PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31-10-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Timoce Călin;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier local Moldovan Adriana.

La ședință sunt prezenți: dl Leahu Vasile, din cadrul comp. Urbanism, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul comp. Integrare europeană, Dl. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului A.D.P.P. ,dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul Biroului Impozite și Taxe, dna. Săplăcan Monica, dl. Sîrbu Radu, presa locală, dra. Pop Ligia Elena.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 94/11.07.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

3. Proiect de hotărâreprivind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2017-2018

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 121/29.09.2017 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafață de 180 mp., având categoria de folosință curți-construcții, identificat din C.F. nr. 27997 Năsăud, nr. top. 988/7/2, situat în orașului Năsăud, strada Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani, în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I, a imobilului teren în suprafață de 180 mp., aparținând oraşului Năsăud, domeniul privat, înscris în CF nr. 29941 Năsăud, număr cadastral 29941, în vederea construirii unei locuințe de serviciu

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și recalcularea chiriilor la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe A.N.L. situate în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de executie bugetara al Consiliului Local Năsăud, la 30.09 2017

8. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 130/29.09.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare

9. Proiect de hotărâreprivind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 105/30.08.2017 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50”

10.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2017

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

12.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 109/30.08.2017 privind aprobarea regulamentului de atribuire a boxelor metalice locatarilor blocurilor C1 - C7 și D1 pentru depozitarea lemnului de foc

13.Proiect de hotărâreprivind aprobarea caietului de sarcini privind atribuirea prin licitație publică  cu strigare a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar.

„pentru”- 16 v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 94/11.07.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”  16 voturi;

„împotrivă ” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2017-2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 121/29.09.2017 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafață de 180 mp., având categoria de folosință curți-construcții, identificat din C.F. nr. 27997 Năsăud, nr. top. 988/7/2, situat în orașului Năsăud, strada Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani, în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I, a imobilului teren în suprafață de 180 mp., aparținând oraşului Năsăud, domeniul privat, înscris în CF nr. 29941 Năsăud, număr cadastral 29941, în vederea construirii unei locuințe de serviciu

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și recalcularea chiriilor la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe A.N.L. situate în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Dl. consilier Oltean Dorel dorește să cunoască dacă va crește prețul chiriei.

Dna. Lăpușneanu Ioana răspunde că acesta vor scădea cu aproape jumătate din valoare, astfel încât o chirie care actual ar fi la prețul de 375, 45 lei, va avea un preț de 186, 70 lei.

Dl. consilier Marica Marius întreabă dacă există cereri de cumpărare a acestor locuințe. Dna. Lăpușneanu Ioana răspunde că la acest moment există 4 cereri de cumpărare a imobilelor.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente. Se supune aprobării: 

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de executie bugetara al Consiliului Local Năsăud, la 30.09 2017

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării. 

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 130/29.09.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

                 „ împotrivă ”  0 voturi;

                 „ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 105/30.08.2017 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50”

Dl. Leahu Vasile explică faptul că Hotărârea a fost necesar a fi refăcută întrucât se consideră că nu s-a realizat procedura în întregime.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2017

    Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Dl. Stoian Gheorghe explică faptul că sunt unele venituri în plus la bugetul local, au fost distribuiri către spital, s-au distribuit 35.000 către GPP astfel încât să finalizeze instalația la incendiu pentru obținerea autorizației și s-au alocat 26.000 către spital pentru o diferență la un aparat medical achiziționat de către spital.

De asemenea, se menționează că spitalul are acum un venit în plus de 220.000.

Dna. consilier local Vîju Steluța dorește să menționeze faptul că la Școala de Aplicații din cadrul Colegiului Național ”G. Coșbuc” s-a efectuat o verificare pe calitate externă și neavând autorizație de incendiu, au primit calificativul ”nesatisfăcător” pentru acest indicator. Așa fiind, ar dori să afle modalitatea de obținere a autorizației.

Dl Stoian Gheorghe a răspuns că este necesară o evaluare realizată de către instituție, iar apoi să adreseze în scris o solicitare prin care să fie menționat de ce este nevoie, iar primăria, cu siguranță, va veni în sprijinul acestora.

De asemenea, dl Stoian Gheorghe menționează faptul că pentru școli s-au alocat sume de 5, 2 miliarde de lei. 

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 109/30.08.2017 privind aprobarea regulamentului de atribuire a boxelor metalice locatarilor blocurilor C1 - C7 și D1 pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind atribuirea prin licitație publică  cu strigare a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

14.Diverse.

Dl consilier local Marica Marius dorește să semnaleze problema trecerilor de pieton slab semnalizate sau găsirea unor modalități de evidențiere pentru a evita producerea accidentelor.

Dl primar consideră că pe lângă semnalizarea existentă deja, singura soluție ar mai putea fi instalarea gardurilor pentru evitarea eventualelor accidente.

Dl consilier local Cârcu Andrei dorește să aducă la cunoștință sesizarea mai multor cetățeni ai orașului Năsăud cu privire la formula de calcul folosită de către AQUABIS exemplificând concret astfel: la citirea ceasului de contor, zecimalele sunt transformate în unitate simplă. Mai concret, daca este 124,8 m3 , pe factură apare de fapt, 1248. Au eliminat  virgula, dar in momentul eliminării virgulei, se adaugă 7,2 m3  care se află la apa potabilă + la canal. Conform sesizării primite, se plătesc în fapt 14 m3 în plus.

De asemenea, dacă intervine schimbare atmosferică cu  secetă prelungită, au mărit de la 2 m3 apa meteorică la 11 m3 , adică de 550 de ori mărită cantitatea. Acest lucru nu pare corect cetățenilor.

Dl. primar menționează faptul că acest lucru nu este de competența primăriei însă putea face o interpelare către conducerea AQUABIS S.A. la cererea Consiliului Local vis-a -vis de aceste solicitări.

Dl. consilier local Boțan Ioan readuce în discuție problema trotuarelor în cart. Liviu Rebreanu, pentru care dl primar menționează că se încearcă găsirea unei soluții.

Dna. consilier local Vîju Steluța aduce în atenție și problema colectării selective, menționând că având în vedere că gunoaiele nu se mai colectează de la case decât dacă au fost separate plasticele. Problema este că  sticlele din plastic nu se mai colectează, iar containerele semi îngropate nu sunt și pe strada Cistețului.

Dl. primar explică faptul că există astfel de containere pe strada Trandafirului, mai aproape de strada Cistețului.

Dl primar menționează că în întrunirile AGA au fost informați că nu mai există loc de depozitare în Tărpiu. Administratorul depozitului este S.C. Vitalia , iar operatorul de transport de pe raza comunităților către Tărpiu este Supercom. Operatorul va ridica de aici înainte numai gunoaiele menajere. Celelalte, selectate vor trebui duse.

Dl consilier Fetti Silviu dorește de asemenea să aducă la cunoștință slaba iluminare a trecerilor de pietoni în partea de jos.

Dl primar menționează că pentru trecerea respectivă de pietoni trebuie verificat dacă se poate interveni aparținând drumurilor naționale, pentru care nu am avea competența de a interveni.

Soluția optimă ar fi instalarea de leduri la trecerea respectivă pentru pietoni.

Dl. primar prezintă adresa Parohiei Ortodoxe Năsăud III Lușca nr. 14/02.10.2017 înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 43150/02.10.2017 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar pentru reconstruirea acoperișului casei parohiale din cartier Lușca nr. 5 și donarea unei cantități de m3  de material rășinos pentru reabilitarea acoperișului casei parohiale.

Dl primar, în curma discuțiilor cu consilierii locali, răspunde că se va încerca ajutarea, dacă nu financiar, măcar cu această masă lemnoasă, dacă este posibil.

Dl. primar prezintă adresa dl. Sângeorozan Florin înregistrată la Primăria Orașului Năsăud sub nr.4459 din data de 27.10.2017  prin care se solicită închirierea sau concesionarea unei suprafețe de teren pentru crearea unui spațiu de acces la apartamentul proprietate privată.

Dl Leahu Vasile consideră că acest lucru nu este posibil întrucât ar afecta structura de rezistență a imobilului.

Dl primar îi oferă domnișoarei Pop Alina Ligia Elena o diplomă de excelență pentru rezultatele deosebite obținute la diferite competiții sportive, precum și un premiu în bani.

Dra. Pop Alina Ligia Elena mulțumește pentru acordarea acestui premiu și pentru recunoștință.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                              p.  Secretar,

     Moldovan Adriana                                                           cons.jr. Buta Roxana