PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 01-09-2016, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi: Cârcu Andrei, Găitan Niculai, Marica Marius, Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:dna. consilier Buhai Mihaela.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi şi o prezintă după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.           Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Se fac nominalizarile pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

   I. Şcoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Năsăud:

Dl. consilier Vlaşin Dorin îi propune pe dl. Bodea Marius şi Maghiar Marius, care acceptă.

Dna. consilier Şofroni Adela îl propune pe dl. Boţan Ioan, care acceptă.

II. Colegiul Naţional "George Coşbuc" Năsăud:

Dl. consilier Timoce Călin le propune pe dna. Buhai Mihaela şi Şofroni Adela, care acceptă.

Dl. consilier Vlaşin Dorin o propune pe dna. Vîju Steluţa, care acceptă.

III. Colegiul Silvic „Transilvania”Năsăud:

Dl. consilier Vlaşin Dorin îi propune pe dl. Rogozan Florin, care acceptă.

Dna. consilier Şofroni Adela îl propune pe dl. Timoce Călin, care acceptă.

IV. Colegiul Economic Năsăud

Dl. consilier Vlaşin Dorin îi propune pe dl. Marica Marius, care deşi nu este prezent a înştiinţat colegii din Consiliul Local că acceptă.

Dna. consilier Şofroni Adela îl propune pe dl. Tomi Iacob, care acceptă.

V. Grădiniţa cu program prelungit nr.1

Dna. consilier Şofroni Adela o propune pe dna. Bidică Emilia, care acceptă.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 

   I. Şcoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Năsăud:

  -  Bodea Marius                                       „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

 

 

-  Maghiar Marius                                      „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

-  Boţan Ioan                                            „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

II. Colegiul Naţional "George Coşbuc" Năsăud:

 

  -  Şofroni Adela                                       „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

-  Buhai Mihaela                                       „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

-  Vîju Steluţa                                           „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

III. Colegiul Silvic „Transilvania”Năsăud:

 

-  Rogozan Florin                                      „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

-  Timoce Călin                                         „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

IV. Colegiul Economic Năsăud:

 

-  Marica Marius                                        „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

-  Tomi Iacob                                            „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

V. Grădiniţa cu program prelungit nr.1:

 

  -  Bidică Emilia                                        „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

 

 

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.               „ pentru” 13 voturi;

     „ impotriva” 0 voturi;

     „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâreprivind atribuirea și încheierea Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”;

Dl. primar explică domnilor consilieri situaţia de urgenţă în care se află judeţul din cauza necolectării deşeurilor şi arată necesitatea încheierii unui contract cu un nou operator de salubrizare.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.               „ pentru” 13 voturi;

     „ impotriva” 0 voturi;

     „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Buhai Mihaela                                                    cons.jr. Şoldea Vasile