PROCES VERBAL

Încheiat azi, 18-08-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Oltean Dorel, Vîju Steluța, Vlașin Dorin ;

Președinte de ședință:  dl. consilier Timoce Călin Alexandru.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și a apartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 28166 Năsăud, nr. cadastral 28166, situat în orașul Năsăud, piața Unirii, aparținând domeniului public al orașului Năsăud

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abţineri” - 0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și a apartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 28166 Năsăud, nr. cadastral 28166, situat în orașul Năsăud, piața Unirii, aparținând domeniului public al orașului Năsăud

Dl primar explică faptul că este vorba despre corpul C al clădirii Primăriei pentru care s-a demarat deja documentația tehnică DALI, Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru a pune bazele unui centru de zi pentru persoanele în vârstă și asistență medicală la domiciliu.

Cofinanțarea este de 2%, iar finanțarea europeană este de până la 700.000 euro.

Astfel, având în vedere faptul că în orașul Năsăud sunt aproximativ 4000 de persoane pensionate și există această oportunitate de finanțare, considerăm că va fi benefic pentru oraș.

Nu  sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abţineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

                    

          Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar,

     Timoce Clin Alexandru                                                       cons.jr. Șoldea Vasile