PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 06-01-2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenţi:  Cremene Ionut, Costea Victoria, Nascu Vasile;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Pop Ioan.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent,pentru acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

„pentru”- 14v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare.

Dl. consilier Dragan Petru intreaba care sunt prioritatile din sectiunile de dezvoltare pentru orasul Nasaud in anul 2016.

Dl. Stoian Gheorghe raspunde ca aceste sectiuni vor fi abordate doar in proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2016, proiect care va face obiectul unei sedinte urmatoare.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. consilier Nascu Viorel intra in sala de sedinta de Consiliu Local.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

Pop Ioan                                                     cons.jr. George Pop