PROCES VERBAL

Încheiat azi, 20-03-2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Găitan Niculai, Oltean Dorel, Timoce Călin.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil în cadrul biroului financiar-contabilși dl. Sârbu Radu din cadrul redacției ”Mesagerul”.

Președinte de ședință:  dl. consilier Maghiar Marius.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2017

2.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” și Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” pe anul 2017

3.   Proiect de hotărâreprivind privind privind aprobarea Repartizarii pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, cheltuielilor prevazute la art 104, al. 2, lit. b) – d) din Legea educatiei nationale nr 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielilor privind aplicarea legii nr.85/2016,cheltuielilor destinate copiilor cu cerinte educationale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finantarii transportului cadrelor didactice, burselor elevilor precum si a altor cheltuieli in unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva ” - 0 voturi;

„ abțineri ” - 0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2017.

Dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil, explică unele aspecte ale proiectului în discuție.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2.      Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” și Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” pe anul 2017Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3.   Proiect de hotărâreprivind privind privind aprobarea Repartizarii pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, cheltuielilor prevazute la art 104, al. 2, lit. b) – d) din Legea educatiei nationale nr 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielilor privind aplicarea legii nr.85/2016,cheltuielilor destinate copiilor cu cerinte educationale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finantarii transportului cadrelor didactice, burselor elevilor precum si a altor cheltuieli in unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

                  Maghiar Marius                                                     cons.jr. Șoldea Vasile