PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 02-09-2016, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi: Găitan Niculai, Marica Marius, Oltean Dorel, Rogozan Florin;

Preşedinte de şedinţă:dna. consilier Buhai Mihaela.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conditiilor de incheiere a  Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”;

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conditiilor de incheiere a  Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”;

Dl. primar explică domnilor consilieri faptul că modelul de hotărâre întocmit de cei de la A.D.I. Deşeuri nu a fost agreat de juriştii de la Instituţia Prefectului, nefiind avizat de legalitate de către aceştia. Ca urmare, modelul proiectului de hotărâre a fost refăcut şi retrimis primăriilor pentru adoptare, după revocarea celui precedent.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.               „ pentru” 13 voturi;

     „ impotriva” 0 voturi;

     „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Buhai Mihaela                                                    cons.jr. Şoldea Vasile