PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 14-11-2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 16;

Absenţi: Maghiar Marius;

Preşedinte de şedinţă:dl. Cârcu Andrei.

La sedinta este prezentă dna. Carmen Soare, sef birou Integrare Europeana.

 Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termica, stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, aferente ratei de cofinanțare a asociațiilor de proprietari, in cadrul proiectului “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, etapa I”, precum si aprobarea modelului cadru al contractului ce va fi incheiat intre UAT Orașul Năsăud si Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectului

Inițiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar din orașul Năsăud

 

Inițiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 16v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termica, stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, aferente ratei de cofinanțare a asociațiilor de proprietari, in cadrul proiectului “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, etapa I”, precum si aprobarea modelului cadru al contractului ce va fi incheiat intre UAT Orașul Năsăud si Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectului

 

Dl. consilier Gaitan Niculai propune un amendament ca  inainte de art. 1 sa fie mentionată si ”se aprobă cota de cofinanțarea din partea primăriei oraşului Năsăud și renumerotarea articolelor”.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 3 voturi; ( Oltean Dorel, Fetti Silviu, Găitan Niculai);

-„impotriva” 11 voturi;

-„ abtineri ” 2 voturi (Vlasin Dorin, Marica Marius).

 

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

-„ pentru” 13 voturi;

-„ impotriva” 0 voturi.

-„ abtineri ” 3 voturi ( Oltean Dorel, Fetti Silviu, Găitan Niculai);

 

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar din orașul Năsăud

 

Inițiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dna. consilier Bidica Emilia propune un amendament ca la art. 4 lit. (6) sa fie inlocuită sintagma ” pe perioada vacanței de vară a elevilor ” cu sintagma ” pe perioada vacanțelor școlare”.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 16 voturi;

-„impotriva” 0 voturi;

-„ abtineri ” 0 voturi;

 

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

-„ pentru” 15 voturi;

-„ impotriva” 1 voturi (Găitan Niculai)

-„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Carcu Andrei                                                     cons.jr. Şoldea Vasile

 

 

 

 

  Aprobat în şedinţa____________din data de__________/2016  cu un număr de:

             _________ voturi „pentru”

             _________voturi „împotrivă”