PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 12-05-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 11;

Absenţi:Cremene Ionut,Oltean Dorel,Giurebe Cristina,Vlasin Dorin,Marica Marius,Cifor Cornel;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Cicedea George.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe sef birou Financiar Contabil.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna mai 2015.                                                                               

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2015.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive  în anul şcolar 2014-2015. 

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului tehnic cu detalii de execuție și a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuare în Piața Unirii, orașul Năsăud”.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.15/26.02.2015 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din  orasul Nasaud pe anul 2015.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Nasaud nr.58/27.05.2010, privind darea in administrarea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, pe perioada desfasurarii proiectului „Sistem integrat al deseurilor in judetul Bistrita Nasaud”, a imobilului teren, in suprafata de 3808 mp, inscris in CF nr.25975 Nasaud, nr. cadastral 25975, cuprins in inventarul domeniului public al orasului Nasaud, pentru Punctul de transfer al deseurilor, aferent proiectului, in sensul, darea in administrarea judetului Bistrita-Nasaud, in loc de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 11v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna mai 2015.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 11 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2015.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 11 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive  în anul şcolar 2014-2015. 

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

                    „ pentru” 11 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului tehnic cu detalii de execuție și a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuare în Piața Unirii, orașul Năsăud”.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 11 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.15/26.02.2015 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din  orasul Nasaud pe anul 2015.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 11 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Nasaud nr.58/27.05.2010, privind darea in administrarea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, pe perioada desfasurarii proiectului „Sistem integrat al deseurilor in judetul Bistrita Nasaud”, a imobilului teren, in suprafata de 3808 mp, inscris in CF nr.25975 Nasaud, nr. cadastral 25975, cuprins in inventarul domeniului public al orasului Nasaud, pentru Punctul de transfer al deseurilor, aferent proiectului, in sensul, darea in administrarea judetului Bistrita-Nasaud, in loc de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 11 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. primar prezinta adresa venita din partea domnilor: Ciocarla George, Ianul Vasile Flavius, Pop Leon, Mihai George, Cozma George si Catarig Silviu care solicita ca plata primei transe pentru concesionarea muntilor sa fie amanata pana in luna noiembrie, deoarece, desi caietul de sarcini arata ca prima transa sa fie facuta in luna mai, acestia se afla in imposibilitate de plata, in urma noilor reglementari, fiindule-le intarziata acordarea subventiilor si sunt chiar dispusi la renuntarea terenurilor aflandu-se in imposibiliatea intretinerii acestora.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca acesti oameni trebuie ajutati si sustine ca o amanare a platii i-ar ajuta in acest sens.

Dl. primar arata ca in urma unei discutii avuta cu dl. inginer Carcu de la APIA, a aflat ca acesti bani nu pot fi platiti mai repede de luna noiembrie.

Dl. primar prezinta adresa dl-ui Bolfa Petru care solicita concesiunea sau vanzarea unui teren aflat pe malul raului Somes.

Dl. Gaitan Niculai arata ca aceasta concesiune sau vanzare nu este posibila momentan deoarece pe terenul respectiv urmeaza a fi construit un dig pe malul Somesului si atunci nu ar fi moral sa ii fie dat in folosinta un teren pe care apoi sa il solicitam inapoi pentru construirea unui dig.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                               Secretar,

                       Cicedea George                                                 cons.jr. George Pop