PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30-08-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Timoce Călin Alexandru;

Absentând președintele de ședință pentru luna august- dl. consilier Timoce Călin, este ales cu unanimitate de voturi dl. viceprimar Vlașin Dorin Nicolae pentru a conduce prezenta ședință.

Președinte de ședință:  dl. viceprimar Vlașin Dorin Nicolae .

La ședință sunt prezenți dl. Stoian Gheorghe, șef birou financiar contabil, dl. Iovu Ioan, din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public și privat, dna. Săplăcan Monica, din cadrul compartimentului Resurse umane, Dna Someșan Cosma Dana, din cadrul compartimentului Integrare Europeană, dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul compartimentului Impozite și Taxe, Leahu Vasile, din cadrul compartimentului Urbanism, dna. Rus Silvia, din cadrul compartimentului Serviciu Public de Asistență Socială și dl. Sirbu Radu, reprezentant al presei locale;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 97/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 78/2013 privind constituirea Unității locale de sprijin la nivelul orașului Năsăud pentru sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și zoonozelor

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 4 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud și a contractului cadru de închiriere a locurilor de parcare

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea regulamentului de atribuire a boxelor metalice locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1 pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș- Țibleș

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite- Premiul I, II, III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Olimpiadelor Școlare, Concursurilor și Competițiilor

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâreprivindmodificarea anexei nr. 9 la Hotărârea nr. 120/2016, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, etapa I”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata in oraşul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata in oraşul Năsăud, strada Bistriţei, bloc D2, scara D, apartament nr. 9, in favoarea doamnei Frişan Maria Alina

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI)  și a principalilor indicatori tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul  Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, ORAȘ NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

14. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și (daca este cazul) de aprobare a acordului de parteneriat

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 16v;

„ împotriva ” -  0 v;

„ abțineri ” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1 . Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 97/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru” 16 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50”

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâreprivind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 78/2013 privind constituirea Unității locale de sprijin la nivelul orașului Năsăud pentru sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și zoonozelor

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 4 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud și a contractului cadru de închiriere a locurilor de parcare

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea regulamentului de atribuire a boxelor metalice locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1 pentru depozitarea lemnului de foc

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș- Țibleș

Dl primar menționează că este vorba despre o derogare de la prețul de referință de așa natură încât prețul per m. c al lemnului de foc pentru populație să nu depășească 170 lei                                      

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2017

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    1 voturi – dna consilier local Vîju Steluța;

Proiect de hotărâre adoptat

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite- Premiul I, II, III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Olimpiadelor Școlare, Concursurilor și Competițiilor

Se propune un amendament de modificare a titlului proiectului de hotărâre în felul următor:

” Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite- Premiul I, II, III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Concursurilor și Competițiilor”

Se supune la vot amendamentul:

„ pentru” 16 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi

Amendamentul propus întrunește voturile necesare pentru a fi adoptat.

Dl. consilier Rogozan Florin dorește să propună de asemenea un amendament de modificare a sumei stabilite prin proiectul de hotărâre de la suma de 1000 lei la 3000 lei net.

Se supune la vot amendamentul propus de dl. consilier local Oltean Dorel.

„ pentru” 16 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi

Amendamentul propus de domnul consilier Rogozan Florin întrunește voturile necesare pentru a fi adoptat.

Nu sunt alte întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

10. Proiect de hotărâreprivindmodificarea anexei nr. 9 la Hotărârea nr. 120/2016, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, etapa I”

Nu sunt  întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata in oraşul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata in oraşul Năsăud, strada Bistriţei, bloc D2, scara D, apartament nr. 9, in favoarea doamnei Frişan Maria Alina

Nu sunt  întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017

Dl Stoian Gheorghe  menționează că principala sumă este direcționată către drumul de la Liviu Rebreanu, prima parte decontată de către Ministerul Dezvoltării, iar din venituri proprii mai suportăm cheltuieli la Școala generală, 25000 pentru reparații la Valea Spinului, cheltuieli de capital la Grădinița cu program prelungit. O parte din veniturile suplimentare- 30.000 și o altă parte 40.000 din virările de credite pentru a- și realiza instalația de securitate la incendiu. S-a primit avertizare de la ISU.

Din virările de credite se va mai lua de la ”Reparații străzi”- 240.000 lei și vor fi alocați Colegiului Național G.Coșbuc pentru obiectiv de investiție – Refacere gard, împrejmuire pe latura de Vest.

Dl primar completează că în baza unei document tehnic, a unui proiect prezentat de agentul economic.

La bunuri, servicii- se pun lucruri mărunte, iar la diferențe cheltuieli personal-  neacoperite.

Dl consilier Oltean Dorel dorește să menționeze că în curtea școlii G.Coșbuc este o sală de sport. Dl primar evidențiază faptul că s-a alocat o sumă atunci când s-a creionat bugetul pentru anul 2017, s-a alocat o anumită sumă pentru întocmirea documentației tehnice, însă, din păcate nu s-a întâmplat mare lucru.

În acest an au fost identificate două sume, una de 240.000 pentru împrejmuire, care constituie o problemă de securitate a elevilor, iar la G.P.P. o sumă de 130.000 pentru întocmirea documentației tehnice vis-a vis de securitatea și lucrarea propriu zisă de securitate la incendiu.

În acest an financiar, nu există surse financiare.

Referitor la școala G. Coșbuc, dna. consilier local Vîju Steluța, solicită lămuriri referitoare la centrala termică din sala de sport.

Dl primar menționează că din discuția cu dl. proiectant a rezultat că având în vedere suprafața și volumul de aer care trebuie încălzit în clădirea în discuție, ar fi mai bine venită o centrală murală. Aceasta a fost părerea proiectantului.

Nu sunt  întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI)  și a principalilor indicatori tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul  Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, ORAȘ NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Dl primar menționează că investiția se ridică la aproximativ 600.000- 700.000 cu o cofinanțare de  2%, aceasta însemnând aproximativ 12.000 euro, iar dotarea va fi una de vârf. Este vorba despre corpul C al clădirii Primăriei care urmează a fi transformat în centru de zi pentru persoane în vârstă cu unitate de îngrijire la domiciliu, cu inclusiv achiziția din fonduri eligibile, din bani europeni a unui autoturism care cu personal de specialitate se va deplasa la persoanele în vârstă care au nevoie de a fi ajutate.

Nu sunt  întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

14. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și (daca este cazul) de aprobare a acordului de parteneriat

Nu sunt  întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

15. Diverse

Se dă citire adresei nr. 141/17.08.2017 a SC ECOSERV SRL înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 40032/17.08.2017

Dl primar menționează că s-a făcut o adresă către această societate în legătură cu acel teren ocupat abuziv de aproximativ 15 arii, pe malul drept al râului Someș, mai jos de Fabrica de alcool, iar răspunsul a fost cel menționat prin adresa de mai sus. răspuns căruia i s-a dat citire în  cadrul prezentei ședințe.

Consilierii locali prezenți la ședință supun la vot degajarea terenului, votul fiind unanim în sensul degajării terenului.

Dl primar prezintă adresa Spitalului ”George Trifon” nr. 3596/28.08.2017, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr41288/29.08.2017

Dl primar menționează faptul că în acord cu aprobarea domnilor consilieri, pentru următoarea rectificare bugetară, se va impune investiția și funcționarea unui sistem de supraveghere la spitalul orășenesc.

Dl primar prezintă adresa Parohiei Ortodoxe Române Năsăud I nr. 32/2017 înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 40236/22.08.2017.

Dl primar solicită dl. secretar al orașului să analizeze dacă din punct de vedere legal, Consiliul Local are această competență de a  acorda corelat cu legislația privind Ghidul Solicitantului, adică să suplimenteze în situații excepționale, cum ar fi aceasta, cu o anumită sumă pe care să o putem prinde atunci când se va lucra la rectificarea de buget.

Dl primar solicită și părerea domnilor consilieri prezenți la ședință.

Dl consilier Boțan Ioan consideră că trebuie sprijiniți însă nu cu o asemenea sumă.

Dl primar mai menționează că Biserica pregătește un proiect cu finanțare europeană. Documentația tehnică costă 240.000, urmând ca de la momentul când plătesc firma de proiectare, să facă demersurile pentru a obține bani europeni, pentru a implementa acel proiect finanțat prin Ministerul Culturii cu bani europeni.

Dna. Rus Silvia prezintă raportul de activitate al asistenților personali desfășurată pe semestrul I al anului 2017.

Dl consilier Boțan Ioan dorește să atragă atenția asupra unei probleme importante în cart. Liviu Rebreanu cu trotuarele la strada principală deoarece circulația pietonilor este cu mult îngreunată.

Dl primar menționează că această problemă ține de regimul juridic al terenului, iar drumul este unul  național. Din această cauză, Consiliul Local și Primăria nu pot aloca bani neavând acte de proprietate asupra terenului.

Dna consilier Bidică Emilia dorește să cunoască dacă se pot efectua oarecare demersuri pentru îmbunătățirea fațadei cinematografului.

Dl primar menționează că au existat discuții pentru adoptarea unei legi în acest sens, iar dacă acest lucru se va concretiza, ar fi posibilă preluarea până în luna decembrie cu mențiunea că va trebui reabilitat și neschimbată destinația pe o perioadă de 5 ani și asigurat inclusiv personal de servire.

Dl consilier Marica Marius dorește să cunoască stadiul proceselor cu U.C.G.N deoarece sunt multe clădiri care arată deplorabil.

Dl secretar al orașului precizează că la acest moment este administrată proba cu expertiza, măsurătorile sunt efectuate de către dl. Talpoș care apoi va preda documentația, iar următorul termen va fi la data de 19.09.2017.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

    Vlașin Dorin Nicolae                                                         cons.jr. Soldea Vasile