• HC 86 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren proprietate privată a orașului Năsăud, în suprafață de 305 mp., situat în orașul Năsăud, strada Cloșca, înscris în C.F. nr. 31968 Năsăud, nr. cadastral 31968

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29981/26.06.2023;
  • nota de necesitate și fundamentare a Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 29969/26.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29982/26.06.2023;
  • raportul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 29983/26.06.2023;
  • cererea nr. 31548/09.08.2022, formulată de către domnul Varga Rudolf, prin care își manifestă interesul privind achiziționarea terenului proprietate privată a orașului Năsăud, în suprafață de 305 mp., situat pe strada Cloșca;
  • raportul de evaluare al terenului proprietate privată a orașului Năsăud, în suprafață de 305 mp., situat pe strada Cloșca elaborat de către evaluatorul ANEVAR Urdă Emilian Robert privind stabilirea valorii de piață a imobilului-teren, înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 21182/20.02.2023;
  • extrasul de carte funciară nr. 31968 Năsăud, nr. cadastral 31968;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.30019/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.30021/27.06.2023; 

           În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 311, art. 334-346, art. 363 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART. 1.Se aprobă organizarea licitației publice în vederea vânzării unui teren proprietate privată a orașului Năsăud, în suprafață de 305 mp., situat în orașul Năsăud, strada Cloșca, înscris în C.F. nr. 31968 Năsăud, nr. cadastral 31968.

  ART.2.Se însușește Raportul de evaluare întocmit de evaluator Urdă Emilian-Robert, pentru imobilul-teren înscris în C.F. nr. 31968 Năsăud, nr. cadastral 31968, în suprafață de 305 mp., înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 21182/20.02.2023, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 3.Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 4.Se aprobă fișa de date prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud prin Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Biroul Impozite și Taxe și Biroul Financiar-Contabil.

  ART. 6.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

   

  • Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Biroul Impozite și taxe;
  • Comportament Audit;
  • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

   

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile 

               

  Nr. 86/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v     

 • HC 85 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren proprietate privată a orașului Năsăud, în suprafață de 59 mp., situat în orașul Năsăud, strada Iuliu Prodan, înscris în C.F. nr. 31944 Năsăud, nr. cadastral 31944

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere:

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29963/26.06.2023;
  • nota de necesitate și fundamentare a Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 29962/26.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29964/26.06.2023;
  • raportul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 29965/26.06.2023;
  • cererea nr. 33080/08.09.2022, formulată de către domnul Burcușel Grigore Radu, prin care își manifestă interesul privind achiziționarea terenului proprietate privată a orașului Năsăud, în suprafață de 59 mp., situat pe strada Iuliu Prodan;
  • raportul de evaluare al terenului proprietate privată a orașului Năsăud, în suprafață de 59 mp., situat pe strada Iuliu Prodan elaborat de către evaluatorul ANEVAR Urdă Emilian Robert privind stabilirea valorii de piață a imobilului-teren, înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 21183/20.02.2023;
  • extrasul de carte funciară nr. 31944 Năsăud, nr. cadastral 31944;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.30019/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.30021/27.06.2023; 

            În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 311, art. 334-346, art. 363 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART. 1.Se aprobă organizarea licitației publice în vederea vânzării unui teren proprietate privată a orașului Năsăud, în suprafață de 59 mp., situat în orașul Năsăud, strada Iuliu Prodan, înscris în C.F. nr. 31944 Năsăud, nr. cadastral 31944.

  ART.2.Se însușește Raportul de evaluare întocmit de evaluator Urdă Emilian-Robert, pentru imobilul-teren înscris în C.F. nr. 31944 Năsăud, nr. cadastral 31944, în suprafață de 59 mp., înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 21183/20.02.2023, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 3.Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 4.Se aprobă fișa de date prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud prin Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Biroul Impozite și Taxe și Biroul Financiar-Contabil.

  ART. 6.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

  • Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Biroul Impozite și taxe;
  • Comportament Audit;
  • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile 

               

  Nr. 85/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v

 • HC 84 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului „Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

     Având în vedere:

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29528/19.06.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Managementul Proiectelor Europene și a Compartimentului informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative 29527/19.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29529/19.06.2023;
  • raportul Biroului Managementul Proiectelor Europene 29530/19.06.2023;  
  • prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  • prevederile art. 7 (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 89 alin. (8) și art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 2 - O regiune cu localități SMART, Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;
  • prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 51/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița‐Năsăud pentru perioada 20212027;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 14/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea și dezvoltarea unui Cloud Regional în regiunea Nord-Vest, cu finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, cu modificările ulterioare;
  • Acordul de principiu nr. 24644/13.04.2023 privind încheierea unui Acord de parteneriat cu toate unitățile administrativ-teritoriale din Județul Bistrița-Năsăud pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării, implementării, utilizării și administrării sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul Județului Bistrița-Năsăud dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/31.01.2023, de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli a orașului Năsăud, pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;
  • adresa nr. IIIA/8033/07.04.2023 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24644 din 10.04.2023;
  • adresa nr. IIIA/11073/15.05.2023 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 27110 din 15.05.2023;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.30019/27.06.2023_;
  • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.30021/27.06.2023;

     În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c), ale art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. d), f) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE:

  ART.1Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Năsăud, în calitate de Partener, Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Lider de parteneriat, și Unitățile Administrativ-Teritoriale din Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Parteneri, în vederea implementării proiectului „Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, conform anexeicare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART.2 Se împuternicește Primarul orașului Năsăud, domnul Dorin Nicolae-Vlașin, să semneze, în numele și pe seama orașului Năsăud, acordul de parteneriat prevăzut la art.1.

  ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Managementul proiectelor europene, Biroul Financiar-contabil, Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  ART.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului Năsăud și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local Năsăud, către:

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Biroul Managementul proiectelor europene;
  • Compartimentul audit;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile 

               

  Nr. 84/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v 

 • HC 83 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2023

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29862/22.06.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Financiar-contabil nr. 29853/22.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29863/22.06.2023;
  • raportul Biroului Financiar-contabil nr. 29864/22.06.2023;
  • prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 2, alin. (1), pct. 47, art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023, rectificată ulterior;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 47/2023 privind achiziționarea imobilului-teren înscris în C.F. nr. 31830 Năsăud, nr. cad. 31830, în suprafață de 125 mp., aferent unei porțiuni din amenajarea drumului agricol – Drumul Prislopului – tronson 1, din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud;
  • referatul de necesitate nr. 29808/22.06.2023 al compartimentului A.D.P.P din aparatul de specialitate al primarului, prin care solicită cuprinderea în buget a sumei de 3 mii lei necesară achiziției suprafeței de teren de 125 mp;
  • analiza execuției bugetare unde se constată faptul că la indicatorul de venit 390207 “Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat” s-au realizat venituri în sumă de cca 66 mii lei și care conform prevederilor legale în vigoare se înscriu în buget după încasarea efectivă a lor în cont;
  • necesitatea asigurării sumelor necesare achitării serviciilor de proiectare, achiziționate sau care urmează a fi achiziționate de autoritatea locală, este necesară suplimentarea sumelor, prevăzute inițial, pentru această destinație, cu suma de 63 mii lei;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 30019/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 30021/27.06.2023; 

    În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE:

  ART.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al orașului Năsăud, pe anul 2023, prin suplimentarea acestuia cu suma de +66 mii leila partea de Venituri,prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

             VENITURI                                                                                              mii lei

  Denumire indicator/COD

  Prevederi bugetare 2023

  Influenta

  +/-

  Buget rectificat

   

  Total buget

  80093

  +66

  80159

   

  Cod 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

  0

  +66

  66

  ART.2. Se aprobă rectificarea Bugetului local al orașului Năsăud, pe anul 2023, prin suplimentarea acestuia cu suma de +66 mii leila partea de Cheltuieli, prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

             CHELTUIELI                                                                                      mii lei

  Indicator

  Buget aprobat

  Influenta +/-

   

  Buget rectificat

  Total Buget

  80828

  +66

  80894

  Cap 700250 cheltuieli de capital

  3962

  +63

   

  4025

  Cap 51020103 Autoritati executive-chelt de capital

  7154

  +3

  7157

  ART.3. Se aprobă noul program de investiții publice, pe anul 2023 și obiectivele de investiții noi și/sau modificate, aferente Bugetului local, ca si componenta a bugetului general consolidat al UAT Năsăud, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  ART.4. Bugetul general, consolidat, total, rectificat al orașului Năsăud, pe anul 2023, este în sumă de 131.666 mii lei, la partea de venituri și în sumă de 133.597 mii lei, la partea de cheltuieli, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART.5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023, rămân nemodificate.

  ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-contabil și Compartimentul Audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  ART.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • A.J.F.P. Bistrița-Năsăud;
  • Trezoreria Năsăud;
  • Compartimentul Audit;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Biroul Impozite și taxe;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

   

   

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile 

               

  Nr. 83/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v     

 • HC 82 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobare Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru: „Schimbare reglementări urbanistice a zonei studiate privind indicatorii urbanistici și funcțiunea zonei”

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 25596/26.04.2023;
  • nota de necesitate și fundamentare a Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului nr. 24876/12.04.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 25604/26.04.2023;
  • raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului nr. 25962/03.05.2023;
  • prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 18 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”- Indicativ GM-010-2000;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 1/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;
  • Certificatul de urbanism nr. 167/03.10.2022 al Primăriei orașului Năsăud și înregistrat sub nr. 34116/03.10.2022;
  • avizul de oportunitate al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 35805/21.10.2022;
  • avizul de inițiere a întocmirii documentației de urbanism nr. 20370/03.02.2023;
  • cererea Societății Eda Development Activity S.R.L. pentru aprobarea PUZ-ului, înregistrată la Primăria orașului Năsăud nr. 21297/21.02.2023;
  • raportul informării și consultării publicului pentru documentația PUZ - „Schimbare reglementări urbanistice a zonei studiate privind indicatorii urbanistici și funcțiunea zonei”, înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24650/10.04.2023;
  • avizul arhitectului-șef înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24723/11.04.2023;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului nr.30021/27.06.2023;
  • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • procesul-verbal de afisare a proiectului de hotărâre nr. 26104/04.05.2023;
  • procesul-verbal de rezultat al afișării nr. 30024/27.06.2023; 

  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART 1.Se  însușește Raportul informării și consultării publicului pentru aprobare Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru: „Schimbare reglementări urbanistice a zonei studiate privind indicatorii urbanistici și funcțiunea zonei”, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  ART 2.Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru „Schimbare reglementări urbanistice a zonei studiate privind indicatorii urbanistici și funcțiunea zonei”, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  ART 3.Termenul de valabilitate al PUZ-ului pentru: Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru: „Schimbare reglementări urbanistice a zonei studiate privind indicatorii urbanistici și funcțiunea zonei”, este de 3 (trei) ani, de la momentul adoptării prezentei hotărâri. 

  ART. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

  ART. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al orașului Năsăud și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local Năsăud, către: 

  • Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului;
  • Compartimentul relații cu publicul;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;
  • Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
  • O.C.P.I. B-N;
  • Societatea Eda Development Activity S.R.L.

   

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile                                    

               

  Nr. 82/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v

 • HC 81 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, cu modificările ulterioare

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri; 

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29789/22.06.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a compartimentului resurse umane, salarizare nr. 29788/22.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29791/22.06.2023;
  • raportul compartimentului resurse umane, salarizare nr. 29793/22.06.2023 ;
  • adresa Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud nr. 5682/22.06.2023, înregistrată la Primăria oraşului Năsăud sub nr. 29767/22.06.2023;
  • prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12008   162180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății;
  • prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006  1778 50GF01   0 54>Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1312/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
  • prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 66/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 121/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 66/2021;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 7/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc  „Dr. George Trifon” Năsăud, cu modificările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 140/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, cu modificările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 2/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2023;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate, nr. 30020/27.06.2023; 

  În temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART.1Se modifică statul de funcții al Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, cu modificările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 2Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.43/2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, cu modificările ulterioare, rămân nemodificate.

  ART. 3Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud.

  ART. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului oraşului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

  • Instituţia Prefectului Jud. Bistriţa-Năsăud;
  • Primarului orașului Năsăud;
  • Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;
  • Biroul financiar-contabil;
  • Compartimentul audit intern;
  • Compartimentul resurse umane, salarizare;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

   

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile                                    

               

  Nr. 81/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v

 • HC 80 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea caracterului integrat și strategic al coridorului de mobilitate urbană

  din cadrul proiectului „Coridoare de mobilitate urbană în orașul Năsăud,județul Bistrița-Năsăud"

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; 

     Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29675/20.06.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 29672/20.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 29677/20.06.2023;
  • raportul Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 29678/20.06.2023;
  • prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul­cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 55/31.05.2023, privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Năsăud, pentru perioada 2021-2030;
  • prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și /sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;
  • Fișa de proiect nr. 234862/27.01.2023, din partea ADR-NV, înregistrată la Primăria Orașului Năsăud cu nr. 20107/31.01.2023, prin care s-a aprobat finanțarea documentației tehnice aferente proiectului: „Coridoare de mobilitate urbană în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud";
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 1/31.01.2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.30019/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului nr.30021/27.06.2023; 

  În baza prevederilor art. 129, al. (1), al. (2) lit. b), al. (4), lit. e) și lit. g), al. (7), lit. k), m) și art. 196, al. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

  HOTĂRĂȘTE: 

  Art. 1.  (1) Se aprobă caracterul integrat și strategic al coridorului de mobilitate urbană din cadrul proiectului „Coridoare de mobilitate urbană în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud",alcătuit din Coridorul de mobilitate urbană E-V și Coridorul de mobilitate lentă din orașul Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud, cuprinse în PMUD-ul aprobat și prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Proiectul este integrat și strategic la nivelul U.A.T. Oraș Năsăud și face parte din lista prioritară a măsurilor/proiectelor propuse prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Năsăud, sprijinind transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și a pietonilor. 

  Art. 2. Se aprobă solicitarea de finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru care s-a depus fișa de proiect de investiție cu titlul „Coridoare de mobilitate urbană în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, prevăzută la art. 1. 

  Art. 3. Se împuternicește primarul orașului Năsăud, dnul Vlașin Dorin-Nicolae să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Orașul Năsăud.

  Art. 4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către: 

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Biroul Managementul proiectelor europene;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

   

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile

               

  Nr. 80/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v

 • HC 79 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud în cauza ce face obiectul dosarului nr. 2675/112/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri; 

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29838/22.06.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Compartimentului Juridic, contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud nr. 29835/22.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29840/22.06.2023;
  • raportul Compartimentului Juridic, contencios nr. 29841/22.06.2023;
  • prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, unde este prevăzută posibilitatea achiziționării de servicii juridice de specialitate în cazuri temeinic justificate de către autoritățile publice locale cu aprobarea Consiliului Local al Orașului Năsăud;
  • prevederile art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • adresa înaintată de către Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud nr. 5689/22.06.2023, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 29809/22.06.2023 prin care se comunică raportul de inițiere a unui proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud în cauza ce face obiectul dosarului nr. 2675/112/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud;
  • Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud nr. 10 din data de 22.06.2023;
  • acțiunea formulată de către numitul Nedelea Liviu Nicolae, ce face obiectul dosarului nr. 2675/112/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr. 30017/27.06.2023; 

    În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (4), lit. a), alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  HOTĂRĂŞTE:

  ART. 1Se aprobă angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud în cauza ce face obiectul dosarului nr. 2675/112/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, precum și în fața instanțelor de judecată.

  ART. 2Serviciile de asistență și reprezentare juridică se vor achiziționa pentru fiecare ciclu procesual până la soluționarea definitivă a cauzei prevăzute la art. 1.

  ART. 3 Contractul de asistență și reprezentare juridică va fi încheiat, în condițiile legii prin achiziție directă.

  ART. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija Secretarului general al oraşului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către: 

  • Instituţia Prefectului Județul Bistriţa-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Compartimentul audit intern;
  • Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile                                    

               

  Nr. 79/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v

 • HC 78 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv Năsăud S.R.L

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

     Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29828/22.06.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate întocmită de către Compartimentul Comercial nr. 29827/22.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 29829/22.06.2023;  
  • raportul Compartimentului Comercial nr. 29830/22.06.2023;
  • prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 18/2013, privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de interes public local având ca asociat unic Orașul Năsăud, prin consiliul local;
  • Hotărârii Consiliului Local nr. 38/28.03.2013 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 18/2013, privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de interes public local având ca asociat unic Orașul Năsăud, prin consiliul local;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 39/29.04.2014 privind aprobarea  completării obiectului secundar de activitate a S.C. Local Serv SRL Năsăud;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 66/27.06.2023 privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv Năsăud S.R.L.;
  • Hotărârii Consiliului Local nr. 76/31.07.2020 privind aprobarea completării obiectului secundar de activitate și a Statutului  actualizat al S.C. Local Serv SRL Năsăud;
  • Adresa Societății Local Serv Năsăud S.R.L. nr. 489/22.05.2023, înregistrată la primăria orașului Năsăud cu nr. 27643/22.05.2023;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.30019/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.30021/27.06.2023; 

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139, alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1.Se aprobă prelungirea mandatului administratorului neasociat  al societății Local Serv Năsăud S.R.L., dl. Stelian Ilovan, pentru o perioadă de 1 an, din data de 29.07.2023 până la data de 28.07.2024.

  Art.2.Se aprobă statutul actualizat al Societății Local Serv Năsăud S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3. Se împuternicește dl. Ilovan Stelian, administrator neasociat al Societății Local Serv Năsăud S.R.L. ca în numele asociatului unic, să semneze statutul actualizat, precum și actele necesare în vederea înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

  Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Comp. Juridic și Comp. Comercial, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și administratorul Societății Local Serv Năsăud S.R.L., dl. Ilovan Stelian.

  Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local către:

  • Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Compartimentul Juridic;
  • Compartimentul Comercial;
  • Societatea Local Serv Năsăud S.R.L.;
  • Compartimentul Audit;
  • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;
  • Compartimentul Relații cu publicul. 

   

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile 

               

  Nr. 78/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v 

 • HC 77 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE 

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, cu modificarile ulterioare

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere:

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29821/22.06.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Managementul Proiectelor Europene și a Compartimentului Tehnic-investiții nr. 29820/22.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29822/22.06.2023;
  • raportul Biroului Managementul Proiectelor Europene și a Compartimentului Tehnic-investiții nr. 29823/22.06.2023;
  • prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execuției lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/31.01.2023, de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli a orașului Năsăud, pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 88/30.08.2019, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 77/28.07.2022, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”.
  • Cererea de finanțare nr. NV/BN/2021/3/3.1/A/1/356/16.11.2026, aferentă proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, având Codul SMIS 118544;
  • Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 823 din 18.12.2017, aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, Cod SMIS 118544, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 
  • Actul adițional nr.1 la Contractul de finanțare nr. 823/18.12.2017, cod SMIS 118544, încheiat între UAT Orașul Năsăud, în calitate de beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, denumită Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest, denumita OI, aferent proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud, etapa I” ;
  • Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 27712 din data de 06.04.2021, încheiat între Orașul Năsăud, în calitate de achizitor și S.C. Amicii Building S.R.L. în calitate de executant pentru proiectul: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, Cod SMIS 118544;
  • Actul adițional nr. 1 din 30.09.2021 la Contractul de execuție lucrări nr. 27712 din data de 06.04.2021, pentru ajustarea prețurilor conform O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Actul adițional nr. 2 din 07.03.2022 la Contractul de execuție lucrări nr. 27712 din data de 06.04.2021, pentru ajustarea prețurilor conform O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Actul adițional nr. 3 din 07.09.2022 la contractul de execuție lucrări nr. 27712 din 06.04.2021, pentru ajustarea prețurilor conform O.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
  • Actul adițional nr. 4 din 28.10.2022 la Contractul de execuție lucrări nr. 27712 din data de 06.04.2021, pentru ajustarea prețurilor conform O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Actul adițional nr. 5 din 19.01.2023 la Contractul de execuție lucrări nr. 27712 din data de 06.04.2021, pentru ajustarea prețurilor conform O.G. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
  • Actul adițional nr. 6 din 14.02.2023 la Contractul de execuție lucrări nr. 27712 din data de 06.04.2021, pentru ajustarea prețurilor conform O.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
  • prevederile O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului nr. 2050/30.12.2021 a AM POR, pentru modificarea și înlocuirea Ordinului nr. 1336/2021 privind ajustarea preturilor în baza OG nr. 15/2021, și pentru modificarea Anexei „Ghidul Solicitantului, Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020”;
  • prevederile Instrucțiunii nr. 193/23.03.2022 pentru punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederilor O.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
  • solicitarea de clarificări nr. 245917/06.06.2023 a ADR-NV, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 28755 din 07.06.2023 și observațiile trimise de către departamentul de Verificare a Achizițiilor Publice și a Conflictului de Inerese, din cadrul ADR N-V;
  • adresele primăriei orașului Năsăud cu nr. 28947/09.06.2023 si nr. 29797/22.06.2023 către Agenția pentru Dezvoltarea Regionala Nord – Vest, privind solicitarea prelungirii perioadei de răspuns la clarificări până la data de 28.06.2023;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.30019/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului nr.30021/27.06.2023;

   În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. b) şi lit. c), alin. 4, lit. a) și lit. d), rapoartate la dispozițiile art. 139, alin. 3, lit. a) și lit. e), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE: 

  ART.I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 63 din 08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  ART.II. Articolul 3 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 63 din 08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I” cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

  “Art. 3 Se aprobă cheltuielile eligibile/neeligibile aferente proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud,  etapa I”, cod SMIS 118544, rezultate în urma aplicării  prevederilor O.G. nr. 15/2021 și O.G. nr. 64/2022, după cum urmează:

  (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud,  etapa I”, cod SMIS 118544, în cuantum de 6.797.034,56 lei inclusiv TVA din care 5.118.274,98 lei inclusiv TVA valoare totală eligibilă și 1.678.759,58 lei inclusiv TVA valoare neeligibilă.  

  (2)     Se aprobă contribuția proprie în proiect a orașului Năsăud în valoare de 3.726.069,57 lei, reprezentând atât achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile a proiectului cât și contribuția de 40 % din valoarea eligibilă a proiectului.

  (3)     În valoarea neeligibilă de 1.678.759,58 lei inclusiv TVA, este cuprinsă și suma de 230.934,73 lei inclusiv TVA, reprezentând  valoarea ajustării materialelor conform O.G. nr. 15/2021  și suma de 365.959,57 lei inclusiv TVA, reprezentând  valoarea ajustării materialelor conform O.G. nr. 64/2022“.  

  ART.III.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”,cu modificarile ulterioare,rămân nemodificate. 

  ART.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Năsăud prin Biroul Management proiecte europene, Compartimentul Tehnic-investiții și Biroul Financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud. 

  ART.V. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al orașului Năsăud şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local Năsăud, către: 

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Management proiecte europene;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Compartimentul Tehnic-investiții;
  • Asociatia de Proprietari Alpha Năsăud, cu sediul în orașul Năsăud, str. Horea nr. 16;
  • Asociatia de Proprietari Bloc 5 ABC, cu sediul în orașul Năsăud, Str. Miron Cristea, nr. 2;
  • Asociatia de Proprietari Lumined, cu sediul în orașul Năsăud, Str. Gagi, nr. 21A;
  • Asociatia de Proprietari Est Năsăud, cu sediul în orașul Năsăud, Str. Bistritei, bloc C2;
  • Asociatia de Proprietari Bloc A1, cu sediul în orașul Năsăud, Str. Miron Cristea, bloc A1;
  • Asociatia de Proprietari Bloc A2, cu sediul în orașul Năsăud, Str. Miron Cristea, bloc A2;
  • Asociatia de Proprietari Bloc A3, cu sediul în orașul Năsăud, Str. Miron Cristea, bloc A3;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile                                     

               

  Nr. 77/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v

 • HC 76 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2023 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 42/2023 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2023 și Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2022 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2023

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29816/22.06.2023;
  • notă de fundamentare și necesitate a Biroului Financiar-contabil 29814/22.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29817/22.06.2023;
  • raportul Biroului Financiar-contabil nr. 29818/22.06.2023;
  • raportul comisiei de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul culte religioase 29334/15.06.2023;
  • raportul comisiei de evaluare a proiectelor privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local în anul 2023 în domeniul sport 29255/14.06.2023;
  • prevederile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 41/2023 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2023;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 42/2023 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2023;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;
  • faptul că, Consiliul Local al orașului Năsăud poate acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general în condițiile legii;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.30019/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.30021/27.06.2023; 

     În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2 lit. b) şi art. 139 alin. 3 lit. a) și g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂȘTE:

  Art.1. Se aprobă proiectele care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2023 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 42/2023 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2023 și cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2023 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2023, după cum urmează:

  a) Lista proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul: sport, prevăzută în anexa nr. 1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  b) Lista proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul: culte, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART.2. Secretarul fiecărei comisii are obligația de a informa toți potențialii beneficiari în legătură cu rezultatul procedurii de evaluare, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea prezentei hotărâri.

  ART.3. Derularea contractelor de finanțare nerambursabilă care se vor încheia între beneficiari şi Consiliul Local Năsăud va fi monitorizată de către Biroului Financiar-contabil din cadrul Primăriei orașului Năsăud.

  ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Impozite si taxe, Biroul Financiar-contabil, Compartimentul Juridic şi Compartimentul Audit, din cadrul aparatului de specialitate  al primarului.

  ART.5.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Compartimentul audit;
  • Persoanele nominalizate in anexa nr.1;
  • Persoanele nominalizate in anexa nr.2;
  • Biroul Impozite si taxe;
  • Birou Financiar-contabil;
  • Compartimentul Juridic;
  • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

  Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile

  Nr. 76/27.06.2023

  Năsăud/ad. 15 v

 • HC 75 din 27.06.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

     Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29029/12.06.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Impozite și taxe nr. 29028/12.06.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29030/12.06.2023;
  • raportul Biroului Impozite și taxe nr. 29031/12.06.2023;
  • prevederile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii nr. 962 din 27 septembrie 2001, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL;
  • cererile de prelungire a contractelor de închiriere, înregistrate la Primăria orașului Năsăud;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.30017/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.30018/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.30019/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.30020/27.06.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.30021/27.06.2023;

         În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) și art. 139, alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE: 

   ART.1.  Se aprobă prelungirea termenului de închiriere pentru o perioadă de 5 ani,  începând cu data de 01.08.2023 până la data de 31.07.2028, la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței , bl. D2, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART.2. (1) Pe perioada derulării contractelor prevăzute la art. 1 , cuantumul chiriei se actualizează anual în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.

   (2) În situația în care locatarul nu este de acord cu modificarea cuantumului chiriei conform alin. (1), contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe încetează. 

   ART.3.Se aprobă modelul actului adițional de modificare a contractelor  de închiriere, pentru suprafețele cu destinație de locuințe ANL, menționate la art. 1 , conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Impozite şi Taxe și Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

   ART.5.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Biroul Impozite şi taxe;
   • Biroul Financiar-contabil;
   • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

    

    Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

   Rogozan Florin-Grigore                                                 Șoldea Vasile 

    

    

   Nr. 75/27.06.2023

   Năsăud/ad. 15 v      

  • HC 74 din 27.06.2023

   HOTĂRÂRE

   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2023

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

      Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 29805/22.06.2023;
   • nota de fundamentare și necesitate a Compartimentului Pregătire Documente C.L.N. nr. 29802/22.06.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 29806/22.06.2023;
   • raportul Compartimentului pregătire documente C.L.N. nr. 29807/22.06.2023;  
   • Încheierea civilă nr. 1559/15.10.2020 a Judecătoriei Năsăud, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al orașului Năsăud;
   • Hotărârea nr. 107/08.03.2022, pronunțată de Judecătoria Năsăud în dosarul nr. 646/265/2022;
   • Ordinul prefectului nr. 332/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constuire a Consiliului local al orașului Năsăud;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 30020/27.06.2023;

       În temeiul prevederilor art. 123 și art. 139 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

    HOTĂRĂŞTE: 

   ART.1.Se alege președinte de ședință, doamna Talpoș Claudia, care va conduce ședințele consiliului local din luna iulie 2023.

   ART.2.Hotărârea se adoptă prin vot deschis cu majoritate simplă.

   ART.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Dna consilier local Talpoș Claudia;
   • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative; 

    

     Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

   Rogozan Florin-Grigore                                                  Șoldea Vasile            

                

   Nr. 74/27.06.2023

   Năsăud/ad. 15 v

  • HC 73 din 27.06.2023

   HOTĂRÂRE

   privind Bilanțul contabil pe anul 2022, Contul de profit și pierdere pe anul 2022, Situația activelor imobilizate, Raportul administratorului privind situațiile financiare pe anul 2022 și a Procesului-verbal al Adunării Generale a Asociaților pentru Societatea Local Serv Năsăud SRL pentru anul 2023

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

      Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 28723/07.06.2023
   • notă de fundamentare și necesitate a Compartimentului Achiziții publice 28691/07.06.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 28725/07.06.2023;
   • raportul Compartimentului Achiziții publice, nr. 28741/07.06.2023;  
   • prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Ordonaței Guvernului României nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Ordonaței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 18/28.02.2013 privindînființarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de interes public local având ca asociat unic Orasul Nasaud, prin consiliul local;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 38/28.03.2013 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 18/2013, privind infiintarea unei societăţii comerciale cu răspundere limitată, de interes public local având ca asociat unic Orasul Nasaud, prin consiliul local.
   • adresa Societății Comerciale Local Serv Năsăud SRL nr. 487/08.05.2023, înregistrată la Primăria orașului Năsăud cu nr. 26402/08.05.2023;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 30017/27.06.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 30018/27.06.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 30019/27.06.2023;
   • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 30020/27.06.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 30021/27.06.2023; 

      În temeiul prevederilor art. 129, alin. (3) lit. „c” și art. 139  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE:

   ART.1.Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și situația activelor imobilizate, pe anul 2022, prezentate în anexa nr. 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART.2. Se aprobă raportul administratorului societății ”Local Serv” SRL Năsăud, pentru anul 2022, prezentat în anexa nr. 2care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART.3. Se aprobă „Procesul-verbal încheiat cu ocazia adunării generale a asociațiilor”, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART.4.Se împuternicește președintele de ședință, domnul Rogozan Florin, în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Năsăud, să semneze „Procesul-verbal încheiat cu ocazia adunării generale a asociațiilor” prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre.

   Art.5. Organizarea controlului intern conform prevederilor legale în vigoare, elaborarea de proceduri operaționale pentru toate activitățile desfășurate se va asigura de comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica constituită la nivelul Primăriei orașului Năsăud.

   Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează societatea ”Local Serv” SRL Năsăud.

   Art.7.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către: 

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Societatea Local Serv SRL Năsăud;
   • Compartimentul Gestiunea deșeurilor, mediu;
   • Compartimentul Audit public intern;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

    

     Președinte de ședință                                Contrasemnează: Secretar General

   Rogozan Florin-Grigore                                                 Șoldea Vasile                                  

                

   Nr. 73/27.06.2023

   Năsăud/ad. 15 v      

  • HC 72 din 09.06.2023

   HOTĂRÂRE

   privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri;

   Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 28812/08.06.2023;
   • notă de fundamentare și necesitate a Biroului Managementul Proiectelor Europene 28811/08.06.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 28813/08.06.2023;
   • raportul Biroului Managementul Proiectelor Europene 28815/08.06.2023;
   • prevederile art. 16, alin. (3) lit. h), art. 34 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociației;
   • prevederile art. 10, alin (8) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 24 din 28.02.2008, privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud;
   • Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 13 din 31.01.2023, privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • Adresa Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 1861/08.06.2023, înregistrată la Primăria orașului Năsăud cu nr. 28807/08.06.2023;
   • Adresa Asociației ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 1859/07.06.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud cu nr. 28809/08.06.2023;
   • Nota de fundamentare a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 17/07.06.2023 privind necesitatea modificării și actualizării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud cu nr. 28810/08.06.2023;
   • Proces-verbal de afișare nr. 28816/08.06.2023;
   • Proces-verbal de dezafișare nr. 28878/09.06.2023;
   • prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 28871/09.06.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 28872/09.06.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 28873/09.06.2023;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 28874/09.06.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 28875/09.06.2023; 

   În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE: 

   Art.1. Se aprobă Actul adițional nr. 8 la Statutul Asociației, în forma prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.Se aprobă Statutul actualizat al Asociației, în forma prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se împuternicește domnul Vlașin Dorin-Nicolae, reprezentant al U.A.T. Orașul Năsăud în Adunarea Generală a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei în sensul aprobării documentelor menționate la art. 1 și art. 2 și să semneze în cadrul Adunării Generale a Asociației, documentele aprobate la art. 1 și art. 2. 

   ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Năsăud. 

   ART.5.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către: 

   • Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
   • Asociaţia de dezvoltare intercomunitarăpentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud.

     

     Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General

   Rogozan Florin-Grigore                                                Șoldea Vasile                                    

                

   Nr. 72/09.06.2023

   Năsăud/ad. 14 v

  • HC 71 din 31.05.2023

   HOTĂRÂRE

   privind  angajamentul U.A.T. Orașul Năsăud pentru a amplasa o stație de încărcare pe raza orașului și de a asigura, pe o durată de minimum 4 ani, resursa umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare necesar  apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi finanțat din PNRR, componenta C15: Educație, Reforma 6

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri;

   Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 28443/31.05.2023;
   • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 28442/31.05.2023
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 28444/31.05.2023;
   • raportul Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 28445/31.05.2023;
   • Regulamentul (UE) nr. 241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
   • Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliență;
   • Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului Național de Redresare și Reziliență a României din 29 noiembrie 2021;
   • Legea nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
   • Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
   • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
   • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
   • Hotărârea Guvernului nr. 1235/2022 privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţi;
   • Legea nr. 500/2022 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Reforma 6;
   • Adresa Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – Arhitect șef – Compartimentul fonduri europene, dezvoltare nr. IVb/10612/10.05.2023 înregistrată la Primăria Orașului Năsăud, sub nr. 27076 din 15.05.2023;
   • Adresa Primăriei orașului Năsăud prin care se identifică necesarul de microbuze școlare la nivelul U.A.T. Oraș Năsăud.
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.28361/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.28362/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.28363/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.28364/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului nr.28365/31.05.2023;

   În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.c), ale art.139, alin.(1), alin.(3), lit.d), f) și ale art.196, alin.(1), lit.a) și art.197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

   HOTĂRĂȘTE: 

   Art.1. Se aprobă delegarea dreptului de depunere a aplicației de finanțare de către U.A.T Orașul Năsăud către U.A.T Județul Bistrița-Năsăudîn cadrul apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din PNRR, componenta C15:Educație, Reforma 6.

   Art.2.Se aprobă angajamentul U.A.T Orașul Năsăud pentru a amplasa o stație de încărcare   până la data de 31 decembrie 2024 pe raza orașului Năsăud.

   Art.3.Se aprobăasigurarea, pe o durată de minimum 4 ani, a resursei umane (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.

   Art.4. Se împuternicește Primarul orașului Năsăud, domnul Vlașin Dorin-Nicolae, să semneze, în numele și pe seama U.A.T. Orașul Năsăud, delegarea dreptului de depunere a aplicatiei de finanțare de către Județul Bistrita-Nasaudîn cadrul apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi finanțat din PNRR, componenta C15:Educație, Reforma 6.

   Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-Contabil, Biroul Management proiecte, Compartimentul Achiziții publice și Compartimentul Resurse-umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

   Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al orașului Năsăud și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local Năsăud, către:

   • Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
   • Județul Bistrița-Năsăud – Arhitect șef – Compartimentul fonduri europene, dezvoltare;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Compartimentul Financiar-contabil;
   • Compartimentul Achiziții publice;
   • Compartimentul Resurse-umane;
   • Biroul Management proiecte;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

          Bodea Marius                                                           Șoldea Vasile

                

   Nr. 71/31.05.2023

   Năsăud/ad. 14 v

  • HC 70 din 31.05.2023

   HOTĂRÂRE

   privind aprobarea a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri;

   Având în vedere:

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 28376/31.05.2023
   • nota de fundamentare și necesitate comună a Compartimentului tehnic-investiții și al Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 28375/31.05.2023
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 28377/31.05.2023;
   • raportul comun a Compartimentului tehnic-investiții și al Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 28377/31.05.2023;
   • Regulamentul Delegat nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012, de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora;
   • Ordonanţă de Urgenţă nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Hotărârii de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
   • prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
   • cerinţele Ghidului Specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 Componenta C5 – Valul Renovării AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 112/07.10.2022, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 2;
   • contract prestări servicii nr. 42525/03.12.2021, încheiat între prestatorul de servicii Kes Business S.R.L. și Orașul Năsăud, pentru blocurile de locuințe din etapa II;
   • proces-vebal predare-primire Etapa II, servicii de întocmire documentație tehnică faza D.A.L.I. cu nr. 21826/28.02.2022;
   • prevederile Contractului de finanțare nr. 16989/09.02.2023 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrat la Primăria Orașului Năsăud sub nr. 22076/02.03.2023, aferent proiectului ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023 rectificată ulterior;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.28361/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.28362/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.28363/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.28364/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului nr.28365/31.05.2023; 

   În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi lit. d), alin. (4), lit. a) şi f), alin. (7), lit. i), lit. k), art. 139, alin. (3), lit. a) şi d), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

   HOTĂRĂŞTE: 

   ART. 1. Se aprobă documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectul de investitii: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2,conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   ART. 2. Se aprobă devizul general cumulat aferent obiectul de investitii: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   ART. 3.Indicatorii tehnico-economici aferenți documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectul de investitii: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2,conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   ART. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2, în cuantum de 10.091.593,34 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.917.402,75 lei. 

   ART. 5. Se aprobă cheltuielile neeligibile ale proiectului „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1, în cuantum de 157.250 lei la care se adaugă TVA în valoare de 29.877,50 lei. 

   ART.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2, se vor asigura din bugetul local al U.A.T. Orașul Năsăud. 

   ART. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Managementul proiectelor europene, Biroul Financiar-contabil și Compartiment Tehnic-investiții, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

   ART. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al orașului Năsăud şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local Năsăud, către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Biroul Management proiecte europene;
   • Biroul Financiar-contabil;
   • Compartimentul Tehnic Investiții;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative. 

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

          Bodea Marius                                                           Șoldea Vasile

   Nr. 70/31.05.2023

   Năsăud/ad. 14 v

  • HC 69 din 31.05.2023

   HOTĂRÂRE

   privind aprobarea a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul  1

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri;

   Având în vedere:

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 28372/31.05.2023;
   • nota de fundamentare și necesitate comună a Compartimentului tehnic-investiții și al Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 28371/31.05.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 28373/31.05.2023;
   • raportul comun a Compartimentului tehnic-investiții și al Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 28374/31.05.2023;
   • Regulamentul Delegat nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012, de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora;
   • Ordonanţă de Urgenţă nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Hotărârii de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
   • prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
   • cerinţele Ghidului Specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 Componenta 5 – Valul Renovării AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 111/07.10.2022, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1;
   • contract prestări servicii nr. 42525/03.12.2021, încheiat între prestatorul de servicii KesBusiness S.R.L. și Orașul Năsăud, pentru blocurile de locuințe din etapa II;
   • contract prestari servicii nr. 30812/26.07.2022, încheiat între prestatorul de servicii KesBusiness S.R.L. și Orașul Năsăud, pentru blocurile de locuințe din etapa III;
   • proces-vebal predare-primire Etapa II, servicii de întocmire documentație tehnică faza D.A.L.I. cu nr. 21826/28.02.2022;
   • proces-vebal predare-primire Etapa III, servicii de întocmire documentație tehnică faza D.A.L.I. cu nr. 33862/21.09.2022;
   • prevederile Contractului de finanțare nr. 19608/16.02.2023 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrat la Primăria Orașului Năsăud cu nr. 22075/02.03.2023, aferent proiectului ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/31.01.2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023, rectificată ulterior;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.28361/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.28362/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.28363/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.28364/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului nr.28365/31.05.2023; 

   În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi lit. d), alin. (4), lit. a) şi f), alin. (7), lit. i), lit. k), art. 139, alin. (3), lit. a) şi d), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE:

   ART. 1. Se aprobă documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectul de investitii: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1,conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART. 2. Se aprobă devizul general cumulat aferent obiectul de investitii: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART. 3Indicatorii tehnico-economici aferenți documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectul de investitii: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1,conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   ART. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1,în cuantum de 10.787.269,30 lei  la care se adaugă TVA în valoare de 2.049.581,15 lei. 

   ART. 5. Se aprobă cheltuielile neeligibile ale proiectului „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1, în cuantum de 157.250 lei la care se adaugă TVA în valoare de 29.877,50 lei. 

   ART. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului: „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1, se vor asigura din bugetul local al U.A.T. Orașul Năsăud. 

   ART. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Managementul proiectelor europene, Biroul Financiar-contabil și Compartiment Tehnic-investiții, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

   ART. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al orașului Năsăud şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local Năsăud, către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Biroul Management proiecte europene;
   • Biroul Financiar-contabil;
   • Compartimentul Tehnic Investiții;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative. 

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

          Bodea Marius                                                           Șoldea Vasile

                

   Nr. 69/31.05.2023

   Năsăud/ad. 14 v

  • HC 68 din 31.05.2023

   HOTĂRÂRE

   pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 77/31.08.2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului poliţie locală a oraşului Năsăud

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri;

   Având în vedere:

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 27803/23.05.2023;
   • nota de fundamentare și necesitate  a compartimentului resurse umane, salarizare nr. 27802/23.05.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 27805/23.05.2023;
   • raportul compartimentului resurse umane, salarizare nr. 27806/23.05.2023 ;
   • art. 35^1 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
   • prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute de art. 35^1  alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
   • prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației           nr. 893/2023 privind actualizarea contravalorii alocaţiei valorice a normelor de hrană acordate personalului poliţiei locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.  171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare  a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 104/2014 privind înfiinţarea poliţiei locale a oraşului Năsăud;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 77/31.08.2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului poliţie locală a oraşului Năsăud;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud pe anul 2023, rectificată ulterior;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr. 28361/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate, nr. 28364/31.05.2023;

   În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (3)  lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

   HOTĂRĂŞTE: 

   ART. IArt. 7din anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 77/31.08.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

   „Art. 7 - Valoarea financiară a normei de hrană care se acordă polițiștilor locali este cea prevăzută în norma nr. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, care se actualizează prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.” 

   ART. IICelelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 77/31.08.2015 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Serviciului poliție locală a orașului Năsăud, rămân nemodificate. 

   ART. III Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Biroul financiar-contabil şi Compartimentul resurse umane, salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

   ART. IVPrezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija Secretarului general al oraşului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către: 

   • Instituţia Prefectului Județul Bistriţa-Năsăud;
   • Serviciul Poliţie locală a orașului Năsăud;
   • Biroul Financiar-contabil;
   • Compartimentul Audit intern;
   • Compartimentul Resurse umane, salarizare;
   • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

          Bodea Marius                                                           Șoldea Vasile      

                

   Nr. 68/31.05.2023

   Năsăud/ad. 14 v

  • HC 67 din 31.05.2023

   HOTĂRÂRE

   pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 156/29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Someș Țibleș, proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%, cu modificările ulterioare

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri;

   Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 28040/26.05.2023;
   • nota de necesitate și fundamentare înregistrată la primăria orașului Năsăud sub nr. 28039 din 26.05.2023;
   • referatul de aprobare al primarului înregistrat la primăria orașului Năsăud sub 28041 din 26.05.2023;
   • raportul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 28042 din 26.05.2023;
   • prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 4 alin. (1); art. 6 alin. (1), (2) și (4); art.11 alin.(2); art.12-13; art. 20 alin.(5) (6) și (7); art. 45 alin.(11)-(13) și art.52 alin.(1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017;
   • prevederile Amenajamentului silvic în vigoare, întocmit pentru fondul forestier proprietatea orașului Năsăud aflat în administrarea Ocolului Silvic Someș-Țibleș;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 123 din 27.11.2018, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Someș-Țibleș, proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 145 din 17.12.2021 privind aprobarea indexării, pentru anul 2022, a prețurilor prevăzute în anexele nr. 2 - 6 și nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 123 din 27.11.2018;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 151 din 20.12.2022 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%, cu modificările ulterioare, pentru anul 2023;
   • adresa Ocolului Silvic Someș-Țibleș nr. 1024/29.03.2023, înregistrată la Primăria orașului Năsăud cu nr. 23963/30.03.2023;
   • adresa Ocolului Silvic Someș-Țibleș nr. 1775/25.05.2023, înregistrată la Primăria orașului Năsăud cu nr. 28029/26.05.2023;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 28361/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 28362/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 28363/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 28364/31.05.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 28365/31.05.2023; 

   În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

   HOTĂRĂŞTE:

   Art. I. Art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 156/29.11.2017, cu modificările ulterioare, se completează cu alin. (3) care va avea următorul cuprins:

   „Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru partizile destinate aprovizionării populației locale cu lemn, autorizate spre exploatare înainte de data adoptării Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 151/20.12.2022, valorificarea se face la tarifele existente la data emiterii autorizației de exploatare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

   Art. II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud                   nr. 156/29.11.2017, cu modificările ulterioare, rămân nemodificate.

   Art. III.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud prin Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Ocolul Silvic Someș-Țibleș.

   Art. IV. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat;
   • Biroul Financiar-contabil;
   • Biroul Impozite și taxe;
   • Comportament Audit;
   • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;
   • Ocolul Silvic Someș-Țibleș. 

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

          Bodea Marius                                                           Șoldea Vasile

                

   Nr. 67/31.05.2023

   Năsăud/ad. 14 v

  Pagina 1 din 5