PROCES VERBAL

 

 

Încheiat azi, 13-08-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 12;

Absenţi: Cremene Ionut, Oltean Dorel, Costea Victoria, Marica Marius, Cifor Cornel;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Redac Razvan.

La sedinta este prezent dl. Burduhos Dumitru, sef compartiment adm. dom. public si privat, dl. Stoian Gheorghe, sef birou financiar-contabil si dl. Rus Silviu, Manager la Casa de Cultura “Liviu Rebreanu”.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud pe anul 2015 si a virărilor de credite bugetare.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificat, al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” pe anul 2015.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru consolidarea alunecărilor de teren de pe strada ,,Pe Vârful Uliţei”, cart. Liviu Rebreanu din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.                                         

                                                         Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nasaud nr. 60/30.06.2015 privind însusirea documentației cadastrale necesara înscrierii în sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilului „Popicărie”.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul  public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren în suprafaţa totala de 400 mp., reprezentand spatiu de joaca pentru copii, din orasul Nasaud, strada Iacob Muresianu, judeţul Bistriţa-Năsăud.                                           

                                                         Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 12v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud pe anul 2015 si a virărilor de credite bugetare.

Dl. primar propune un amendament: ca la Art.2 sa fie redirectionati de la „Art.20.05 obiecte de inventar”,suma de 10 mii lei catre „Art.20.02 reparatii curente” pentru aleea din zona blocurilor E1,E2, care face legatura dintre B-dul Granicerilor si zona blocurilor, pentru a fi finalizata si partea care duce inspre magazinul Agro Ardeal.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:                „ pentru ”       - 12 voturi;

                                          „ impotriva ”   - voturi;                     

                                           „abtineri”       - voturi.     

Dl. consilier Vlasin Dorin propune un amendament: Ca la Art.2 sa fie redirectionati de la „Art.71.01.02 investitii (buldoexcavator)”, suma de 112 mii lei catre „Art.20.02 reparatii curente” pentru repararea strazii Valea Caselor, partea dinspre Capela/cimitir.

Dl. primar arata faptul ca achizitionarea unui buldoexcavator este benefica in primul rand bugetului Consiliului Local, sumele alocate inchirierii unui astfel de autovehicul fiind ridicate.

 

 

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:              „ pentru ”       - 9 voturi;

                                         „ impotriva ”   - 3 voturi; (Giurebe Cristina, Cicedea George, Botan Ioan)     

                                        „abtineri”        - voturi.  

          Dl. consilier Gaitan Niculai propune un amendament: Ca de la Art.3 sa fie redirectionati de la „Cod  43.10.09 Subventii pentru sectiunea de  dezvoltare Casa de Cultura”, suma de 102 mii lei catre „Art.20.02 reparatii curente” pentru repararea strazilor din orasul Nasaud.   

          Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca in comisia de receptive efectuata la Casa de Cultura a participat in calitate de membru o persoana din cadru ISU care nu putea face parte din aceasta comisie. De asemenea acesta arata ca acestia nu si-au exercitat in totalitate sarcinile pe care le aveau si solicita dlui. primar sa inainteze o adresa catre Compania Nationala de Investitii, catre ISU si catre constructor, in care sa le solicite finalizarea elementelor ce lipsesc si a caror inexistenta nu a fost constatata la receptie.

          Dl. primar arata ca in aceasta suma sunt finantate unele lucrari pentru montarea unui paratraznet, sistem de desfumare, panica si incendiu fara a caror existenta Casa de Cultura “Liviu Rebreanu” nu poate obtine aprobarea de functionare de la ISU. De asemenea arata ca au fost aduse 18 miliarde lei pentru acest obiectiv de la bugetul de stat, iar daca cineva are un dubiu in privinta acestui proiect sa contacteze organele competente pentru contestarea legalitatii in acest caz.

          Dl. consilier Gaitan Niculai arata lipsa balconului in noua constructie a Casei de Cultura, lipsa lojei si a aerisirii naturale, care a dus la degradarea peretilor si tencuielii de la subsol.

Dl. consilier Botan Ioan arata necesitatea finalizarii Casei de Cultura si sustine ca toata aceasta cramponare trebuie sa inceteze odata, aceasta fiind a doua confruntare intre membrii Consiliului Local al orasului Nasaud, pe aceasta tema, rezultatul ducand nicaieri. De asemenea acesta cere in mod direct de la orice persoana care detine anumite informatii asupra legalitatii lucrarilor efectuate la Casa de Cultura sa le dezvaluie pentru a se putea finaliza aceasta poveste odata.

Dl. Rus Silviu, Manager la Casa de Cultura “Liviu Rebreanu” solicita rezolvarea problemei asupra acestui subiect, sustinand ca din punctul sau de vedere exista o problema legata de intrarea in legalitate, care insa nu este de competenta acestuia sa o rezolve.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

             „ pentru”    7 voturi;

             „ impotriva”  4 voturi; (Giurebe Cristina, Cicedea George,Botan Ioan, Carcu Nicolae)

             „ abtineri ”    1 voturi. (Iepure Macedon)

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:       „ pentru” 8 voturi;

             „ impotriva” 4 voturi; (Giurebe Cristina, Cicedea George,Botan Ioan, Carcu Nicolae)

              „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre respins.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificat, al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” pe anul 2015.

Proiectul de hotarare nu a fost supus adoptarii sau respingerii de catre Consiliul Local al orasului Nasaud, fiind legat in mod direct de adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud pe anul 2015 si a virărilor de credite bugetare, care fiind respins, a dus la retragerea de pe ordinea de zi a prezentului proiect.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru consolidarea alunecărilor de teren de pe strada ,,Pe Vârful Uliţei”, cart. Liviu Rebreanu din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 12 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nasaud nr. 60/30.06.2015 privind însusirea documentației cadastrale necesara înscrierii în sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilului „Popicărie”.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 12 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul  public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren în suprafaţa totala de 400 mp., reprezentand spatiu de joaca pentru copii, din orasul Nasaud, strada Iacob Muresianu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 12 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                         Redac Razvan                                               cons.jr. George Pop