PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 26-02-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 17;

Absenţi: - ;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Vlasin Dorin.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2015, a Consiliului Local Nasaud, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei , pe anul 2015, a orasului Nasaud destinata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Judetul Bistrita –Nasaud.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 si art.3 din Hotărârea Consiliului Local Năsăud  nr.108/2006, privind  aprobarea cuprinderii în domeniul privat  şi cedarea  în folosinţă gratuită, a unor spaţii situate în incinta Policlinicii Vechi a oraşului Năsăud , către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud , spaţii în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Năsăud, al Direcţieide Sănătate Publică  Bistriţa-Năsăud .

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă, cu titlu gratuit, a unor spaţii cuprinse în domeniul privat  al oraşului, spaţii situate în incinta Policlinicii Vechi a oraşului Năsăud , către Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, spaţii în care îşi desfăşoară activitatea SubFiliala Năsăud.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate ,al solicitantului, privind Regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Nasaud, pentru activitati nonprofit de interes local,  in anul 2015.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din  orasul Nasaud pe anul 2015.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere in Oborul de animale a orasului Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor si procedura de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Politiei Locale a orasului Nasaud.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posture vacante din aparatul de specialitate al primarului orasului Nasaud si de la Serviciul Drumuri si mecanizare din subordinea Consiliului Local Nasaud.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor privind gospodarirea urbana in orasul Nasaud.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna martie 2015.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Raportul de activitate  al Poliţiei oraşului Năsăud, pe anul  2014.

13. Raportul de activitate  al Secţiei de Jandarmi a  oraşului Năsăud, pe  anul 2014.

14. Raportul de activitate  al Secţiei de Pompieri a oraşului Năsăud, pe anul 2014.

15. Raportul de evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Năsăud.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 17v;

Dl preşedinte dă cuvântul sefului Poliţiei oraşului Năsăud,domnul Subcomisar de politie, Sangeorzan Vasile , să prezinte Raportul de activitate al Poliţiei oraşului Năsăud pe anul 2014.

Dl inspector prezintă acţiunile întreprinse de către organele de poliţie pe raza oraşului Năsăud pentru diminuarea infracţionalităţii.

          Dl consilier Redac Razvan solicită desfăşurarea de acţiuni pe sectoare pentru diminuarea sau eradicarea infractiunilor din zona blocurilor si legitimarea persoanelor dubioase mai ales in zilele de joi.

          Dl Marica Marius intreaba daca s-a rezolvat problema cu politistii cu probleme aflati in subordinea dlui. Subcomisar.

           Dl Subcomisar de politie, Sangeorzan Vasile prezintă acţiunile desfăşurate şi impedimentele determinate de legislaţia deficitară si arata demersurile ce urmeaza a fi luate pentru imbunatatirea imaginii si atitudinii Politiei din orasul Nasaud.

Nu mai sunt interpelări din partea consilierilor, raportul este însuşit în unanimitate.

    2. Raportul de activitate  al Secţiei de Jandarmi a  oraşului Năsăud, pe  anul 2014.

      - din motive personale dl. comandant Cira Radu nu a putut fi prezent, raportul de activitate al Sectiei de Jandarmi urmand a fi prezentat in sedinta urmatoare.

     3. Raportul de activitate al Secţiei de Pompieri a oraşului Năsăud, pe anul 2014.

       - se prezintă principalele acţiuni întreprinse pe raza oraşului Năsăud de catre adjunctul comandantului Andrei Cornel, nu sunt întrebări, interpelări raportul este însuşit de consiliul local în unanimitate.

Dl primar mulţumeşte d-lor comandanţi asigurându-i de o bună colaborare şi în viitor.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2015, a Consiliului Local Nasaud, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei , pe anul 2015, a orasului Nasaud destinata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Judetul Bistrita –Nasaud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 si art.3 din Hotărârea Consiliului Local Năsăud  nr.108/2006, privind  aprobarea cuprinderii în domeniul privat  şi cedarea  în folosinţă gratuită, a unor spaţii situate în incinta Policlinicii Vechi a oraşului Năsăud , către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud , spaţii în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Năsăud, al Direcţieide Sănătate Publică  Bistriţa-Năsăud .

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă, cu titlu gratuit, a unor spaţii cuprinse în domeniul privat  al oraşului, spaţii situate în incinta Policlinicii Vechi a oraşului Năsăud , către Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, spaţii în care îşi desfăşoară activitatea SubFiliala Năsăud.

Dl. consilier Gaitan Niculai propune un amendament: Ca la Art.1 data de expirare privind atribuirea respectivului spatiu sa fie de „30.06.2016”, odata cu expirarea mandutului dlui. primar. Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

                   „ pentru ”      17 voturi;

                   „ impotriva ”   0 voturi;              

                   „abtineri”      0 voturi.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate ,al solicitantului, privind Regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Nasaud, pentru activitati nonprofit de interes local,  in anul 2015.

Dl. consilier Vlasin Dorin il propune pe dl. Razvan Redac privind Ghidul Solicitantului pentru sport.

Dl. consilier Marica Marius il propune pe dl. Vlasin Dorin privind Ghidul Solicitantului pentru sport.

Dna. consilier Costea Victoria o propune pe dna. Giurebe Cristina privind Ghidul Solicitantului pentru sport.

Dl. consilier Gaitan Niculai il propune pe dl. Dragan Petru privind Ghidul Solicitantului pentru cultura.

Dl. consilier Pop Ioan il propune pe dl. Maghiar Ovidiu privind Ghidul Solicitantului pentru cultura.

Dna. consilier Giurebe Cristina o propune pe dna. Costea Victoria privind Ghidul Solicitantului pentru cultura.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:                  

     -  Vlasin Dorin                                       „pentru”     -17 v;

                                                                   „împotrivă” – 0 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

    

     -  Razvan Redac                                    „pentru”     -17 v;

                                                                   „împotrivă” – 0 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                          „nule”         - 0 v.

 

     -  Giurebe Cristina                                 „pentru”     -15 v;

                                                                   „împotrivă” – 2 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

 

     -  Maghiar Ovidiu                                  „pentru”     -17 v;

                                                                   „împotrivă” – 0 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

 

      -  Costea Victoria                                „pentru”     -15 v;

                                                                   „împotrivă” – 2 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

 

      -  Dragan Petru                                   „pentru”     -17 v;

                                                                   „împotrivă” – 3 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din  orasul Nasaud pe anul 2015.

Dl. consilier Vlasin Dorin il propune pe dl. Cifor Cornel.

Dl. consilier Nascu Vasile il propune pe dl. Cremene Ionut.

Dl. consilier Redac Razvan il propune pe dl. Gaitan Niculai.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:                  

     -  Cifor Cornel                                       „pentru”     -16 v;

                                                                   „împotrivă” – 1 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

               

     -  Cremene Ionut                                  „pentru”     -16 v;

                                                                   „împotrivă” – 0 v;

                                                                   „abtineri”    - 1 v;

                          „nule”         - 0 v.

 

     -  Gaitan Niculai                                   „pentru”     -15 v;

                                                                   „împotrivă” – 2 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                     „nule”         - 0 v.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere in Oborul de animale a orasului Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor si procedura de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Politiei Locale a orasului Nasaud.

Dl. consilier Gaitan Niculai propune un prim amendament: Ca Art.10 (2) sa aibă urmatorul continut: „Probele si baremele de promovare sunt:

Nr.crt.

Probele sportive obligatorii

Bareme

 

Femei

 

1.

Ridicarea trunchiului la 90 de grade din pozitia culcat pe spate, cu picioarele intinse

20

2.

Alergare de viteza 50 m plat

10”3

3.

Alergare de rezistenta 600 m

3’25”

 

Barbati

 

4.

Flotari

20

5.

Alergare de viteza 50 m plat

9”3

6.

Alergare de rezistenta 1.000 m

4’20”

Dl. consilier Gaitan Niculai propune un al doilea amendament: „Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

- Abilitati de comunicare;

- Capacitatea de analiza si sinteza;

- Abilitati impuse de functie;

- Motivatia candidatului;

- Comportamentul in situatiile de criza;

- Disponibilitatea la program de lucru si efort prelungit;

- Rezistenta la stres;

- Capacitate de a lucra independent si in echipa;

- Cunostinte de operare pe calculator;”

 

Se supun la vot amendamentele, rezultatul fiind:

                   „ pentru ”      12 voturi;

                   „ impotriva ”   5 voturi; (Costea Victoria, Giurebe Cristina, Botan Ioan, Cicedea George, Marica Marius).                

                   „abtineri”      0 voturi.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ împotriva” 4 voturi; (Costea Victoria, Giurebe Cristina, Botan Ioan, Cicedea George).

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posture vacante din aparatul de specialitate al primarului orasului Nasaud si de la Serviciul Drumuri si mecanizare din subordinea Consiliului Local Nasaud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor privind gospodarirea urbana in orasul Nasaud.

Dl. consilier Cremene Ionut arata ca anexa cu privire la normele privind gospodarirea urbana in orasul Nasaud nu este actualizata in totalitate si contine mai multe erori de exprimare ca urmare solicita ca acest proiect de hotarare sa fie trimis spre reexaminare.

Dl. primar aproba cele aratate de catre dl. Cremene si sustine ca aceasta anexa ar trebuii sa fie mai compacta si mai concis cu privire la gospodarire.

Dl. consilier Gaitan Niculai solicita o reexaminare a proiectului de hotarare si trecerea acestuia pe ordinea de zi in sediinta urmatoare. 

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 0 voturi;

                   „ împotriva” 17 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre trimis spre reexaminare.

11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna martie 2015.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

Dl. Alexandru Bradea este prezent la sedinta fiind fiul dlui. Grigore Bradea,sculptor si solicita amplasarea unei lucrari „Zeita Fecioara” de 2.30 m lungime din bronz. Acesta solicita acordul de construire si alegerea unei posibile locatii pentru amplasarea lucrarii.

Dl. consilier Dragan Petru sustine ca dl. Grigore Petru i-a fost profesor in anii 70, fiind o persoana extraordinara si talentata astfel se declara incantat de initiativa luata de dl. Alexandru Bradea.

Dl. Gaitan Niculai intreaba daca a discutat cu dl. Vaida Lucian de la Muzeu, fiind nevoie de acordul acestuia pentru ca statuita sa fie amplasata in incinta Muzeului.

Dl. consilier Cremene Ionut propune ca statuia sa fie instalata in locul bornei kilometrice in fata Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu.

Dl. primar raspunde ca i se va acorda un aviz de principiu, urmand a fi respectate apoi demersurile legale pentru amplasarea statuii si ca va ramane doar de identificat loctia.

Dl. Pinca Ilie prezent la desinta, solicita cumpararea suprafetei totale de 361 mp. identificata ca fiind ocupata de constructia „sopron metalic” si incinta imprejmuita a acesteia din imobilul inscris in CF nr.748 Nasaud, nr. top. 1383/2/b/2.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca singura modalitate prin care aceasta suprafata poate fi vanduta este prin licitatie.

Dl. Pop Florin prezent la sedinta si solicita aprobarea unui PUZ pentru intrarea in legalitate deoarece a construit mai mult decat era prevazut in  P.U.G.-ul primit.

Dl. Vasile Leahu este prezent la sedinta si arata ca legal este ca mai intai sa soliciti PUZ-ul iar apoi sa intreprinzi demersurile construirii imobilului si nu invers. Acesta arata ca dl. Pop Florin a primit o autorizatie de construire mansardare+extindere in partea stanga a imobilului pentru 130 mp. iar in realitate au fost construiti 433 mp.

Dl. consilier Oltean Dorel intreaba cum poate fi ajutat dl. Pop Florin.

Dl. Vasile Leahu raspunde ca printr-o aprobare a PUZ-ului insa atrage atentia tuturor ca acest lucru este ilegal. Acesta sustine ca ar vrea sa il ajute dar nu prin savarsirea unei ilegalitati, fiind imposibil sa faci PUZ-ul odata ce constructia exista deja.

Dl. consilier Dragan Petru atrage atentia tuturor ca exista posibilitatea creearii unui precedent.

Dl. primar arata ca exista buna intentie pentru ca dl. Pop Florin sa poata fi ajutat insa construirea fara aprobarea autorizatiei este un lucru delicat si trebuie tratat ca atare. De asemenea arata si faptul ca dl. Pop Florin a mai fost somat sa inceteze lucrarile insa acest lucru nu a fost facut.

Dl. Alex Fontu prezent la sedinta solicita o suprafata de teren pentru construirea unei locuinte  iar dl. primar arata ca pe baza Legii nr.15 /2003 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare urmeaza ca acesta impreuna cu familia sa, poate sa primeasca un teren pentru a putea construi propria casa.

Dl. primar citeste petitia dlui. Mititean Ioan care solicita sustinerea financiara cu suma de 3.000 lei pentru editarea cartii „Amintiri de peste rau”.

Solicitarea acestuia este respinsa de catre Consiliul Local, banii cuprinsi in bugetul de anul acesta fiind cu aproximativ 700.000 lei mai putin decat anul trecut.

Dl. Cifor Cornel arata ca in fata Casei de copii a fost instalat un indicator cu oprirea interzisa care ar trebuii dat jos imediat deoarece nu se justifica , aratand ca Primaria castiga de pe urma micilor afaceri de acolo undeva la 5.000 euro/an. Acesta nu intelege cum dna. directoare de la Casa de copii se poate plange ca este deranjata cand nu sunt probleme de trafic in de acea zona ci problema fiind ingreunarea traficului in zona Politiei si a restaurantului „Borsanu”.

         

         Dl primar solicita consiliului local mandat pentru reprezentarea in instanta in dosarele privind interesele Consiliului Local si ale orasului Nasaud dupa cum urmeaza:

-   Dosar Nr.173/112/2015 (obiect: divort cu minori, dosar care se afla in prezent pe rolul Judecatoriei Nasaud, reclamant Tarta Giorgiana);

-   Dosar Nr. 3012/265/2013 (obiect: completare/lamurire dispozitiv dosar fond 255/265/2011 care se afla in prezent pe rolul Tribunalului Bistrita-Nasaud, recurent, petent- orasul Nasaud);

-   Dosar Nr.702D/2014 (obiect: O.U.G. nr.80/2013 art. 42, alin.2, alin.3, alin.4, dosar care se afla pe rolul Curtii Constitutionale  a Romaniei, petent S.C.``Genel International`` SRL REBRA;

-   Dosar Nr. 293/39/2013(obiect – contestatie in anulare – dosar care se afla pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recurent S.C.``Genel International`` SRL REBRA;

     Consiliul Local al orasului Nasaud imputerniceste pe domnul Romocea Mircea-Nicolae, primarul orasului Nasaud, sa reprezinte in fata instantelor judecatoresti prin persoana cu studii superioare juridice de lunga durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Nasaud sau avocat, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzelor care formeaza obiectul dosarelor:

-   Dosar Nr.173/112/2015 (obiect: divort cu minori, dosar care se afla in prezent pe rolul Judecatoriei Nasaud, reclamant Tarta Giorgiana);

-   Dosar Nr. 3012/265/2013 (obiect: completare/lamurire dispozitiv dosar fond 255/265/2011 care se afla in prezent pe rolul Tribunalului Bistrita-Nasaud, recurent, petent- orasul Nasaud);

-   Dosar Nr.702D/2014 (obiect: O.U.G. nr.80/2013 art. 42, alin.2, alin.3, alin.4, dosar care se afla pe rolul Curtii Constitutionale  a Romaniei, petent S.C.``Genel International`` SRL REBRA;

-   Dosar Nr. 293/39/2013(obiect – contestatie in anulare – dosar care se afla pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recurent S.C.``Genel International`` SRL REBRA;

 

 

         Dl preşedinte dă cuvântul domnului primar să prezinte punctul nr.11 al ordinii de zi, privind Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Năsăud, dl. Pop George.

          Dl primar precizează faptul că, în conformitate cu prevederile art. 107 alin.2 lit.”d” din HOTĂRÂREA Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, consiliului local si primarul  evaluează Raportul de activitate a secretarului.Ca urmare s-a intocmit Raportul de evaluare a secretarului orasului Nasaud, dl. Pop George.

          Calificativul acordat este „f.bine” având un punctaj de 4,87, rezultatul evaluării este însuşit de către consiliul local.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Vlasin Dorin                                                    cons.jr. George Pop