PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27-09-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 16;

Absenţi: Maghiar Marius;

Preşedinte de şedinţă:dna. consilier Buhai Mihaela.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil si dl. Burduhos Dumitru insp. în cadrul compartimeului A.D.P.P.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1.Proiect de Hotărâre privind acordarea unor facilitati, transport elevi pentru anul calendaristic 2016, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud şi retur

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea vânzării directe a apartamentului nr. 3, situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, et. 1, înscris in CF 25212-C1-U9, nr. cadastral 304/c/3 si a terenului aferent acestuia, in suprafață de 15,85 mp

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3.Proiect de Hotărâreprivind aprobarea repartizării locuintei sociale situata în oraşul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, Bl. 2, Sc. A, apartament nr. 3 doamnei Fekete Loredana Stela.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4.Proiect de Hotărâreprivind aprobarea vânzării directe a apartamentului nr. 14, situat in orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. B, et. 4, înscris în CF nr. 26064-C1-U5, nr. cad. 304/B/14 și a terenului aferent acestuia, in suprafață de 15,85 mp.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5.Proiect de Hotărâreprivind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in favoarea numitilor Fontu Alex Gabriel si sotia Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren in suprafata de 400 mp., apartinand orasului Nasaud, domeniul privat, inscris in CF nr. 29126 Nasaud, nr. cad. 29126, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 15 si 17 situate în oraşul Năsăud, str. Bistriței, Bl. D2, Sc. D, si a apartamentelor nr. 11, 17, 18 si 20 situate in orasul Nasaud, str. Iacob Muresianu, Bl. 2A, sc. D, construite prin Agenția Națională pentru Locuinţe

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren in suprafata de 26 mp., inscris in CF nr. 26740 Nasaud, nr. cadastral 26740., apartinand orasului Nasaud – domeniul privat in favoarea unor persoane fizice si juridice pentru construirea de balcoane

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul  privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafaţa de 2634 mp., reprezentand teren curti constructii, ocupat de aleei de acces, utilități, zone verzi și platforme de beton și pământ, amenajări aferente blocurilor de locuințe C1, C2 si C4 din orasul Nasaud, strada Miron Cristea, identificat din CF nr. 2889 Năsăud, nr. top 135/2/3/2, nr. top. 132/2/1/2/2/8

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul2016

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici și a proiectului tehnic cu detalii de execuție pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare auto, spații verzi și platforme, amplasare boxe metalice pe strada Miron Cristea (zona blocuri C1 – C7, D1) din orașul Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Proiect de Hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2016

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Proiect de Hotărâreprivind transformarea funcției publice de execuție, consilier juridic, grad asistent, vacantă în consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului pregătire documente Consiliul Local, secretariat din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

13. Diverse.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 16v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitati, transport elevi pentru anul calendaristic 2016, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud şi retur.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea vânzării directe a apartamentului nr. 3, situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, et. 1, înscris in CF 25212-C1-U9, nr. cadastral 304/c/3 si a terenului aferent acestuia, in suprafață de 15,85 mp..

Dl. consilier Gaitan Niculai întreabă care este suprafata apartamentului?

Dl. Burduhos Dumitruarată că suprafața este de 56,92 mp., și este menționată si in extrasul de cf anexat la prezenta hotărâre.

Dl. Consilier Marica Marius propune un amendament ca la art. 1 sa fie mentionată si ”suprafata apartamentului de 56,92 mp. ”.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 13 voturi;

-„impotriva” 3 voturi ( Oltean Dorel, Fetti Silviu, Găitan Niculai);

-„ abtineri ” 0 voturi.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 3 voturi ( Oltean Dorel, Fetti Silviu, Găitan Niculai);

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3.Proiect de Hotărâreprivind aprobarea repartizării locuintei sociale situata în oraşul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, Bl. 2, Sc. A, apartament nr. 3 doamnei Fekete Loredana Stela.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

4.Proiect de Hotărâreprivind aprobarea vânzării directe a apartamentului nr. 14, situat in orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. B, et. 4, înscris în CF nr. 26064-C1-U5, nr. cad. 304/B/14 și a terenului aferent acestuia, in suprafață de 15,85 mp..

Dl. consilier Vlasin Dorin propune un amendament ca la art. 1 sa fie mentionată si ”suprafata apartamentului de 57,52 mp. ”.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 13 voturi;

-„impotriva” 3 voturi ( Oltean Dorel, Fetti Silviu, Găitan Niculai);

-„ abtineri ” 0 voturi.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 3 voturi ( Oltean Dorel, Fetti Silviu, Găitan Niculai);

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in favoarea numitilor Fontu Alex Gabriel si sotia Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren in suprafata de 400 mp., apartinand orasului Nasaud, domeniul privat, inscris in CF nr. 29126 Nasaud, nr. cad. 29126, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 15 si 17 situate în oraşul Năsăud, str. Bistriței, Bl. D2, Sc. D, si a apartamentelor nr. 11, 17, 18 si 20 situate in orasul Nasaud, str. Iacob Muresianu, Bl. 2A, sc. D, construite prin Agenția Națională pentru Locuinţe

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren in suprafata de 26 mp., inscris in CF nr. 26740 Nasaud, nr. cadastral 26740., apartinand orasului Nasaud – domeniul privat in favoarea unor persoane fizice si juridice pentru construirea de balcoane

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul  privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafaţa de 2634 mp., reprezentand teren curti constructii, ocupat de aleei de acces, utilități, zone verzi și platforme de beton și pământ, amenajări aferente blocurilor de locuințe C1, C2 si C4 din orasul Nasaud, strada Miron Cristea, identificat din CF nr. 2889 Năsăud, nr. top 135/2/3/2, nr. top. 132/2/1/2/2/8.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul2016

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici și a proiectului tehnic cu detalii de execuție pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare auto, spații verzi și platforme, amplasare boxe metalice pe strada Miron Cristea (zona blocuri C1 – C7, D1) din orașul Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de Hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2016

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de Hotărâreprivind transformarea funcției publice de execuție, consilier juridic, grad asistent, vacantă în consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului pregătire documente Consiliul Local, secretariat din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 16 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Diverse.

1. Domnul consilier local Oltean Dorel solicită consiliului local ca sedintele de indata sa fie incepând cu ora 06.30, sau după ora 08:30 deoarece are de un nepot care la ora 07:30 trebuie sa il ducă la gradiniță.

Dl. primar ii raspunde că sedința de indată a fost pusă la ora 07:30 deoarece la ora 10:00 trebuia să fie transmisă la Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud hotărârea privind desemnarea reprezentanților consiliului local in comisiile de concurs pentru funcția de director și director adjunct.

De asemenea arată că deși ordonatorul pricipal de credite este cel care stabilește data si ora sedinței consilieri locali au fost consultați, iar majoritatea acestora au fost de acord.

2 Dl. primar prezintă adresa inregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 30441/06.09.2016 a doamnei Marc Georgeta, reprezentant legal a S.C. Farmacia Someșana,  prin care solicita aprobarea amplasari unui container pentru aprovizionarea cu medicamente pe timp de noapte.

Domnii consilieri sunt de acord.

3. Dl. primar prezintă adresa inregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 31345/20.09.2016 a profesorului Sebastian Sorin Arjoca care solicită consiliului o recompensă financiară sportivului Drăgan Mihai pentru performanțele obtinute.

Domnul Stoian Gheorghe arată că in opinia sa nu se pot prinde bani pentru această cerere deoarece trebuie prevăzută de către asociație pe calendarul competitional prin Ghidul Solicitantului, și ar putea fi alocată pe baza ghidurilor care vor fi pentru anul 2017.

Dl Gaitan Niculai solicita gasirea unei alte soluții in afara ghidurilor pentru premierea acestei performante, asemanatoare cum au fost premiati elevii din Năsăud.

Dl primar explică consiliului local faptul că, cu siguranță nu se va trece fara acordarea unei recompense, și solicită consiliului local o anumită sumă care să fie acordată.

Dl Stoian Gheorghe explică consiliului local că orice premiu peste 600 de lei este impozabil.

Dl. Gaitan Niculai propune ca premiul să fie in cuantum de 5000 lei.

Dl. Vlasin Dorin consideră ca o suma de 2000-3000 lei ar fi necesară pentru un campion european.

Dl. primar considera ca pentru bugetul orașului Năsăud suma de 2000-3000 de lei este rezonabila.

Dl. primar explica consiliului local că pentru sedinta ordinara din luna octombrie va fi prezentat temeiul legal pentru acordarea acestei recompense.

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Buhai Mihaela                                                    cons.jr. Şoldea Vasile