Secretar

Atribuţii principale

Secretar: Consilier Juridic Vasile Șoldeahttp://www.primarianasaud.ro/images/Soldea_Vasile.jpg

- avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
- participă la şedinţele consiliului local;
- asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
- organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
- asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a dispoziţiilor primarului şi hotărârile consiliului local, în condiţiile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia;
- îndeplineşte atribuţii de ofiţer de stare civilă;
- alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz.