PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31-08-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi: Cârcu Andrei, Marica Marius, Oltean Dorel, Timoce Călin;

Preşedinte de şedinţă:dna. consilier Bidică Emilia.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor depuse în temeiul Legii nr.15/2003 de atribuire teren în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud, în Grupul de LucruLocal, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de muncitor calificat-fochist, treapta I, vacant în muncitor necalificat la Serviciul Zone verzi din subordinea Consiliului Local Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în procesul de certificare a managementului forestier a suprafeţei de 1182,1 ha aflată în administrarea Ocolului Silvic Feldru;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Diverse.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor depuse în temeiul Legii nr.15/2003 de atribuire teren în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 13 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud;

Se fac nominalizarile pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc "Dr. George Trifon " Năsăud.

Dl. consilier Vlaşin Dorin il propune pe dl. Rogozan Florin, care acceptă.

Dna. consilier Şofroni Adela îl propune pe dl. Tomi Iacob, care acceptă.

Se fac nominalizarile pentru numirea membrilor supleanţi ai Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc "Dr. George Trifon " Năsăud.

Dl. consilier Vlaşin Dorin o propune pe dna. Vîju Steluţa, care acceptă.

Dna. consilier Şofroni Adela îl propune pe dl. Boţan Ioan, care acceptă.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 I. Pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc "Dr. George Trifon " Năsăud:                

     -  Rogozan Florin                                  „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

     -  Tomi Iacob                                       „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 II.Pentru numirea membrilor supleanţi ai Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc "Dr. George Trifon " Năsăud:                

     -  Steluţa Vîju                                       „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

     -  Boţan Ioan                                        „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.                        „ pentru” 13 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud, în Grupul de LucruLocal, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Se fac nominalizarile pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în Grupul de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud.

Dl. consilier Vlaşin Dorin il propune pe dl. Bodea Marius, care acceptă.

Dna. consilier Buhai Mihaela îl propune pe dl. Pop Ionel, care acceptă.

Se fac nominalizarile pentru numirea membrilor supleanţi ai Consiliului Local al oraşului Năsăud, în Grupul de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud.

Dl. consilier Vlaşin Dorin il propune pe dl. Maghiar Marius, care acceptă.

Dna. consilier Buhai Mihaela o propune pe dna. Şofroni Adela, care acceptă.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 I. Pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în Grupul de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud:                

     -  Bodea Marius                                   „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

     -  Pop Ionel                                          „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 II.Pentru numirea membrilor supleanţi ai Consiliului Local al oraşului Năsăud, în Grupul de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud:                

     -  Maghiar Marius                                „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

     -  Şofroni Adela                                    „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.                        „ pentru” 13 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 13 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de muncitor calificat-fochist, treapta I, vacant în muncitor necalificat la Serviciul Zone verzi din subordinea Consiliului Local Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 13 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în procesul de certificare a managementului forestier a suprafeţei de 1182,1 ha aflată în administrarea Ocolului Silvic Feldru;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 13 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2016;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 13 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Diverse.

Dl. primar citeşte adresele venite din partea S.C. Briciu M S.R.L., I.I. Munteanu Vasile şi S.C. Alivior Com S.R.L. prin care au solicitat aprobarea construirii, pe spaţiul închiriat de la Primăria oraşului Năsăud, a unei copertine contra polii pe lungimea peretelui paralel cu str. Piaţa Nouă.

Domnii consilieri amână răspunsul, urmând ca membrii comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului împreuna cu arhitectul şef, Leahu Vasile să se deplaseze la faţa locului pentru a verifica dacă construirea copertinei depăşeşte suprafaţa închiriată către aceştia.

Dl. arhitect şef, Leahu Vasile le prezintă domnilor consilieri avizul de oportunitate nr.25912 din 23.08.2016 pentru iniţierea întocmirii documentaţiei de urbanism: plan de urbanism de detaliu ”Construire clădire P+M cu destinaţia spaţiu comercial + locuinţa şi anexe” în oraş Năsăud, str. Vasile Naşcu, nr.31.

Dl. viceprimar, Vlaşin Dorin întreabă dacă sunt respectaţi coeficientul de utilizare a terenului şi procentul de ocupare a terenului?

Dl. primar întreabă dacă este vorba de construirea unei locuinţe personale şi a unui spaţiu commercial?

Dl architect şef le răspunde afirmativ.

Dl. consilier Găitan Niculai susţine că este necesar ca membrii comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului împreuna cu arhitectul şef, Leahu Vasile să se deplaseze la faţa locului pentru a vedea situaţia din teren.

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută de dl. consilier Găitan.

Dl. primar prezintă domnilor consilieri planşe foto referitoare  stadiul de degradare a imobilului închiriat doamnei Berki Emese pentru care aceasta a solicitat acordarea unui aviz favorabil din partea Consiliului Local al orasului Nasaud, pentru achiziţionarea locuintei de serviciu unde locuieste din 2013.

De asemenea dl. primar arată faptul că apartamentul a fost evaluat de către un expert evaluator şi că urmează a se iniţia un proiect de hotărâre în acest sens.

Dl. primar citeşte o adresă formulată de numiţii Rus Ioan şi Rus Semida Terezia prin care au solicitat aprobarea efectuării unui schimb de teren, respectiv aceştia să cedeze suprafaţa de 587 mp identificată din imobilul cu nr. cadastral 28108, în schimbul unei suprafeşe echivalente de 587 mp identificată din imobilul înscris în CF 28109 Năsăud, nr. cadastral 28109, proprietatea privată a oraşului Năsăud.

Dl. primar îi cere domnului secretar, Şoldea Vasile să le explice domnilor consilieri detalii cu privire la acest schimb.

Dl. secretar, Şoldea Vasile arată că, cu ocazia unei cercetări la faţa locului s-a constatat că imobilul construcţie „Amenajare Energetică pe râul Someşul Mare” ocupă o suprafaţă de teren din imobilul proprietatea privată a oraşului Năsăud. Dl. secretar arată că terenul pe care soţii Rus îl oferă la schimb se află în imediată apropiere cu terenul aflat în proprietatea privată a oraşului Năsăud, pe care îl solicită la schimb.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Bidică Emilia                                                      cons.jr. Şoldea Vasile