PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30-03-2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenti: Timoce Călin, Găitan Niculai, Oltean Dorel;

Odată cu dezbaterea proiectului de hotărâre nr. 10 se prezintă și dl. Consilier Oltean Dorel.

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Maghiar Marius.

La ședință sunt prezenți dl. Magdea Cornel, din cadrul compartimentului taxe și impozite, dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul compartimentului taxe și impozite, dna. Sângeorzan Corina din cadrul compartimentului taxe și impozite, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul compartimentului Integrare europeană, dl. Iovu Ioan, din cadrul compartimentului A.D.P.P, dl. Catarig Silviu, din cadrul compartimentului Achiziții publice, dl. Ilovan Stelian, administrator al SC Local serv SRL.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma de tichete sociale, persoanelor din orașul Năsăud care beneficiază de pensii de stat in cuantum de până la 600 lei lunar și respectiv persoanelor beneficiare de ajutor social care au  împlinit vârsta legală de pensionare de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud.

                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare, organigramei, statul de funcții si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Local Serv Năsăud SRL

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

1.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  in anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș-Țibleș

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Feldru

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a mijloacelor fixe încărcător frontal tip IFRON și buldozer tip S651

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 9. Proiect de hotărâreprivind constituirea Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Planului Strategic de Dezvoltare al Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a grupului

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 99/01.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

Iniţiator:Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

         Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1.   Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma de tichete sociale, persoanelor din orașul Năsăud care beneficiază de pensii de stat in cuantum de până la 600 lei lunar și respectiv persoanelor beneficiare de ajutor social care au  împlinit vârsta legală de pensionare de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei.

Dl. primar menționează că a crescut cuantumul față de anul trecut având în vedere faptul că s-au majorat salariile și punctul de pensie de la 500 la 600 lei exclusiv pentru achiziționarea de medicamente.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud.

Dl consilier Marica Marius dorește să cunoască dacă au existat probleme privind încasarea redevențelor pentru unele dintre aceste pășuni.

Dl primar informează că au existat două astfel de situații însă s-a solicitat Agenției de plăți și agricultură să precizeze cu exactitate care sunt suprafețele neîmpădurite pentru a nu plăti pentru suprafețe care nu sunt pășuni. Răspunsul pentru această solicitare a fost transmis în scris, iar urmare a acesteia suprafețele au fost reduse față de perioada precedentă.

Nemaifiind alte obiecții, întrebări amendamente, proiectul se supune aprobării.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare, organigramei, statul de funcții si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Local Serv Năsăud SRL

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2.   Proiect de hotărâre privindaprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  in anul 2017.

Se impune precizarea că dl. Consilier Oltean Dorel, pe perioada dezbaterii acestui proiect nu s-a aflat în sală.

Propunerile pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local pentru alcătuirea comisiei de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul sport sunt :

- Dl. Consilier Pop Ionel;

- Dl. Consilier Maghiar Marius;

- Dl. Consilier Bodea Marius;

În urma votului secret,  Dl. Consilier Pop Ionel a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Maghiar Marius a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Bodea Marius a fost ales membru cu 13 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

În domeniul cultură, propunerile sunt următoarele:

- Dna. Consilier Vîju Steluța;

- Dna. Consilier Bidică Emilia;

- Dl. Consilier Boțan Ioan;

În urma votului secret, dna. Consilier Vîju Steluța a fost aleasă membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Dna. Consilier Bidică Emilia a fost aleasă membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Dl. consilier Boțan Ioan a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării. 

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2017.

Propunerile pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local pentru alcătuirea comisiei de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul culte sunt :

- Dl. consilier Tomi Iacob

- Dl consilier Boțan Ioan

- Dna consilier Vîju Steluța

În urma votului secret, dl. Consilier Tomi Iacob a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Dl consilier Boțan Ioan a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Dna. Consilier Vîju Steluța, a fost aleasă membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Se impune mențiunea că pe durata dezbaterii acestui proiect, dl. Consilier Oltean Dorel nu s-a aflat în sala de ședință.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș-Țibleș.

Dl primar menționează faptul că nu au existat modificări față de anul precedent.

De asemenea, dl primar menționează că amenajamentul silvic are o viabilitate de 10 ani, aceasta însemnând până în anul 2022, atât pentru Ocolul Silvic Someș-Țibleș, cât și pentru Ocolului Silvic Feldru.

Dl. primar menționează și faptul că a adresat șefilor celor două ocoale rugămintea ca prețul să fie cel mai mic posibil prevăzut de lege pentru a permite un preț rezonabil cetățenilor.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Feldru

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

8.Proiect de hotărâreprivind aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a mijloacelor fixe încărcător frontal tip IFRON și buldozer tip S651.

Dl primar menționează faptul că aceste mijloace fixe sunt nefuncționale și pot fi înstrăinate doar prin intermediul licitației publice.

Dl. Catarig Sorin, din cadrul compartimentului Achiziții publice precizează faptul că pentru stabilirea prețului s-a apelat la serviciile unui expert evaluator. Prețul stabilit de către acesta fiind de 4000 lei pentru încărcător, iar pentru buldozer 5100 lei.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Planului Strategic de Dezvoltare al Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a grupului.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 99/01.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în Consiliile de  administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Se prezintă la ședință dl. consilier Oltean Dorel.

Propunerile pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local pentru alcătuirea Consiliului de administrație a unității de învățământ Colegiul Silvic”Transilvania” Năsăud este

- Dl consilier Timoce Călin.

Dl consilier Timoce Călin a fost ales membru din partea Consiliului Local pentru alcătuirea Consiliului de administrație a unității de învățământ Colegiul SilvicTransilvania” Năsăud cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local pentru alcătuirea Consiliului de administrație a unității de învățământ Colegiul Economic Năsăud este

- Dl. consilier Tomi Iacob.

Dl consilier Tomi Iacob a fost ales membru din partea Consiliului Local pentru alcătuirea Consiliului de administrație a unității de învățământ Colegiul Economic Năsăud cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 15v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2017

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”- 15v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse.

Dl primar prezintă raportul primarului înregistrat sub nr. 21431/27.02.2017 privind starea economico- socială a orașului Năsăud care reflectă ceea ce s-a întâmplat în anul 2016 pe plan economic, social și de mediu.

Dl primar prezintă adresa dl. prof. Gheorghe Pleș, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 22864/30.03.2017 care are ca finalitate Elaborarea și publicarea unui studiu de peste 1000 de pagini, dedicat evoluției multiseculare a învățământului năsăudean cu titlul”ȘCOLILE NĂSĂUDULUI (1635-2018)” solicitând sprijin financiar.

Se consideră că posibilitatea de a acorda acest sprijin, se poate realiza cu ajutorul Ghidului solicitantului.

Dl primar prezintă și adresa dl. consilier Găitan Nicolae înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 22878/30.03.2017 prin care se solicită acceptarea demisiei din Consiliul local pentru motive personale.

Se decide ca această situație să fie gestionată de către Consiliul local după analizarea aprofundată a situaței.

Dl primar prezinta adresa dl. Mureșan Florin Gabriel înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 22639/24.03.2017 prin care solicită efectuarea unui schimb între terenuri cu Orașul Năsăud pentru a putea construi o hală de producție.

Dl primar menționează faptul că trebuie urmată procedura legală.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

                  Maghiar Marius                                                     cons.jr. Șoldea Vasile