PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27-02-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Găitan Niculai;

Președinte de ședință:  dl. consilier Marica Marius.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafață de 215 mp., având categoria de folosință arabil, identificat din C.F. nr. 27997 Năsăud, nr. top. 988/7, situat în orașul Năsăud, strada Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris in C.F. nr. 29640 Năsăud, nr. cadastral 29640, reprezentând teren curți-construcții, ocupat de alei de acces, utilități, zone verzi si platforme de beton si pământ, amenajări aferente blocurilor de locuințe C1, C2 si C4 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea vânzării directe a imobilelor terenuri  înscrise în CF nr. 29651 Năsăud, nr. cadastral 29651 în suprafata de 3 mp si CF nr. 28198 Năsăud, nr. cadastral 28198 in suprafață de 14 mp., aparținând orașului Năsăud – domeniul privat, în favoarea unor persoane fizice pentru construirea de balcoane.                       

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii si a partajului imobilului teren in suprafață totala de 899 mp., situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, înscris in C.F. nr. 28019 Năsăud, nr. top. 1335/10, aparținând orașului Năsăud in cota de 600/899 părți și Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud III Luşca in cota de 299/899 părți.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea dezlipirii imobilului teren aparţinând oraşului Năsăud – domeniul privat, înscris în C.F. nr. 28109 Nasaud, nr. cad. 28109, in suprafață de 11875 mp, situat in oraşul Năsăud, pe malul drept al râului Someșul Mare, in amonte de podul rutier de pe DN 17 C.    

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind atribuirea în folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea activităților de interes public a Direcției de Sănătate Publica a Județului Bistrița-Năsăud, a Societății Naționale Crucea Roșie din România - Filiala Județeană Bistrița-Năsăud - Subfiliala Năsăud. 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2017.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 16v;

„ împotriva ” -  0 v;

„ abţineri ” -  0 v.

  Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafață de 215 mp., având categoria de folosință arabil, identificat din C.F. nr. 27997 Năsăud, nr. top. 988/7, situat în orașul Năsăud, strada Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița-Năsăud..

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris in C.F. nr. 29640 Năsăud, nr. cadastral 29640, reprezentând teren curți-construcții, ocupat de alei de acces, utilități, zone verzi si platforme de beton si pământ, amenajări aferente blocurilor de locuințe C1, C2 si C4 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud.

„ pentru ”    16 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilelor terenuri  înscrise în CF nr. 29651 Năsăud, nr. cadastral 29651 în suprafata de 3 mp si CF nr. 28198 Năsăud, nr. cadastral 28198 in suprafață de 14 mp., aparținând orașului Năsăud – domeniul privat, în favoarea unor persoane fizice pentru construirea de balcoane.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii si a partajului imobilului teren in suprafata totala de 899 mp., situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, inscris in C.F. nr. 28019 Năsăud, nr. top. 1335/10, aparţinând oraşului Năsăud in cota de 600/899 parti si Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud III Luşca in cota de 299/899 parti.  

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” nr. 1908/02.09.2016.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea dezlipirii imobilului teren aparţinând oraşului Năsăud – domeniul privat, înscris în C.F. nr. 28109 Nasaud, nr. top. 1335/10, in suprafață de 11875 mp, situat in oraşul Năsăud, pe malul drept al râului Someșul Mare, in amonte de podul rutier de pe DN 17 C.

Dna. consilier Vîju Steluța a formulat următorul amendament:

Art 2 al proiectului de hotărâre mai sus menționat se modifică și va avea următorul cuprins ” Se aprobadezlipirea imobilului teren aparținând oraşului Năsăud – domeniul privat, înscris în C.F. nr. 28109 Năsăud, nr. cad. 28109, situat in orașul Năsăud, pe malul drept al râului Someșul Mare, în amonte de podul rutier de pe DN 17 C, prin formarea a două loturi: un lot în suprafață de 11288 m.p și altul în suprafață de 587 m.p, conform documentației cadastrale întocmite in cauza.”

Se supune la vot amendamentul. Se adoptă cu un număr de 16 voturi.

Nu mai sunt alte obiecţii, întrebări, amendamente. Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre:

„ pentru ”    13 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”   3 voturi (Fetti Silviu, Oltean Dorel, Vîju Steluța)

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea activităților de interes public a Direcției de Sănătate Publica a Județului Bistrița-Năsăud, a Societății Naționale Crucea Roșie din România - Filiala Județeană Bistrița-Năsăud - Subfiliala Năsăud.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud     

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    16 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2017

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    16 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Diverse.

Dl. Câmpan Adrian ,comisar al Poliției Naționale în orașul Năsăud, prezintă raportul de activitate pentru anul 2016 înregistrat la Primăria orașului Năsăud  sub nr. 20797 din data de 09.02.2017.

Dna consilier Vîju Steluța mulțumește prin intermediul dl. comisar, Poliției române pentru desfășurarea activităților, menționând că aceasta i se pare foarte utilă, mai ales dimineața, înainte de cursurile școlare când prin prezența echipajului de poliție, atât elevii cât și profesorii se simt în siguranță.

De asemenea, dl. primar mulțumește Poliției române pentru efortul depus în prevenirea și combaterea infracțiunilor.

Totodată, dl. primar dorește să cunoască dacă secția de politie a făcut sesizări către Direcția regională Drumuri și Poduri pentru repararea drumurilor naționale.

Dl. comisar Câmpan Adrian menționează că sunt trimise astfel de adrese către Direcția regională Drumuri și Poduri în fiecare lună atunci când sesizează că există porțiuni de drum care necesită reparații.

Dl. Suciu Mihai, comandant al Secției de Pompieri Năsăud, prezintă raportul de activitate pe anul 2016 a Secției de Pompieri Năsăud- Garda nr. 1 Năsăud înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 20133 din data de 03.02.2017.

Dl primar mulțumește Secției de Pompieri pentru activitatea desfășurată și îi asigură de toată aprecierea pentru munca depusă.

Dl Cira Radu, comandant al Detașamentului 3 Jandarmi Năsăud, prezintă raportul de activitate a Detașamentului 3 Jandarmi Năsăud pentru anul 2016 înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 21111 din data de 17.02.2017.

Dl primar mulțumește Detașamentului de Jandarmi pentru activitatea desfășurată și pentru cooperarea cu celelalte instituții ale statului și cu societatea civilă.

Domnul Magdea Cornel, Șef de birou în cadrul compartimentului Taxe și Impozite – Primăria Năsăud, prezintă raportul de activitate al Poliției Locale Năsăud înregistrat sub nr. 17592 din 03.02.2017, urmat de Dna. Gabriela Onul, director CNIPTN, care prezintă raportul de activitate pentru perioada septembrie-decembrie 2016, înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 19239 din data de 11.01.2017.

De asemenea, dna. Bârlădean Elvira, Șef birou la Serviciul de Asistență Socială– Primăria Năsăud, prezintă raportul privind activitatea asistenților personali pentru anul 2016 înregistrată la Primăria orașului nr. 17753/10.02.2017.

        Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

                  Marica Marius                                                        cons.jr. Soldea Vasile