PROCES VERBAL

 

 

Încheiat azi, 27-07-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenţi:Cremene Ionut, Oltean Dorel, Costea Victoria;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier Giurebe Cristina.

La sedinta este prezent dl. Leahu Vasile, sef compartiment urbanism.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. și prevăzute în Formularul 13 - Oferta financiară, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, încheiat ca urmare a modificării tarifelor și respingerea solicitărilor Operatorului respectiv, reducerea cuantumului redevenței, reducerea cuantumului penalităților și înghețarea penalităților de întârziere a plății redevenței.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului de comercializarea produselor din sectorul agricol.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind acordul de principiu pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal in orasul Nasaud, pentru zona cuprinsa pe bulevardul Granicerilor intre Valea Caselor si Str. Bistritei.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii serviciului de salubrizare si intretinere stradala, componente ale serviciului public comunitar de salubritate a orașului Năsăud.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, a proiectului tehnic revizuit cu detalii de execuție și a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu primărie în orașul Năsăud”.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei “Consolidarea alunecarilor de teren”, str.Bisericii, cart. Liviu Rebreanu, oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2015.                                                                               

                                                         Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 11v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. și prevăzute în Formularul 13 - Oferta financiară, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, încheiat ca urmare a modificării tarifelor și respingerea solicitărilor Operatorului respectiv, reducerea cuantumului redevenței, reducerea cuantumului penalităților și înghețarea penalităților de întârziere a plății redevenței.

Dl. consilier Gaitan Niculai propune un amendament: Art2. Sa aibă urmatorul continut:

Art.2.Se aprobă ratificarea mandatului special acordat de către Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița –Năsăud prin Dispoziția Președintelui nr. 15 din 29.05.2015, domnului director executiv Sabin Dragomir Cîmpan, cu privire la semnarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, care se va încheia fara modificarea tarifelor de salubrizare, în numele și pe seama Asociației.”

 

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:                „ pentru ”      14 voturi;

                                                    „ impotriva ”   - voturi;                    

                                            „abtineri” - voturi.        

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului de comercializarea produselor din sectorul agricol.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind acordul de principiu pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal in orasul Nasaud, pentru zona cuprinsa pe bulevardul Granicerilor intre Valea Caselor si Str. Bistritei.

Dl. consilier Dragan Petru propune un amendament: Art2. Sa aibă urmatorul continut:

“Art.2.- Se aproba acordul de principiu pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal in orasul Nasaud, in zona prevazuta in art.1,in conditiile respectarii POT MAX=50% si CUT MAX=1,8.”

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:                „ pentru ”      11 voturi;

                                          „ impotriva ”   - voturi;                     

                                 „abtineri”  3 voturi.  (Cicedea George,Giurebe Cristina,Carcu Nicolae)      

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii serviciului de salubrizare si intretinere stradala, componente ale serviciului public comunitar de salubritate a orașului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, a proiectului tehnic revizuit cu detalii de execuție și a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu primărie în orașul Năsăud”.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei “Consolidarea alunecarilor de teren”, str.Bisericii, cart. Liviu Rebreanu, oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2015.                                                                               

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

Dl. primar prezinta Consiliului Local al orasului Nasaud raportul venit din partea Serviciului Public de Asistenta Sociala cu privire la sumele alocate din bugetul local catre  persoanele nevoiase din orasul Nasaud.

Dl. primar prezinta adresa venita din partea SC. Market SRL in care este solicitata concesiunea spatiului public, o parte a strazii ce face legatura dintre Bulevardul Granicerilor si Str. Vasile Nascu, partea dreapta a vaii Caselor pentru construirea unei terase.

Dl consilier Gaitan Niculai si dl. Marica Marius sustin ca acest lucru nu este posibil, concesionarea unei zone dintr-o strada pentru a fi transformata in terasa nefiind posibila.

Dl. consilier Dragan Petru arata ca el este impotriva acordurilor de principiu de orice fel si sustine ca aceastea ar trebuii sa nu mai fie acordate. Daca o persoana solicita un anumit bun sau acordul construirii unui bun imobil ar trebuii sa primeasca un raspuns direct si nu urmat de un acord de principiu. De asemenea acesta solicita si prezentarea unui raport din partea Colegiului Economic cu privire la cheltuielile si veniturile incasate din urma inchirierii salii de sport.

 

 

 

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                         Giurebe Cristina                                               cons.jr. George Pop