PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29-08-2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 12;

Absenţi: Fetti Silviu, Găitan Niculai, Marica Marius, Oltean Dorel, Timoce Călin;

Preşedinte de şedinţă:dna. consilier Bidică Emilia.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare auto, spații verzi și platforme, amplasare boxe metalice pe strada Miron Cristea (zona blocuri C1 – C7, D1) din orașul Năsăud”;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.65 din 30.05.2016, privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în favoarea numiţilor Fontu Alexandru Gabriel şi soţia Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren în suprafaţă de 400 mp., aparţinând oraşului Năsăud, domeniul privat, înscris în CF nr. 29126 Năsăud, nr. cad. 29126, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei necesare pentru închirierea a două autospeciale echipate cu autocompactor și macara în scopul ridicării și transportului deșeurilor de pe domeniul public al orașului Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 12v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare auto, spații verzi și platforme, amplasare boxe metalice pe strada Miron Cristea (zona blocuri C1 – C7, D1) din orașul Năsăud”;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 12 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 12 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.65 din 30.05.2016, privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în favoarea numiţilor Fontu Alexandru Gabriel şi soţia Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren în suprafaţă de 400 mp., aparţinând oraşului Năsăud, domeniul privat, înscris în CF nr. 29126 Năsăud, nr. cad. 29126, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 12 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei necesare pentru închirierea a două autospeciale echipate cu autocompactor și macara în scopul ridicării și transportului deșeurilor de pe domeniul public al orașului Năsăud

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 12 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Bidică Emilia                                                      cons.jr. Şoldea Vasile