PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 03-05-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.           

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Absenți: Tomi Iacob, Găitan Niculai;

Președinte de ședință:  dl. consilier local Rogozan Florin-Grigore.

La ședință sunt prezenți dl. insp. Stoian Gheorghe, șef birou financiar contabil și dl. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public și privat,

La ședință au participat și dl. Nistor Marius, dl. Pop Leon, dl. Ciocîrlă Gheorghe, dna. Sima Valentina, dl. Nășcuțiu Victor și dl. Nășcuț Luca Pavel.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâreprivind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea  evenimentului “  ZIUA COSTUMULUI POPULAR”, din data de 14.05.2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI” , ediţia a  XVI-a, 2017

Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni, pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive  în anul şcolar 2016-2017 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor domiciliate in orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii  prin licitație publica a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 15v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2017.

Dl. insp. Stoian Gheorghe explică faptul că pentru evenimentul”Ziua portului popular” s-a încheiat un contract de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Culturii.

Dl. primar precizează de asemenea faptul că, suma alocată inițial de către Primăria orașului Năsăud a fost de 50.000 lei, iar contravaloarea serviciilor prestate vor fi suportate de către Ministerul Culturii. În parte, Primăria orașului Năsăud va cofinanța 20%.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâreprivind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea  evenimentului “ZIUA COSTUMULUI POPULAR”, din data de 14.05.2017.

Dl. consilier local Oltean Dorel dorește să cunoască dacă achiziția cu 2 lei/m.p/zi se face prin licitație publică sau prin atribuire directă.

Dl primar precizează că fiind vorba despre o suprafață foarte mică, și o singură zi se va taxa conform H.C.L.N. la fel ca și anii precedenți.

Dl. consilier Oltean Dorel dorește să propună un amendament de modificare a sumei de la 2 lei/m.p/zi la 4 lei/m.p./zi.

Se supune la vot amendamentul propus de dl. consilier local Oltean Dorel.

„pentru” 5 voturi;

„împotriva” 9 voturi;

„abțineri” 0 voturi

Amendamentul propus de domnul consilier Oltean Dorel nu întrunește voturile necesare pentru a fi adoptat.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre             

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâreprivind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI” , ediția a  XVI-a, 2017

Pentru comisia de organizare a”Zilelor Năsăudului” se fac următoarele propuneri:

- Dna. consilier local Vîju Steluța

- Dna. consilier local Buhai Mihaela

- Dl. consilier local Timoce Călin.

Se supun la vot propunerile, rezultând:

- Dna. consilier local Vîju Steluța

„pentru”    11 voturi;

„împotriva”  1 voturi;

„abțineri”    0 voturi

- Dna. consilier local Buhai Mihaela

„pentru”    10 voturi;

„împotriva”  2 voturi;

„abțineri”    0 voturi

- Dl. consilier local Timoce Călin.

„pentru”    9 voturi;

„împotriva”  3 voturi;

„abțineri”    0 voturi

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4.   Proiect de hotărâre privind acordarea de premii bănești elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni, pentru rezultatele obținute la olimpiade, concursuri școlare şi sportive  în anul școlar 2016-2017

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

5.   Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor domiciliate in orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii  prin licitație publica a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat    

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

    Rogozan Florin-Grigore                                                         cons.jr. Soldea Vasile