PROCES VERBAL

 

                                                                                                                              

Încheiat azi, 28-07-2016, cu ocazia şedinţei de indata a Consiliului Local Năsăud

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi: Vaju Steluţa Reghina, Oltean Dorel, Cârcu Andrei Ioan, Rogozan Florin;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Boţan Ioan.

La sedinta este prezentă dna. Soare Carmen inspector in cadrul biroului Integrare Europeană.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/18.03.2016, privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile terenuri, reprezentând străzi și drumuri agricole, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/18.03.2016, privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile terenuri, reprezentând străzi și drumuri agricole, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;

Dl. primar le explică domnilor consilieri faptul ca aceasta Hotărâre nu suferă modificări ci doar completări ale anexei unde sunt adăugate şi lungimile drumurilor agricole.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.                                „ pentru” 13 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Boţan Ioan                                                        cons.jr. Şoldea Vasile