PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 10-03-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi: Oltean Dorel, Marica Marius, Iepure Macedon, Redac Razvan;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Carcu Niculae.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

                 1. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 88 din 20.10.2014  privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a proiectului pentru obiectivul de investitii „Centrul National de informare și Promovare Turistică în orașul Năsăud” si revocarea hotărârilor consiliului local Năsăud, nr 61/29.05.2013 si nr.86/10.10.2014.

                                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 88 din 20.10.2014  privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a proiectului pentru obiectivul de investitii „Centrul National de informare și Promovare Turistică în orașul Năsăud” si revocarea hotărârilor consiliului local Năsăud, nr 61/29.05.2013 si nr.86/10.10.2014..

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Carcu Niculae                                                cons.jr. George Pop