cu povești”. S-a reușit obținerea și acestei suprafete de 638 m.p. pentru construirea acesteia.

S-a semnat contractul de finanțare la Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea, modernizarea și asfaltarea a 4 străzi, respectiv strada Horea, Eminescu. Găgi și Valea Caselor.

Se mai așteaptă chemarea pentru semnarea unui contract de finanțare și pentru podul de peste râul Someșul Mare, mai sus de puntea la Lușca, în valoare de 3.000.000 lei.

De asemenea, în urmă cu 2 saptămâni a avut loc licitația pentru selecția de oferte pentru îndiguirea malului drept al râului Someșul Mare la Administrația bazinală a Apelor Someș- Tisa. O lucrare în valoare de aproape 4 milioane de euro.     

          Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                               Secretar,

     Bidică Emilia                                                             cons.jr. Șoldea Vasile