PROCES-VERBAL

 

Încheiat azi, 24-11-2016, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Bodea Marius, Rogozan Florin;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Carcu Andrei.

Se supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioarea consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl. viceprimareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 1

la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016.

 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl. preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl viceprimar.

                   „pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui viceprimar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 1

la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016.

 

Dl. presedinte intreabă daca mai sunt sunt intrebări, propuneri, amendamente?

Dl. viceprimar propune un amendament, ca in titlul și de la Art.1 din proiect să fie eliminat cuvântul :respinge/resping”;

 

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

    -„ pentru” 15 voturi;

    -„impotriva” 0 voturi;

    -„ abtineri ” 0 voturi.

 

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Cârcu Andrei                                                     cons.jr. Şoldea Vasile