PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 08-01-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: - Cremene Ionut, Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Iepure Macedon.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează

 

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare.

                                                                   Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare.

Dl. Gheorghe Stoian, şef Birou Financiar-Contabil este prezent la şedinţă.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Domnul primar prezintă plenului raportul de audit și Decizia Curții de Conturi privind misiunea de audit efectuată de Camera de Conturi în anul 2014

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Iepure Macedon                                                cons.jr. George Pop