Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Secretar

Atribuţii principale

Secretar: Consilier Juridic Vasile Șoldeahttp://www.primarianasaud.ro/images/Soldea_Vasile.jpg

- avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
- participă la şedinţele consiliului local;
- asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
- organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
- asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a dispoziţiilor primarului şi hotărârile consiliului local, în condiţiile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia;
- îndeplineşte atribuţii de ofiţer de stare civilă;
- alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz.