PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 18-03-2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi:  Cremene Ionut, Costea Victoria, Oltean Dorel,Cifor Cornel;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Marica Marius.

La sedinta este prezent dl. Burduhos Dumitru, inspector în cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre finanțare prin GAL Țara Năsăudului din fonduri europene nerambursabile, funcție de sumele alocate pentru investiții, pe perioada de programare 2014 (2016) – 2020.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile terenuri, reprezentând străzi și drumuri agricole, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâreprivind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.86 din 29.09.2015, privind interzicerea stationarii si parcarii vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de deplasare ale strazii Vasile Nascu, oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, in fiecare zi de joi intre orele 07.00-13.00;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.123 din 17.12.2015, privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000 lei doamnei Neamti Viorica domiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. primar propune:

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna martie 2016, în persoana domnului Marica Marius,având în vedere faptul ca dl. consilier Cifor Cornel, ales prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.18/2016lipsește de la ședință;

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna martie 2016;  

Dl. consilier Marica Marius propune un amendament:Să fie adăugat un nou articol care să aibă urmatorul continut: „Se revocă Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.18/29.02.2016 privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2016”.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 13 voturi;

-„impotriva” 0 voturi;

-„ abtineri ” 0 voturi.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                       

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre finanțare prin GAL Țara Năsăudului din fonduri europene nerambursabile, funcție de sumele alocate pentru investiții, pe perioada de programare 2014 (2016) – 2020.

Dl. consilier Marica Marius întreabă care este prețul estimativ pentru cele 3 lucrări precizate în proiect.

Dl. primar arată că, realizarea Capelei mortuare multiconfesionale în cartierul Liviu Rebreanu, oraș Năsăud costă aproximativ 90 mii euro, realizarea Capelei mortuare multiconfesionale în cartierul Lușca, oraș Năsăud costă aproximativ 90 mii euro și fântâna arteziană în Parcul Central al orașului Năsăud costă aproximativ 28 mii euro.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile terenuri, reprezentând străzi și drumuri agricole, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;

Dl. consilier Maghiar Ovidiu întreabă care sunt terenurile la care se face referire în proiect.

Dl. Burduhos Dumitru explică că acestea sunt: Str. Găgi, Str.Valea Podului, Str.Valea Caselor, Valea Șterec, Str. Avram Iancu, Str. Valea Podului, Str. Calea Rebrii, etc.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.86 din 29.09.2015, privind interzicerea stationarii si parcarii vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de deplasare ale strazii Vasile Nascu, oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, in fiecare zi de joi intre orele 07.00-13.00;

Dl. consilier Drăgan Petru cere ca în cazul inițierii unui nou proiect de hotărâre, pe langă strada Vasile Nașcu să fie introdusă și strada Rahovei.

Dl. secretar Pop Geroge citește adresa venită din partea Instituției Prefectului cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.86 din 29.09.2015.

Dl. consilier Găitan Niculai atrage atenția asupra faptului ca el a precizat acele prevederi legale menționate în adresa venită de la Instituției Prefectului încă din timpul dezbaterii proiectului.

Dl. consilier Marica Marius le cere consilierilor locali să se implice mai mult în realizarea proiectului de hotărâre viitor privind interzicerea stationarii si parcarii vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de deplasare ale strazii Vasile Nascu și ale străzii Rahovei.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.123 din 17.12.2015, privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000 lei doamnei Neamti Viorica domiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. primar prezintă o adresă venită din partea Ocolului Silvic Feldru în care este menționat și explicat faptul că autoturismele pe care le utilizează Primăria Năsăud în baza unor contracte de comodat au fost achiziționate din fondurile Ocolului Silvic Feldru, Primăria urmând să suporte din venituri proprii doar cheltuielile de amortizare și de întreținere, conform prevederilor din contract.

De asemenea prezintă și autorizația de funcționare a Pieței Agroalimentare prezentând actele consilierilor locali.

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                                             Secretar,

Marica Marius                             cons.jr. George Pop