PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31-10-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Oltean Dorel, Timoce Calin Alexandru;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Bodea Marius.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2015, in sumă de 501.233,50 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit la Bugetul Local – cod bugetar 36A0500;

Inițiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea suplimentării, cu suma de 4725 lei, a cotizației aferenta anului 2016, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a deșeurilor municipale in județul Bistrița-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud,judetul Bistrita Nasaud,etapa I”;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Năsăud în domeniul privat al oraşului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 3 mp., identificat din C.F. nr. 25146 Năsăud, nr. top. 102/2/2/1/2/4/2/2/b/7/1/2/2/2/2, situat în oraşului Năsăud, strada Lalelelor;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a valorii estimate pentru achiziția de servicii de salubrizare stradală în orașul Năsăud, pe o perioadă de 42 luni calendaristice;

 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțilorConsiliului Local al orașului Năsăud în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil, situat în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiției, Tribunalul Județean Bistrița- Năsăud, în domeniul public al oraşului Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str. Bistriței, bl.D2,  oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani și tinerii cu vârsta peste 35 de ani;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Diverse.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privindaprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2015, in sumă de 501.233,50 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit la Bugetul Local – cod bugetar 36A0500.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

2. Proiectde hotărâre  privind aprobarea suplimentării, cu suma de 4725 lei, a cotizației aferenta anului 2016, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a deșeurilor municipale in județul Bistrița-Năsăud.

  Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

3. Proiectde hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017.

Dl. Consilier Marica Marius intreaba daca sunt ceva modificării?

Dl. Primar raspunde că nu sunt aduse modificari numerice organigramei si statului de functii pentru anul 2017.

  Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, judetul Bistrita Nasaud, etapa I”;

 

 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

 „ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Năsăud în domeniul privat al oraşului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 3 mp., identificat din C.F. nr. 25146 Năsăud, nr. top. 102/2/2/1/2/4/2/2/b/7/1/2/2/2/2, situat în oraşului Năsăud, strada Lalelelor;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a valorii estimate pentru achiziția de servicii de salubrizare stradală în orașul Năsăud, pe o perioadă de 42 luni calendaristice;

Dl. consilier Gaitan Niculai intreaba de ce in anul 2012-2013 se platea aproximativ 27 mii de lei pentru maturatul stradal. Acum vor fi serviciile mai bune pentru suma aceasta?

Dl primar raspunde prin faptul că, acum vor intra ambele cartiere, creste eficienta maturatului stradal in zona blocurilor.

Dna. Consilier Vîju Steluța intreaba care este formula de calcul?

Dl. Primar il invita pe dl. Ing. Sorin Catarig sa prezinte consiliului local metoda de calcul.

Dl. Ing. Sorin Catarig prezinta consiliului local caietul de sarcini care se publica pe SEAP si metoda de calcul.

  Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 1 voturi ( Vîju Steluța).

Proiect de hotărâre adoptat.

 

7. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud.

           

Se fac nominalizarile pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, Năsăud în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

I. Şcoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Năsăud:

Dna. consilier Bidică Emilia  o propune pe dna. Buhai Mihaela, care acceptă.

II. Colegiul Naţional "George Coşbuc" Năsăud:

Dna. consilier Bidică Emilia  îl propune pe dl. Boțan Ioan, care acceptă.

III. Colegiul Silvic „Transilvania”Năsăud:

Dl. consilier Vlaşin Dorin îi propune pe dl. Maghiar Marius, care acceptă.

IV. Colegiul Economic Năsăud

Dl. consilier Rgozan Florin îi propune pe dl.Carcu Andrei, care acceptă.

V. Grădiniţa cu program prelungit nr.1

Dl. consilier Vlaşin Dorin îl propune pe dl. Marius Bodea, care acceptă.

VI. Clubul copiilor Năsăud

Dna. consilier Buhai Mihaela o propune pe dna. Bidică Emilia care acceptă.

 

Se aplica procedura votului secret.

 

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 

   I. Şcoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Năsăud:

  -  Buhai Mihaela                                      „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

 

II. Colegiul Naţional "George Coşbuc" Năsăud:

 

-  Boțan Ioan                                             „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  -  0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                            „nule”          - 0 v.

 

III. Colegiul Silvic „Transilvania”Năsăud:

 

-  Maghiar Marius                                      „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

IV. Colegiul Economic Năsăud:

 

-  Carcu Andrei                                          „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

V. Grădiniţa cu program prelungit nr.1:

 

  -  Bodea Marius                                       „pentru”      -14 v;

                                                                  „împotrivă”  - 1 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

VI. Clubul copiilor Năsăud

-  Bidică Emilia                                           „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

 

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil, situat în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiției, Tribunalul Județean Bistrița- Năsăud, în domeniul public al oraşului Năsăud;

 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str. Bistriței, bl.D2, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani și tinerii cu vârsta peste 35 de ani.

Dl. Marica Marius intreaba daca a aparut vreo ordonanta de urgenta prin care se interzice vanzarea apartamentelor?

Dl primar o invita pe dna. Lapusneanu Ioana pentru a raspunde.

Dna. Lapusneanu Ioana explica consiliului local ca nu a aparut deocamdata nicio ordonanta de urgenta cu privire la intrebarea dl. Marica Marius.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.        

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 2 voturi ( Bodea Marius, Buhai Mihaela);

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

 

         10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2016;

            Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

13. Diverse.

 

1. Dl primar prezinta adresa Mitropoliei Clujului prin care se aproba donarea suprafatei de 600 mp din terenul Parohiei nr. 3 Lusca pentru construirea capelei mortuare.

2. Se prezintă adresa dl. parinte Rusu Florin prin care  solicită un schimb de terenuri intre scoala si parohie pentru construirea unei case parohiale.

Dl. părinte Rusu Florin prezintă consiliului local  pe larg solicitarea sa.

Dna. Bidică Emilia este impotriva acestei constuctii deoarece nu este normal să fie construita o casa parohiala deoarece acolo este loc de educatie nu loc de facut case.

Dna. Vîju Steluța precizează că este posibil ca in viitorul apropiat, terenul să fie necesar pentru construirea unei scoali profesionale sau pentru construirea unei sali de sport, astfel ca terenul respectiv nu poate fi dat pentru construirea unei locuinte. 

Dl. Tomi Iacob il intreaba pe dl. Părinte Rusu Florin de ce Protopopiatul nu a avut in vedere construirea unei case parohiale și de ce s-a vândut casa parohiala de pe str. Mihai Eminescu.

Dl. Părinte Rusu Florin răspunde că, imobilul-cladire de pe strada Mihai Eminescu nu a fost al Parohiei nr.1 Năsăud, ci a fost a Protopopiatului care a considerat să o vândă pentru a se putea ridica Centrul Misionar pentru Tineret de la Sangeorz-Bai.

Dl. Găitan Niculai mentionează că nu poate fi dat terenul scolii, mai mult decât atât Parohia nr. 1 are pe str. Valea Caselor, in locul garajelelor construite pe partea stânga, un imobil teren.

Dl. Părinte Rusu Florin răspunde că imobilul teren de pe str. Valea Caselor este domeniul public al primăriei.

Dl. Vlasin Dorin precizează ca ar exista un teren pentru constructie în spatele bisericii de la Odobescu, sau există o casa parohiala nelocuită.

Dl. Părinte Rusu Florin raspunde că acolo este Parohia nr. 2 Năsăud.

3. Dl. primar prezintă adresa dl.Simihăian Valer prin care solicită aprobarea unui drum de acces prin incinta serei orașului Năsăud.

In sala de sedintă este prezent si domnul Borchis Vasile care intentioneza sa cumpere un teren in imediata apropiere.

Dl. Burduhos Dumitru precizează ca nu este drum ci trebuie delimitat un nou drum pe lungimea de 150 m.

Dl. Gaitan Niculai intreaba daca acest drum poate fi dat ca servitute.

Dl. secretar raspune ca acest drum nu poate fi dat ca servitute deoarece face parte din domeniul public al orașului Năsăud, ci doar daca i se schimbă categoria de folosință cu ”destinația de stradă”.

Dl. Borchis Vasile precizează ca este o HCL veche prin care această suprafata este trecuta ca drum.

Dl. Gaitan Niculai precizează ca este o hotărâre data de consiliul local dar numai pentru trecerea cu atelajele toamna si primavara.

Dl. primar intreaba consilieri locali daca sunt de acord pentru a se transfera o suprafata de 600-700 mp din domeniul public pentru construirea acestui drum.

Consiliul local precizează ca NU sunt de acord, tinand cont de faptul că drumul ar servi pentru o singura persoana.

4. Dl. primar prezintă adresa dl Vasilichi Silviu Andrei solicita concesionarea suprafetei de 24079 mp pentru reabilitarea bazei sportive.

Dl. primar precizează ca acest imobil nu poate fi concesionat deoarece este revendicat, în acest sens existand pe rolul Tribunalului Mureș o actiune formulată de către U.C.G.N.

5. Dl. primar prezintă adresa doamnei Farcas Corina Maria prin care solicită inchirierea unui spatiu in incinta Policlinicii Vechi Năsăud.

Dl. primar mentioneaza ca ar fi un spatiu format din două camere și o magazie care este dat spre folosinta Asociației Crucea Roșie.

Dl. Gaitan Niculai – precizeaza ca nu este suficient doar un singur spatiu pentru Asociația Crucea Roșie, deoarece există un număr mare de voluntari.

Dna Bidică Emilia precizează că asociația isi desfăsoara activitate si in alte locații/spații.

Dl. Marica Marius considera ca ar trebuie discutat cu responsabilii de la Crucea Rosie daca sunt de acord cu un singur spatiu.

Consilierii sunt de acord cu inchirierea acestui spatiu.

5. Dl. primar prezintă adresa Ocolului Silvic Feldru prin care propune pretul de referinta pentru anul 2017 sa fie tot cel din 2016.

Dl. Gaitan Niculai solicita daca nu există cumva o solutie pentru lemn de foc la un pret mai redus pentru populatie.

Dl. primar precizeaza ca exista o firma privata (asa cum prevede legea) care comercializează lemne de foc pe raza loc. Salva catre Cosbuc.  Dar pe viitor se va gasi o soluție pentru vanzarea lemnelor de foc catre populatie la un pret mai redus pe raza orasului Năsăud.

6. Dl. primar prezintă adresa domnului Horga Emilian prin care solicita sprijin pentru extinderea retelei de apa, canal și gaz in zona ”Șesul catre Rebrișoara” (circa 100 m).

Dl. primar explica faptul ca anul acesta nu se poate pune in discutie dar se va prinde in bugetul pe anul 2017.

  Dl. Gaitan Niculai sustine faptul ca este esential sprijinirea extinderii acestor utilitatii.

 

 

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Bodea Marius                                                    cons.jr. Şoldea Vasile

 

               

 

 

  Aprobat în şedinţa____________din data de__________/2016  cu un număr de:

             _________ voturi „pentru”

             _________voturi „împotrivă”