ROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 21-07-2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Vaju Steluţa Reghina, Cârcu Andrei Ioan;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Boţan Ioan.

La sedinta este prezent dl. Ştefan Ioan, inspector in cadrul biroului financiar-contabil, dl. Moldovan Ioan, inspector in cadrul compartimentului Drumuri şi mecanizare, dna. Soare Carmen inspector in cadrul biroului Integrare Europeană.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița - Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud şi al înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare în județul Bistrița - Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului  oraşului Năsăud în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „AQUABIS” S.A Bistriţa-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisia sociala de analizare a solicitărilor pentru repartizarea  locuinţelor construite prin ANL şi a locuinţelor sociale sau de necesitate,din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Năsăud în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrărilor publice precum si pentru inchirierea, vânzarea si concesionarea bunurilor din patrimoniul oraşului Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.54 din 19.05.2016, privind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respectiv de sediu local al unor partide politice situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea noului Deviz general pentru obiectivul de investiţii „Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița - Năsăud;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 15 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud şi al înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare în județul Bistrița - Năsăud;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 15 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului  oraşului Năsăud în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „AQUABIS” S.A Bistriţa-Năsăud;

Dl. primar propune domnilor consilieri locali, ca persoana desemnată ca reprezentant al oraşului Năsăud în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „AQUABIS” S.A Bistriţa-Năsăud, să fie dl. Moldovan Ioan, inspector al compartimentului Drumuri şi Mecanizari, şi nu dl. viceprimar Vlaşin Dorin, pentru a nu exista vreo problemă legală din punctul de vedere al incompatibilităţii.

Domnii consilieri locali sunt de accord cu propunerea facută în unanimitate.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.                        „ pentru” 15 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisia sociala de analizare a solicitărilor pentru repartizarea  locuinţelor construite prin ANL şi a locuinţelor sociale sau de necesitate,din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Se fac nominalizarile pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în Comisia socială de analizare a solicitărilor pentru repartizare locuinţelor construite prin ANL şi a locuinţelor sociale sau de necesitate din oraşul Năsăud.

Dl. consilier Marica Marius il propune pe dl. Bodea Marius, care acceptă.

Dl. consilier Pop Ionel il propune pe dl. Tomi Iacob, care acceptă.

Se fac nominalizarile pentru numirea membrilor supleanţi din partea Consiliului Local al oraşului Năsăud, care vor face parte din Comisia socială de analizare a solicitărilor pentru repartizare locuinţelor construite prin ANL şi  a locuinţelor sociale sau de necesitate din oraşul Năsăud.

Dl. consilier Vlaşin Dorin il propune pe dl. Maghiar Marius, care acceptă.

Dl. consilier Pop Ionel il propune pe dl. Timoce Călin, care acceptă.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 I. Pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în Comisia socială de analizare a solicitărilor pentru repartizare locuinţelor construite prin ANL şi a locuinţelor sociale sau de necesitate din oraşul Năsăud

-  Bodea Marius                               „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

     -  Tomi Iacob                                       „pentru”      -11 v;

                                                                  „împotrivă”  - 3 v;

                                                                  „abtineri”     - 1 v;

                          „nule”          - 0 v.

 II.Pentru numirea membrilor supleanţi din partea Consiliului Local al oraşului Năsăud, care vor face parte din Comisia socială de analizare a solicitărilor pentru repartizare locuinţelor construite prin ANL şi  a locuinţelor sociale sau de necesitate din oraşul Năsăud:                

     -  Maghiar Marius                                 „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

     -  Timoce Călin                                     „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 2 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 15 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                                                                                                                                                  

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Năsăud în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrărilor publice precum si pentru inchirierea, vânzarea si concesionarea bunurilor din patrimoniul oraşului Năsăud;

Se fac nominalizarile pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în comisiile de licitaţie  pentru achiziţiile publice a bunurilor, serviciilor  şi lucrărilor publice precum şi  pentru închirierea, vânzarea şi concesionarea bunurilor din patrimoniul oraşului Năsăud.

Dl. consilier Vlaşin Dorin il propune pe dl. Rogozan Florin, care acceptă.

Dna. consilier Şofroni Adela o propune pe dna. Bidică Emilia, care acceptă.

Se fac nominalizarile pentru numirea membrilor supleanţi ai Consiliului Local al Oraşului Năsăud  în comisiile de licitaţie  pentru achiziţiile publice a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor publice precum şi  pentru închirierea, vânzarea şi concesionarea bunurilor din patrimoniul oraşului Năsăud.

Dl. consilier Bodea Marius il propune pe dl. Pop Ionel, care acceptă.

Dl. consilier Vlaşin Dorin il propune pe dl. Maghiar Marius, care acceptă.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 I. Pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în comisiile de licitaţie  pentru achiziţiile publice a bunurilor, serviciilor  şi lucrărilor publice precum şi  pentru închirierea, vânzarea şi concesionarea bunurilor din patrimoniul oraşului Năsăud:                

     -  Rogozan Florin                                  „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

     -  Bidică Emilia                                      „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 2 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 II.Pentru numirea membrilor supleanţi ai Consiliului Local al Oraşului Năsăud  în comisiile de licitaţie  pentru achiziţiile publice a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor publice precum şi  pentru închirierea, vânzarea şi concesionarea bunurilor din patrimoniul oraşului Năsăud:                

     -  Pop Ionel                                           „pentru”      -13 v;

                                                                  „împotrivă”  - 2 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                                                                  „nule”          - 0 v.

     -  Maghiar Marius                                 „pentru”      -15 v;

                                                                  „împotrivă”  - 0 v;

                                                                  „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 15 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâreprivind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.54 din 19.05.2016, privind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respectiv de sediu local al unor partide politice situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 15 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea noului Deviz general pentru obiectivul de investiţii „Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”;

Dl. primar explică care sunt modificările suferite prin adoptarea acestui nou deviz general asupra obiectivului de investiţii „Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” şi reaminteşte că dacă acest Obiectiv ar fi fost realizat prin fonduri europene, cota de finanţare a UAT Năsăud ar fi fost de 50% şi nu de 5% cum este în cazul de faţă.

Dl. consilier Găitan Niculai spune că din punctul lui de vedere suma care priveşte cheltuielile neeligibile este cam mare şi întreabă dacă terenurile de tenis, fotbal şi volei din incinta Complexului vor fi disponibile doar pentru elevi şi echipele acreditate sau şi pentru toţi cetăţenii oraşului Năsăud.

Dl. primar răspunde că acest complex nu este unul cu scop didactic şi astfel, este deschis pentru toţi cetăţenii oraşului Năsăud, dar arată că elevii probabil se vor bucura de un preţ redus pentru accesul în cadrul complexului.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre               „ pentru” 15 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Boţan Ioan                                                        cons.jr. Şoldea Vasile