PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 11-09-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 12;

Absenţi: Cremene Ionut, Marica Marius,Vlasin Dorin, Dragan Petru, Nascu Viorel;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Gaitan Niculai.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef birou financiar-contabil.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2015, a  virarilor de credite bugetare precum si  aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara, in suma de 100 mii lei prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”.

                                                                Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 12v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2015, a  virarilor de credite bugetare precum si  aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara, in suma de 100 mii lei prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

Dl. primar Romocea Mircea propune un amendament: Ca la acest proiect de hotarare este necesar adaugarea unui articol separat  pentru fondul de rezerva bugetara de 100 mii lei avand urmatorul continut: „Se aproba utilizarea Fondului de rezerva bugetara, aflat la dispoziția Consiliului Local Năsăud, a sumei de 100 mii lei, pentru finanțarea investițiilor „Parc joaca copii” zona blocuri Năsăud”.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:              „ pentru ”       - 12 voturi;

                                         „ impotriva ”   - 0 voturi;

                                        „abtineri”        - 0 voturi;

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:       „ pentru” 12 voturi;

             „ impotriva” 0 voturi;

              „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 12 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Se prezinta de catre dl. Gaitan Niculai citatia privind recursul impotriva Sentintei Civile  582/2015, formulat de reclamantul recurent Toma Andy, in dosarul 236/112/2014 si mentioneza ca ar fi necesara continuarea contractului de asistenta juridica  tot cu Cab. Av. Molnar Laurentiu.

Dl Gaitan Niculaiprecizează ca onorariul dl avocat până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei este de 2000 lei +T.V.A..   

Consiliul Local al orasului Nasaud nu are obiecţiuni, se votează „pentru” în unanimitate.

        

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

              

     Preşedinte de şedinţă,                                            Secretar,

                         Gaitan Niculai