PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29-11-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Oltean Dorel.

La ședință sunt prezenți: dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul comp. Integrare europeană, Dl. Iovu Ioan, din cadrul compartimentului A.D.P.P. ,dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și Taxe, dna. Săplăcan Monica, din cadrul biroului Resurse umane, salarizare, dl. Sîrbu Radu, din cadrul presei locale.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2017

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2018

3. Proiect de hotărârepentru închirierea prin licitație publică a spatiilor din Policlinica situată în  orașul Năsăud, B- dul Grănicerilor, nr. 25, spații cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitații publice cu strigare, în vederea închirierii a două spații comerciale, situate pe strada Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașul Năsăud

5. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2017

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în oraşul Năsăud, strada Mihai Eminescu, bloc 2C, apartament nr. 2, al locatarei Mureșan Alina cu apartamentul nr. 8 situat în același bloc de locuințe, al locatarei Căienar Domnița

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr. 18, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată în orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr. 10, în favoarea doamnei Olinca Adriana

Dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

8. Proiect de hotărâreaprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Someș Țibleș, proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către ocolul silvic Feldru,  proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%

10. Proiect de hotărâre aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Consiliul local al orașului Năsăud aprobă cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre propuse de domnul primar.

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar.

„pentru”- 17 v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2017

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2018

Dl. primar explică modificările care vor opera față de anul curent, în cazul în care Consiliul Local va adopta proiectul de hotărâre.

Dl. consilier Marica Marius aduce în discuție adresa primită de la Somplast prin care se solicită scăderea taxei de la 1,6 la 1,3 deoarece nu utilizează tot spațiul.

Dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe menționează că au fost înștiințați de către agenți asupra reevaluării care ar putea de asemenea să conducă la scăderea impozitului însă nu s-a dat curs acestei înștiințări.

Dl. Marica dorește să propună un amendament pentru scăderea impozitului însă îl retrage.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt amendamente, obiecții, întrebări. Se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre pentru închirierea prin licitație publică a spatiilor din Policlinica situată în  orașul Năsăud, B- dul Grănicerilor, nr. 25, spații cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitații publice cu strigare, în vederea închirierii a două spații comerciale, situate pe strada Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașul Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2017

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în oraşul Năsăud, strada Mihai Eminescu, bloc 2C, apartament nr. 2, al locatarei Mureșan Alina cu apartamentul nr. 8 situat în același bloc de locuințe, al locatarei Căienar Domnița

Proiectul a fost discutat şi pe comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente. Se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr. 18, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată în orașul Năsăud, strada Bistriței, bloc D2, scara D, apartament nr. 10, în favoarea doamnei Olinca Adriana

Dl. primar explică faptul că acestschimb se realizează deoarece doamna Olinca Adriana are un copil cu handicap grav în întreținere și a solicitat schimbarea unei garsoniere cu un apartament cu două camere.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreaprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Someș Țibleș, proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9.  Proiect de hotărâreaprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către ocolul silvic Feldru,  proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Dl. Stoian Gheorghe explică faptul că s-au alocat bani pentru unitățile de învățământ pentru plata drepturilor salariale și hotărârile judecătorești, a crescut impozitul pe venit cu suma de 435.000 mii lei față de realizările pană la zi, sunt mici reduceri de venituri la impozitul pe transferul de proprietate. La cheltuieli au fost 120.000 pentru iluminatul public și 102.000 mii lei pentru reparații străzi, trotuarul din L. Rebreanu. De asemenea, pentru spital se alocă suma de 5000 mii lei pentru dotări.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Diverse.

Se prezintă și doamnaȘtefan Alexandra.

Dl primar prezintă raportul Curții de Conturi pe care de asemenea îl pune la dispoziția consilierilor locali.

Dl primar menționează că au fost verificate toate compartimentele Primăriei orașului Năsăud, cu precădere partea de cheltuieli de capital dar și gradul de colectare a impozitelor și taxelor. Pentru partea de cheltuieli de capital nu a fost nici o problemă. Dincolo, au fost mici probleme care în esență s-au remediat. Este vorba despre impozitul pentru unele mașini pentru care neavând un control total asupra circuitului, s-a suprapus baza de date RAR central Bistrița- Năsăud, Serviciul Înmatriculări.

Dl primar prezintă adresa Astra prin care se prezintă trei proiecte ale Despărțământului Astra Năsăud pentru anul 2018 și solicitarea unui sprijin financiar.

Consiliul local al orașului Năsăud exprimă acordul în vederea sprijinirii din punct de vedere financiar cu mențiunea că acest lucru nu este posibil decât dacă se depune proiectul prin Ghidul Solicitantului.

Dl primar prezintă raportul întocmit de către dl. Cîtiu Ioan, administrator al cimitirului multifuncțional, înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 46547/29.11.2017 prin care se propune achiziționarea unei suprafețe de teren pentru cimitirul multiconfesional al orașului Năsăud.

Consiliul local al orașului Năsăud își exprimă acordul pentru identificarea unei suprafețe de teren în vederea achiziționării pentru cimitirul multiconfesional al orașului Năsăud.

Dna. consilier local Vîju Steluța solicită sprijinul Primăriei orașului Năsăud în vederea luării unor măsuri considerând că există foarte multe murdărie în incinta cimitirului.

Dl primar explică faptul că din cadrul Primăriei orașului Năsăud se trimite echipă pentru colectarea gunoaielor din acea zonă în fiecare zi, însă este esențial ca cetățeni să înțeleagă că nu este în regulă, mai ales ca s-au desfășurat și campanii de informare cu privire la colectarea deșeurilor.

Dl primar mai menționează faptul că Primăria nu are competența de a se ocupa de ceea ce se află în cadrul cimitirului întrucât acesta se află în administrarea Parohiei Ortodoxe.

Dl primar dorește să pună în dezbatere problema câinilor fără stăpân din oraș.

Dl. viceprimar consideră că există două posibile soluții pentru această problemă respectiv, adăpostul public (numirea unui administrator din partea Primăriei, creearea unei echipe de capturare), iar a doua posibilă soluție, externalizarea întregului serviciu unde va trebui încheiat un contract.

Doamna Ștefan Alexandra preia cuvântul spunând că fenomenul trebuie stopat de la rădăcină, urmând a se face campanii și la sate bazându-se mai mult pe castrări.

Dl primar solicită propunerea unor soluții viabile pentru capturarea câinilor acordând un termen de o saptămână.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                               Secretar,

     Oltean Dorel                                                            cons.jr. Șoldea Vasile