PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 23-09-2016, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Oltean Dorel, Fetti Silviu Marian;

Preşedinte de şedinţă:dna. consilier Buhai Mihaela.

Se supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioarea consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale cu un operator de salubritate;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/26.07.2016 privind prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl.2.C, precum și a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale situate pe str. Tudor Vladimirescu. Nr.2.A;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud;

Se fac nominalizarile pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, Năsăud în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

I. Şcoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Năsăud:

Dl. consilier Timoce Călin îl propune pe dl. Tomi Iacob, care acceptă.

II. Colegiul Naţional "George Coşbuc" Năsăud:

Dl. consilier Gaitan Niculai propune ca dansul sa facă parte comisia de concurs.

Dl. consilier Timoce Călin îl propune pe dl. Boțan Ioan, care acceptă.

III. Colegiul Silvic „Transilvania”Năsăud:

Dl. consilier Vlaşin Dorin îi propune pe dna. Vâju Steluța, care acceptă.

IV. Colegiul Economic Năsăud

Dl. consilier Vlaşin Dorin îi propune pe dl. Rogozan Florin, care acceptă.

V. Grădiniţa cu program prelungit nr.1

Dl. consilier Timoce Călin îl propune pe dl. Cârcu Andrei, care acceptă.

VI. Clubul copiilor Năsăud

Dl. consilier Vlaşin Dorin îi propune pe dl. Bodea Marius, care acceptă.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

I. Şcoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Năsăud:

-  Tomi Iacob                                          „pentru”      -14 v;

                                                               „împotrivă”  - 0 v;

                                                               „abtineri”     - 1 v;

                                                               „nule”          - 0 v.

II. Colegiul Naţional "George Coşbuc" Năsăud:

-  Gaitan Niculai                                      „pentru”      -  2 v;

                                                               „împotrivă”  - 10 v;

                                                               „abtineri”     -  3 v;

                                                               „nule”          - 0 v.

-  Boțan Ioan                                             „pentru”      -13 v;

                                                                 „împotrivă”  -  2 v;

                                                                 „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

III. Colegiul Silvic „Transilvania”Năsăud:

-  Vîju Steluța                                            „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                 „nule”          - 0 v.

IV. Colegiul Economic Năsăud:

-  Rogozan Florin                                      „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                 „nule”          - 0 v.

V. Grădiniţa cu program prelungit nr.1:

-  Cârcu Andrei                                         „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

VI. Clubul copiilor Năsăud

-  Bodea Marius                                         „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.                 „ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale cu un operator de salubritate;

Dl. Rogozan Florin intreabă dacă există un model tipizat de declarație pentru stabilirea taxei de salubrizare?.

Dl. Primar ii raspunde că este desemnată o comisie in acest sens și că se lucrează la un model de declarație, declarație care va fi dată și in presă. Deasemenea arată că se lucrează o bază de date privind stabilirea numărului de persoane care datorează taxa.

Dl. Marica Marius întreabă cum se stabilește numărul de persoane din familie?

Dl. Primar ii raspunde că instituția noastră are informații despre gospodăriile din oraș prin Biroul Impozite si Taxe.

Dna. presedinte intreabă daca mai sunt sunt intrebări, propuneri, amendamente?

Dl. consilier Găitan Niculai propune un amendament, ca la Art.9 alin. 1 din Regulament să fie modificat și să aibă următorul cuprins:Taxa specială desalubrizare se plătește lunar, până în ultima zi a lunii, pentru activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, în anul 2016, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui contract de concesiune cu un nou operator de salubritate”;

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 15 voturi;

-„impotriva” 0 voturi;

-„ abtineri ” 0 voturi.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/26.07.2016 privind prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl.2.C, precum și a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale situate pe str. Tudor Vladimirescu. Nr.2.A;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Buhai Mihaela                                                    cons.jr. Şoldea Vasile