PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 26-09-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absenți: Timoce Călin, Buhai Mihaela, Fetti Silviu, Marica Marius, Oltean Dorel;

Președinte de ședință:  dna. consilier local Vîju Steluţa.

La ședință este prezentă dna. Cosma Someşan Dana, din cadrul compartimentului Integrare Europeană.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței imobilului înscris în C.F. nr. 5033 Năsăud, nr. cadastral 634, reprezentând clădiri Spital orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăud și terenul aferent, situat în orașul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, aparținând orașului Năsăud, domeniul public

          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 12v;

„ împotriva ” -  0 v;

„ abțineri ” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței imobilului înscris în C.F. nr. 5033 Năsăud, nr. cadastral 634, reprezentând clădiri Spital orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăud și terenul aferent, situat în orașul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, aparținând orașului Năsăud, domeniul public

Dl primar menționează faptul că a solicitat U.C.G.N. să renunțe  la terenul din incinta spitalului, iar in Consiliul director a existat doar o singură abținere. Pentru acest teren se dorește o investiție de anvelopare a spitalului şi alte lucrări care se impun. Valoarea este de aproape 750.000 euro.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru” 12 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

          Vîju Steluţa                                                          cons.jr. Soldea Vasile