PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31-01-2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenti: Bidică Emilia, Găitan Niculai;

Preşedinte de şedinţă:  dl. viceprimar Vlașin Dorin.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2017, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud și retur.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, pentru persoanele din orașul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, precum și de eliberare a acestor autovehicule in orașul Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 17 situat în oraşul Năsăud, str. Iacob Muresianu, Bl. 2 și nr. 15 situat in orasul Nasaud, str. Bistritei, Bl. 2A, sc. D, construite prin Agenția Națională pentru Locuinţe.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in ridul „Sub Piatra II” in vederea exploatării acesteia prin pășunat.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capul  Dealului” in vederea exploatării acesteia prin pășunat.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

        9. Proiect de hotărârepentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 140/29.12.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris în C.F. nr. 29640 Năsăud, nr. cadastral 29640, reprezentând teren curți-construcții, ocupat de alei de acces, utilități, zone verzi si platforme de beton si pământ, amenajări aferente blocurilor de locuințe C1, C2 si C4 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

       10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

        11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Consiliului Local nr.53/19.06.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare Străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraş Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

        12. Proiect de hotărâre privind aprobarea diferenței valorii de cofinanțare de 81.706,60 lei, din bugetul local pe  anul 2017, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș Năsăud”.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 15v;

„ împotriva ” -  0 v;

„ abţineri ” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.    

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2017, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud și retur.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, pentru persoanele din orașul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Dl. consilier local ­­­­­­­­­­­­­­­Marica Marius dorește să cunoască câte persoane beneficiază de acest venit minim garantat.

Dl. primar menționează că se va încerca aflarea unei informații exacte de la Serviciul Public de Asistență Socială.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2017-2018.    

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, precum și de eliberare a acestor autovehicule in orașul Năsăud.

Dl primar precizează faptul că s-a modificat ceea ce s-a sesizat în cadrul ședinței pe comisii.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 17 situat în oraşul Năsăud, str. Iacob Muresianu, Bl. 2 și nr. 15 situat in orasul Nasaud, str. Bistritei, Bl. 2A, sc. D, construite prin Agenția Națională pentru Locuinţe.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in ridul „Sub Piatra II” in vederea exploatării acesteia prin pășunat.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capul  Dealului” in vederea exploatării acesteia prin pășunat.      

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărârepentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 140/29.12.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris în C.F. nr. 29640 Năsăud, nr. cadastral 29640,  reprezentând teren curți-construcții, ocupat de alei de acces, utilități, zone verzi si platforme de beton si pământ, amenajări aferente blocurilor de locuințe C1, C2 si C4 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Năsăud.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Consiliului Local nr.53/19.06.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare Străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraş Năsăud”

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea diferenței valorii de cofinanțare de 81.706,60 lei, din bugetul local pe  anul 2017, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș Năsăud”.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2017.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării

„ pentru ”    15 voturi;

„ impotriva ”  0 voturi;

„ abtineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

15. Diverse.

Dl. primar prezintă adresa Parohiei Ortodoxe Române Năsăud I, nr. 5/2017 înregistrată la Primăria Orașului Năsăud sub nr. 19258 din data de 12. 01.2017 prin care se solicită inscripționarea bisericii ca monument istoric conform legilor în vigoare.

Dl. primar consideră că nu sunt probleme afară de dificultatea accesării fondurilor europene pentru o reparație capitală a construcției, acesta fiind și motivul pentru care a fost adresată solicitarea.

Se exprimă un acord unanim pentru soluționarea favorabilă a solicitării.

Următoarea adresă în discuție este adresa înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 19869 din data de 27.01.2017 a domnului Hodiș Viorel.

 I se dă cuvântul domnului Berceni Romulus, pentru a susține verbal argumentele evidențiate în adresa nr. 19869, înregistrată la Primăria orașului Năsăud la data de 27.01.2017 cu privire la menținerea sau abandonarea finanțării revistei ”Ecologistul B.N” formulată de către domnul Hodiș Viorel, conf. Univ. dr. al Facultății de Litere din Cluj- Napoca.

Dl. Berceni Romulus menționează că revista ”Ecologistul B.N” este o revistă cunoscută în țară și peste hotare. Aceasta este apolitică, are un caracter de protecția mediului și este printre puținele reviste existente de acest gen, afară de revista ecologistă a orașului mai este doar revista ecologistă de la București. La revista în discuție sunt participanți și personalități mari din cultura românească. Una dintre acestea a fost de la Cluj, domnul profesor Bodiș, care realizând un articol a scris ”va urma”, iar acum l-a contactat pe domnul Berceni Romulus pentru a transmite materialul. Transmițându-i că nu este sigură apariția revistei, crede că domnul Bodiș a trimis domnului primar o scrisoare. Prin această susținere, domnul Berceni Romulus dorește să știe dacă se mai continuă cu această revistă.

Se menționează că revista costă  1500 lei/ semestru, deci 3000 lei/an.

Se mai menționează că revista apare de mult timp, este de actualitate și sunt persoane care se ocupă de aceasta. Domnul Berceni Romulus dorește să menționeze și faptul că și domnia sa lucrează la această revistă de peste 20 de ani, iar distribuirea este gratuită, mențiunea fiind scrisă chiar pe coperta revistei.

Dl. viceprimar precizează că se va ține cont de cele spuse de către dl. Berceni Romulus și se va lua o decizie.

Dl. primar menționează că trebuie apreciat efortul domnului Berceni, având în vedere și vârsta domniei sale.

Dl. consilier Marica Marius consideră că doar dl. primar ar fi în măsură să dispună dacă din punct de vedere financiar s-ar putea finanța activitatea de publicare.

Dl. consilier Oltean Dorel consideră că trebuie analizat dacă este necesară această revistă.

Dl. primar este de acord cu această propunere, cu aprecierea care se cuvine pentru munca domnului profesor.   

Dl. consilier Boțan Ioan propune o soluție intermediară de întrerupere a activității pentru anul acesta, urmând ca anul viitor să se reanalizeze această situație.

Supunându-se la vot, se constată 7 voturi pentru finanțarea revistei și 8 voturi împotrivă.

Dl. primar prezintă adresa doamnei Nășcuțiu Lenuța înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 19131 din data de 09.01.2017 prin care solicită alinierea cuantumului chiriei spațiului de 26 mp din Piața Agroalimentară Năsăud la nivelul celorlalte standuri.

Singura soluție juridică pentru această problemă este rezilierea contractului de închiriere. Modificarea în sensul reducerii prețului chiriei nu poate opera întrucât prețul a fost stabilit prin licitație publică, iar partea contractantă a fost de acord cu acest preț la momentul încheierii contractului.

Ultima adresă supusă dezbaterii este adresa înregistrată la Primăria orașului Năsăud  sub nr. 19906 din data de 30.01.2017 a domnului Lușcan Cristian Lucian prin care solicită eșalonarea sumei datorate bugetului local pe o perioadă de 4 ani deoarece nu dispune de întreaga sumă, cu asumarea angajamentului plății până în anul 2020.

Dl. primar menționează că există și o sentință civilă cu privire la acest aspect. Dl. consilier juridic precizează că trebuie urmată procedura prevăzută de lege și anume punerea în executare a sentinței civile.

Dl. consilier Marica Marius precizează că a fost decepționat de modalitatea în care s-a realizat deszăpezirea și dorește să cunoască care a fost suma plătită firmei care a realizat această operațiune.

Dl. primar consideră ca activitatea desfășurată de firma de deszăpezire a fost caracterizată de viteză de reacție. Menționează că suma legată de timpul de staționare este de aproximativ 1.50 lei/h, adică aproximativ 1% din cât plătesc alte comunități.

          Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

                  Vlașin Dorin                                                         cons.jr. Soldea Vasile