PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29-01-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 17;

Absenţi: - ;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Pop Ioan.

La ședință este prezent dl. Stoian Gheorghe, șef-contabil în cadrul biroului financiar-contabil, dl. Bidică Dorel, director al Colegiului Economic Năsăud, Sângeorzan Vasile, subcomsiar al Poliției orașului Năsăud și dl. Cira Radu, comandant al Jandarmeriei orașului Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2016-2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.25/24.02.2011 și a Regulamentului privind aprobarea taxelor speciale pentru utilizarea sălii de sport cu 150 de locuri, a oraşului Năsăud, situată pe Bd.Grănicerilor, nr.2A, în incinta Grupului Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii Năsăud, pentru diferite acţiuni specifice , în afara timpului afectat programului de învăţământ;

 Iniţiator: consilierul local al oraşului Năsăud, Oltean Dorel

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna februarie 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” pe anul 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Repartizarii pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, cheltuielilor prevazute la art 104, al. 2, lit. b) – e) din Legea educatiei nationale nr 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor precum și a altor cheltuieli în unitățile din invățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud;

 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate ,al solicitantului, privind Regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,în anul 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelorreligioase dinorașul Năsăud pe anul 2016;

 Iniţiator:Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Raport de activitateal Poliţiei oraşului Năsăud, pe anul2015.

10. Raport de activitateal Secţiei de Jandarmi aoraşului Năsăud, peanul 2015.

11. Raport de activitateal Secţiei de Pompieri a oraşului Năsăud, pe anul 2015.

12. Diverse.

Dl. primar propune:

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind privind transferul mijlocului fix ”microbuz pentru transport elevi ”din gestiunea UAT oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud in gestiunea Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Năsăud;

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi modificată de dl primar.

 Se voteaza: „pentru”- 17v;

Dl. preşedinte dă cuvântul sefului Poliţiei oraşului Năsăud, dl. Subcomisar de politie, Sângeorzan Vasile, să prezinte Raportul de activitate al Poliţiei oraşului Năsăud pe anul 2015.

Dl. subcomisar de politie, Sângeorzan Vasile prezintă acţiunile întreprinse de către organele de poliţie pe raza oraşului Năsăud pentru diminuarea infracţionalităţii, de asemenea prezintă si acţiunile desfăşurate şi impedimentele determinate de legislaţia deficitară și arată demersurile ce urmează a fi luate pentru îmbunatățirea imaginii și atitudinii Poliției din orașul Năsăud.

Dl. consilier Marica Marius arată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 86/29.09.2015 privind interzicerea staționării și parcării vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de deplasare ale strazii Vasile Nașcu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în fiecare zi de joi între orele 07.00-13.00 și întreabă dacă acestea sunt respectate.

Dl. subcomisar arată că placuțele adiționale au fost montate recent, iar după instalarea acestora nuau mai fost constatate probleme pe str. Vasile Nașcu.

Dl. consilier Marica Marius amintește faptul că în urma cu două luni, în timpul unei sedințe de Consiliu Local, a facut o propunere legată de instalarea a două semafoare pietonale, unul in zona trecerii de pietoni de la magazinul „Profi” iar celălalt în zona trecereii de pietoni de la Banca „BRD” și îl întreabă pe dl. subcomisar care este părerea sa asupra acestui lucru.

Dl. subcomisar aratăcă Poliția orașului Năsăud urmează să solicite instalarea unor garduri în zona magazinului „Profi”, pentru a împiedica parcarea autovehiculelor pe trotuar. De asemenea arată ca a solicitat și desfințarea unor treceri de pietoni din oraș, numărul acestora fiind unul prea mare.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu arată că astfel de garduri ar trebui instalate și în zona Bancii „Carpatica”, unde la fel sunt foarte multe mașini care parcheaza ilegal, pietonii fiind nevoiți să circule pe drum, și nu ar fi exclus întamplarea unor accidente în zona respectivă.

Dl. primar arată că aceste garduri urmează să fie instalate atât în zona magazinului „Profi” cât și a Bancii „Carpatica”.

Dl. consilier Oltean Dorel întreabă cum este colaborarea dintre Poliția orașului Năsăud și Poliția Locală.

Dl. subcomisar arată că deși este vorba de atribuții distincte, colaborarea cu Poliția Locală este una foarte bună, de fiecare dată cand au avut nevoie de ajutor, cele două instituții ajutându-se reciproc, felicitând cu aceasta ocazie înființarea acestui serviciu.

Dl. consilier Boțan Ioan întreabă dacă Poliția orașului Năsăud are cunostințe despre existența unor grupari infracționale în zonă și care este raportul din punct de vedere al numărului de infracțiuni față de anul 2014.

Dl. subcomisar arată că nu se cunoaște existența unor grupări infracționale în zonă iar un raport al infracțiunilor față de cele savârșite în anul 2014 este greu de realizat deoarece este vorba de un anume fel de infracțiuni al căror număr a crescut față de anul trecut și alt fel de infracțiuni al căror număr a scăzut față de anul precedent.

Nu mai sunt interpelări din partea consilierilor, raportul este însuşit în unanimitate.

Raportul de activitateal Secţiei de Jandarmi aoraşului Năsăud, peanul 2015.

Dl. comandant Cira Radu prezintă principalele acţiuni întreprinse pe raza oraşului Năsăud.

Dl. consilier Drăgan Petru întreabă dacă este posibilă o colaborare între Jandarmerie și cei de la Apele Romane în privința lucrărilor ce urmează a fi efectuate la digul de protecție de pe malul drept al Someșului.

Dl. comandant răspunde că în cazul în care cei de la Apele Romane vor face o adresă în care să le solicite sprijinul Jandarmeriei, se va realiza un protocol între cele două instituții cu privire la ajutorul ce trebuie oferit pentru lucrările ce vor avea loc pe malul Someșului, în măsura competențelor Jandarmeriei.

Dl. consilier Găitan Niculai întreabă care sunt atribuțiile jandarmilor montani în privința braconajului.

 

Dl. comandant răspunde că exista un Post Montan Rodna de Jandarmerie a căror atribuție este menținerea ordinii publice pe traseele montane, și că braconajul le-a fost atribuit prin lege jandarmilor în urmă cu un an, iar de atunci aceștia întreprind misiuni de patrulare impreună cu alte asociații sau cluburi de vânătoare.

Nu mai sunt interpelări din partea consilierilor, raportul este însuşit în unanimitate.

Raportul de activitate al Secţiei de Pompieri a oraşului Năsăud, pe anul 2015.

 - din motive personale dl. comandant nu a putut fi prezent, raportul de activitate al Secției de Pompieri urmând a fi prezentat în ședinta următoare.

Dl primar mulţumeşte d-lor comandanţi asigurându-i de o bună colaborare şi în viitor.

Dl. consilier Oltean Dorel solicită un raport de activitate al Poliției Locale, pe anul 2015 pentru ședința ordinară din luna februarie.

Dl. presedinte de ședință Pop Ioan îl intreabă pe dl. consilier Cremene Ionuț cât timp și care este motivul pentru care acesta a lipsit de la ședințele de Consiliu Local.

Dl. consilier Cremene Ionuț răspunde că timpul cât a lipsit este cunoscut, fiind consemnat în registrul de prezență al Consiliului Local al orașului Năsăud, iar motivele sunt deplasările pe care le-a avut în Germania unde a stat aproximativ două luni și faptul că a trebuit să se ocupe de activitățile de pe urma cărora își câstigă existența.

Dl. secretar Pop George prezintă conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionareal Consiliului Local al Oraşului Năsăud faptul că, în cazul în care un consiler local lipsește nemotivat mai mult de 3 ședințe ordinare, acesta iși pierde mandatul, iar apoi arată ca dl. consilier Cremene Ionuț a avut 9 absențe consecutive în ultimul an la ședințele ordinare are Consiliului Local.

Dl. consilier Oltean Dorel întreabă dacă este singurul consilier local în această situație.

Dl. secretar răspunde că da.

Dl. consilier Oltean Dorel întreabă dacă nu în aceeași situație se află și dna. consilier Costea Victoria.

Dna. consilier Costea Victoria arată că a avut motive exprimate în legatură cu absențele ei.

Dl. consilier Oltean Dorel arată că nu le cunoaște și când o să le prezinte dna. consilier atunci o să le prezinte și dl. consilier Cremene Ionuț. De asemenea arată faptul că dl. Cremene trebuia să primească o înștiințare în scris cu privire la faptul că urma să fie exclus din Consiliul Local.

Dl. secretar Pop George arată că această înștiințare i-a fost trimisă.

Dl. consilier Cremene Ionuț spune că este adevărat că a primit o adresă în care era rugat să prezinte motivele absenței sale și prin care era înștiințat de faptul că urma să fie exclus din Consiliul Local, însă din cauza faptului că ulterior, nu a mai primit o altă adresă în care sa fie înștiințat că a fost exclus din Consiliul Local, acesta s-a prezentat la ședință.

Dl. consilier Oltean Dorel întreabă dacă nu trebuie supus la vot o eventuală pierdere a mandatului de consilier.

Dl. secretar Pop George arată că trebuie inițiat un proiect de hotărâre în acest sens de către primar sau un consilier local și doar pe baza unei Hotărâri de Consiliu Local se constată încetarea mandatului. De asemenea atrage atenția că a mai anunțat în câteva randuri de această problemă a încetării mandatului de consilier a dlui. Cremene.

Dl. consilier Oltean Dorel spune ca el nu știe de acest lucru și că este sigur că, Consiliul Local nu a mai fost înstiințat în scris de acest lucru.

Dl. primar îi cere dlui. presedinte să controleze fenomenul deoarece există riscul ca aceste discuții să degenereze.

 Dl. consilier Nașcu Viorel arată că dl. Cremene este consilier de drept atât timp cât Consiliul Local nu a luat încă nicio decizie cu privire la încetarea mandatului acestuia.

Dl. consilier Cifor Cornel arată că este foarte important să se ajunga la un consens asupra mandatului dlui. Cremene pentru a știi dacă acesta are dreptul de a vota sau nu proiectele de pe ordinea de zi.

Dl. primar arată faptul că dl. Cremene a avut 9 absențe consecutive nemotivate în timp ce dna. Costea nu a avut mai mult de 2 absențe nemotivate, și atrage atenția asupra faptului că se votează bugetul pe anul 2016 și este foarte important de știut dacă votul dlui. Cremene este valid sau nu din punctul de vedere al legalității.

Dl. consilier Nașcu Viorel arată ca el nu a primit nici un act care să ateste faptul că mandatul dlui. Cremene a încetat, așa ca din punctul său de vedere acesta este încă un membru al Consiliului Local.

Dl. consilier Găitan Niculai arată că atâta timp cât nu s-a adoptat o Hotărâre de Consiliu Local în sensul încetării mandatului Cremene Ionuț, mandatul acestuia încă este valid.

Se trece la dezbatereaproiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul domnului primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2016-2017;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 17 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.25/24.02.2011 și a Regulamentului privind aprobarea taxelor speciale pentru utilizarea sălii de sport cu 150 de locuri, a oraşului Năsăud, situată pe Bd.Grănicerilor, nr.2A, în incinta Grupului Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii Năsăud, pentru diferite acţiuni specifice , în afara timpului afectat programului de învăţământ;

Dl. consilier Găitan Niculai propune un amendament, ca la finalul Art.2 din Proiect cât și la finalul Art.2 din Regulament să fie adăugat urmatorul text:„între orele 14.00-17.00 în baza unei programări a administratorului sălii de sport.”;

Dl. președinte îi dă cuvântul dlui. Bidică Dorel care prezintă un raport cu privire la veniturile și cheltuielile sălii de sport de la Colegiul Economic Năsăud. Acesta arată că este normal faptul că încasările au scazut atât timp cât vremea a fost permisivă în acest anotimp rece și fotbalul a putut fi încăpraticabil și pe terenul sintetic cât și faptul că acest tip de săli s-au deschis în ultimul an, atât în comuna Telciu, Feldru, cât și în comuna Dumitra, localități din care veneau mulți clienți.

Dl. consilier Oltean Dorel arată modalitatea în care se administrează acum sala de sport aratând faptul că merge des acolo pentru a practica sport, atât el cât și dl. Vlașin.

Dl. consilier Vlasin Dorin îi explica dlui. Bidică că niciun consilier nu are nimic personal cu dânsul și arată că atunci când închiriază sala de sport de la Feldru, chiar și la ora 21.00 este așteptat de către un administrator care stă cu aceștia până la finalul activității.

Dl. Bidică arată că dl. administrator Popa nu este numit în funcția de administrator al sălii de sport, ci administrator al Colegiului Economic, iar programul acestuia este de la ora 08.00-16.00 iar rsetul muncii depuse se datorează implicării acestuia. De asemenea arată că este dispus, atât timp cât Consiliul Local aprobă un nou post, să angajeze un administrator al sălii de sport.

Dna. consilier Costea Victoria arată faptul ca se teme că prin acest proiect să nu se degradeze sala de sport, fiind singura sala din oraș în momentul de față.

Dl. consilier Oltean Dorel arată că mai este și sala de la Colegiul Silvic “Transilvania”.

Dna. consilier Costea Victoria îl intreaba pe dl. Oltean de ce nu joaca fotbal și acolo.

Dl. consilier Oltean arată că acea sală nu a fost întreținută și nu este la fel de practicabilă precum cea de la Colegiul Economic.

Dl. Bidică arată faptul că acest lucru se datoreaza faptului că sala de la Colegiul Economic este întreținută în permanență iar orice “stricăciune” sau problema care intrevine acolo este imediat reparată.

Dl. consilier Drăgan Petru arată faptul că încasarile din anii precedenți sunt mult mai mari față de cele de anul trecut.

Dl. consilier Găitan Niculai îi cere dlui. Stoian să citească exact încasările sălii de sport de la Colegiul Economic pe anii 2012-2015.

Dl. Stoian Gheorghe arată că în anul 2012 au fost încasați aproximativ 65 mii lei, în anul 2013-30 mii lei, în anul 2014-22 mii lei, iar în anul 2015-18 mii lei.

Dl. Bidică arată că a expus încă de la început motivele faptului pentru care încasările au scăzut de la an la an.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 11 voturi;

-„impotriva” 5 voturi; (Botan Ioan,Cicedea George,Costea Victoria,Giurebe Cristina,Carcu Nicolae)

-„ abtineri ” 1 voturi. (Cifor Cornel)

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

-„ pentru” 11 voturi;

-„impotriva” 5 voturi; (Botan Ioan,Cicedea George,Costea Victoria,Giurebe Cristina,Carcu Nicolae)

-„ abtineri ” 1 voturi. (Cifor Cornel)

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. primar solicită mediei locale să consemneze urmatoarele: ”Mare dezamăgire! Aș dori să vedem ce se întâmplă cu această sală de sport undeva peste câteva luni, august, septembrie, sunt curios să vedem cum va arăta. Eu pun această întrebare pentru că eu am fost promotorul construcției acestei investiții și mi se pare absolut firesc. Sunt împotriva debandadei și detest chestiunile politicianiste”.

De asemenea dl. consilier Oltean Dorel solicită mediei locale să consemneze faptul că dl. primar este împotriva acestui proiect de hotărâre.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna februarie 2016;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 17 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2016;

Dl. consilier Redac Răzvan întreabă ce s-a intamplat cu proiectul privind sistematizarea cartierului de blocuri și prezintă problema parcărilor de pe str. Miron Cristea dintre blocuri și modul în care una din benzile de acces a străzii este blocată în permanență.

Dl. primar răspunde că pentru proiectul privind regenerarea urbană și implicit sistematizarea cartierului de blocuri urmează să fie accesați prin Guvern bani europeni, costurile ridicându-se la un nivel mult prea mare pentru bugetul orașului nostru. De asemenea susține ideea unor parcări personalizatecu abonamente modice, sperând că odată marcate aceste parcări, str. respectivă va fi congestionată.

Dl. consilierRedacRăzvan ceresă nufie uitatănicistr.Cimitirului Vechidincart.Lușca,

o stradă scurtă, de 400 m, foarte circulată care ar fi indicat să fie asfaltată cât mai repede.

Dl. consilier Drăgan Petru amintește faptul că lucrările ce urmează a fi începute pentru Complexul Multifuncțional Sportiv sunt condiționate de către lucrările de la digul de protecție de pe malul drept al Someșului.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu solicită să fie prinse și achiziționarea unor monografii ale orașului Năsăud, vol.2 si 3 în bugetul pe anul 2016. De asemenea în cazul în care lucrările de asfaltare vor începe pe Drumul Național 17C acesta solicită ca Aqua Bis să inceapa lucrarile de înlocuire a conductelor mai repede și nu după ce drumul a fost asfaltat.

Dl. primar arată că una din priorități este reabilitarea străzii Avram Iancu unde nu este infrastructură de apă și canal iar drumul lasă de dorit.

Dl. consilier Nașcu Viorel arată și problemele legate de str. Valea Caselor și str. Ion Creangă.

Dl. consilier Botan Ioan expune problema lipsei unui trotuar prin cartierul Liviu Rebreanu pe drumul național 17C, arătând posibilitatea producerii unor accidente din această cauză în zona respectivă.

Dl. primar arată că ințelege existența tuturor acestor probleme, insă din pacate nu pot fi rezolvate toate, atât timp cât bugetul Consiliului Local nu va fi suplimentat cu bani europeni sau guvernamentali pe anul 2016.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 17 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” pe anul 2016;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 17 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind initierea unui Proiect de hotarare privind aprobarea Repartizarii pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, cheltuielilor prevazute la art 104, al. 2, lit. b) – e) din Legea educatiei nationale nr 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finantarii transportului cadrelor didactice, burselor elevilor precum si a altor cheltuieli in unitatile din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Nasaud;

 Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 17 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate ,al solicitantului, privind Regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Nasaud, pentru activitati nonprofit de interes local,in anul 2016;

Se fac nominalizarile pentru comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orasului Nasaud în domeniile: sport.

Dl. consilier Redac Razvan il propune pe dl. Oltean Dorel, care accepta.

Dl. consilier Botan Ioan il propune pe dl. Vlasin Dorin, care accepta.

Dl. consilier Cicedea George o propune pe dna. Giurebe Cristina, care accepta.

Se fac nominalizarile pentru comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orasului Nasaud în domeniile: cultura.

Dl. consilier Redac Razvan il propune pe dl. Cicedea George, care accepta.

Dl. consilier Cicedea George il propune pe dl. Botan Ioan, care accepta.

Dna. consilier Giurebe Cristina il propune pe dl. Marica Marius, care accepta.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 I. pentru comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orasului Nasaud în domeniile:sport:

 -Oltean Dorel„pentru”-14 v;

 „împotrivă”- 2 v;

 „abtineri” - 1 v;

 „nule”- 0 v.

 -Vlașin Dorin „pentru”-16 v;

 „împotrivă”- 0 v;

 „abtineri” - 1 v;

„nule”- 0 v.

 -Giurebe Cristina„pentru” -14 v;

 „împotrivă”- 1 v;

 „abtineri” - 2 v;

 „nule”- 0 v.

II. pentru comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orasului Nasaud în domeniile:cultura:

 -Cicedea George „pentru”-15 v;

 „împotrivă”- 1 v;

 „abtineri” - 1 v;

 „nule”- 0 v.

 -Boțan Ioan„pentru”- 14 v;

 „împotrivă”- 2 v;

 „abtineri” - 1 v;

„nule”- 0 v.

 -Marica Marius „pentru” -17 v;

 „împotrivă”- 0 v;

 „abtineri” - 0 v;

 „nule”- 0 v.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.„ pentru” 17 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelorreligioase dinorasul Nasaud pe anul 2016;

Se fac nominalizarile pentru comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orasului Nasaud în domeniile: culte.

Dna. consilier Costea Victoria il propune pe dl. Maghiar Ovidiu, care accepta.

Dna. consilier Costea Victoria il propune pe dl. Cifor Cornel, care accepta.

Dna. consilier Costea Victoria il propune pe dl. Dragan Petru, care accepta.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 I. pentru comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orasului Nasaud în domeniile:culte:

 -Cifor Cornel „pentru”-15 v;

 „împotrivă”- 1 v;

 „abtineri” - 1 v;

 „nule”- 0 v. 

 -Drăgan Petru „pentru”-16 v;

 „împotrivă”- 1 v;

 „abtineri” - 0 v;

„nule”- 0 v.

 -Maghiar Ovidiu„pentru” -16 v;

 „împotrivă”- 0 v;

 „abtineri” - 1 v;

 „nule”- 0 v.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 17 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind privind transferul mijlocului fix ”microbuz pentru transport elevi ”din gestiunea UAT oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud in gestiunea Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 17 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Diverse.

Dl. primar prezintă un aviz de oportunitate privind întocmirea documentației:Plan de urbanism zonal – Casă de tip Familial P+E.

Dl. președinte îi dă cuvântul dlui. Leahu Vasile, arhitect șef în cadrul compartimentului urbanism, care explică necesitatea întocmirii unui PUZ pentru întreaga zona centrala, în ideea posibilitatii acestui oraș de a i se oferi posibiliatea de dezvoltare.

Domnii consilieri sunt de acord cu întocmirea acestui PUZ și așteaptă să vadă ofertele.

Dl. Leahu prezintă un raport prin care cere inițierea unui proiect de hotărâre privind executarea unor lucrări pentru realizarea „Normalizare de Tensiune prin punct de injecție nou în orașul Năsăud pe str. Crucii și str. Cloșca, precum și deptul de uz și servitute de trecere, cu titlu gratuit”.

Domnii consilieri sunt de acord cu întocmirea acestui proiect.

Dl. primar prezintă o adresă venită din partea Spitalului Orășenesc Dr. George Trifon Năsăud privind necesitatea autorizării Unității de Transfuzie Sanguină, în care se solicită modificarea organigramei spitalului și se arată că astfel pentru activitatea din U.T.S. nu este afectată structura de personal.

Domnii consilieri sunt de acord cu modificarea organigramei, iar proiectul cu privire la aceasta, va face obiectul ordinii de zi de la următoarea ședință.

Dl. primar prezintă o adresă venită din partea dlui. Coroi Nicolae, reprezentant al RCS-RDS România prin care se solicită concesionarea unei suprafețe de 225 mp din pășunea comunală aparținând orașului Năsăud (Ridul Hanțig) în vecinătatea celui existent aparținând Telekom.

Dl. secretar Pop George arată că nu e limpede statutul juridic al terenului solicitat de către RCS – RDS Romania.

Dl. primar arată că aceste antene nu trebuie să fie instalate în zone locuite, pentru că emit un câmp electromagnetic cu mare potențial mutagen, însă în cazul de față arată că zona se află la o mare distanță, singura problemă fiind cea a statutului juridic al terenului.

Dl. consilier Boțan Ioan atrage atenția asupra acestor antene și asupra undelor electromagnetice emise de către acestea.

Domnii consilieri sunt de acord cu instalarea respectivei antene însă numai în momentul în care se va cunoaște cu exactitate statutul juridic al terenului, pentru ca nu cumva ulterior, acesta să fie revendicat de o terță persoană.

Dl. consilier Oltean Dorel solicită ca la ședința următoare să fie prezentat raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Năsăud.

Dl. secretar raspunde că a să-l prezinte la următoarea ședinșă.

Dl. consilier Cifor Cornel întreabă ce se întâmplă cu “molozul” rezultat din demolarea unei constrcții și care este forma legală de a scăpa de acestă, deoarece atât timp c   ât cetățenii nu sunt informați cu privire la acest lucru nu ar trebui să ne mire faptul că aceaștia aruncă acest gen de deșeu pe malul Someșului.

Dl. consilier Găitan Niculai răspunde că Vitalia, în momentul de față, nu dispune de logistica necesară ridicării molozului rezultat din demolarea unei constrcții iar calea legală este cea de a apela la primărie, la dl. Augustin Moldovan, iar în urma achitării unei sume modice, de 20,30 de lei, molozul va fi ridicat.

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                               Secretar,

     Pop Ioan                                                                 cons.jr. George Pop