• HC 53 din 09.05.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute la olimpiade, concursuri școlare și sportive, în anul școlar 2022-2023

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 11 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 26224/05.05.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Financiar contabil nr. 26211/05.05.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 26225/05.05.2023;
  • raportul Biroului Financiar-contabil nr. 26231/05.05.2023;
  • prevederile art. 12 alin. 3 din Legea nr. 1/2011, a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023, rectificată ulterior;
  • prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3027/2023 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022-2023;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii, comerț, nr.26463/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive și de agrement, nr.26464/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 și Legii nr.1/2000, nr.26465/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.26466/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.26467/09.05.2023;

  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. a), e), f) și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART.1. Se aprobă acordarea de premii bănești elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni pentru rezultatele obținute la olimpiade, concursuri școlare și sportive, în anul școlar 2022-2023, în sumă totală de 20.000 lei. 

  ART.2.Vor fi premiați elevii care au obținut rezultate, ocupând locurile I, II, III şi mențiune, la concursurile județene, interjudețene, naționale şi internaționale, numai la disciplinele şi activitățile sportive cuprinse în planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației, pentru anul școlar 2022-2023. 

  ART.3.Se aprobă cuantumurile premiilor bănești, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  ART.4.Premierea elevilor, de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru rezultate obținute, în anul școlar 2022-2023, se realizează din sume cu această destinație, stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2023, de la cap. 67020330, art. 20.30.30. 

  ART.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-contabil și Compartimentul Comercial din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi conducerile unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud. 

  ART.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

  • Primarul orașului Năsăud;
  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Biroul financiar-contabil;
  • Compartimentul Audit;
  • Compartimentul Comercial;
  • Compartimentul Informatică, digitalizare și monitorizare proceduri administrative.

   

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

          Pop Ionel                                                                 Șoldea Vasile     

                                      

  Nr. 53/09.05.2023

  Năsăud/ad. 11 v

 • HC 52 din 09.05.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2023

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 11 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 26201/05.05.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Financiar-contabil nr. 26198/05.05.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 26203/05.05.2023;
  • raportul Biroului Financiar-contabil nr. 26209/05.05.2023;
  • prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 2, alin. (1), pct. 47, art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023, rectificată ulterior;
  • prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile Contractului nr. 39263/14.12.2022 pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate unități administrativ -teritoriale pentru sectoare cadastrale, încheiat între Orașul Năsăud și O.C.P.I. Bistrița-Năsăud;
  • adresa Casei de Cultura „Liviu Rebreanu”, Năsăud nr. 106/05.05.2023 înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 26253/05.05.2023, prin care solicită aprobarea rectificării bugetare, prin suplimentarea bugetului cu suma de 51 mii lei;
  • necesitatea utilizării excedentului activităților autofinanțate, PIAȚA, de la finele anului 2022 în suma de 288.471,18 lei, în vederea asigurării sumelor necesare finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, a bugetului local;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.26463/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 26464/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 26465/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 26466/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 26467/09.05.2023;

  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE:

  ART.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al orașului Năsăud, pe anul 2023, prin suplimentarea acestuia cu suma de +320 mii leila partea de Venituri,prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

             VENITURI                                                                                              mii lei

  Denumire indicator/COD

  Prevederi bugetare 2023

  Influenta+/-

  Buget rectificat 

  Total buget

  79773

  +320

  80093

  Cod 420229 Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

  0

  +320

  320

  Cod 360205 Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitătile instituțiilor publice

  0

  +289

  289

  Cod 48020101 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent FEDR

  27075

  -289

  26786

  ART.2. Se aprobă rectificarea Bugetului local al orașului Năsăud, pe anul 2023, prin suplimentarea acestuia cu suma de +320 mii leila partea de Cheltuieli, prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

             CHELTUIELI                                                                                      mii lei

  Indicator

  Buget aprobat

  Influenta +/-

  Buget rectificat

  Total Buget

  80508

  +320

  80828

  Cap 700250 cheltuieli de capital

  3642

  +320

  3962

  ART.3. Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2023, prin suplimentarea acestuia cu suma de +51 mii lei,la partea de Venituri,prezentată în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

             VENITURI                                                                                              mii lei

  Indicator

  Buget aprobat

  Influenta +/-

  Buget rectificat

  Total Buget

  52106

  +51

  52157

  COD 371001 Donații și sponsorizări

  2

  +51

  53

  ART.4. Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2023, prin suplimentarea acestuia cu suma de +51 mii leila partea de Cheltuieli, prezentată în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

             CHELTUIELI                                                                                      mii lei

  Indicator

  Buget aprobat

  Influenta +/-

  Buget rectificat

  Total Buget

  53302

  +51

  53353

  Cap 67100306 Casa de Cultura

  645

  +51

  696

  ART.5. Se aprobă noul program de investiții publice, pe anul 2023 și obiectivele de investiții noi și/sau modificate, aferente Bugetului local, ca si componenta a bugetului general consolidat al UAT Năsăud, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  ART.6.Se aproba virările de credite bugetare, supuse aprobării care se regăsesc in anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART.7. Bugetul general, consolidat, total, rectificat al orașului Năsăud, pe anul 2023, este în sumă de 131.600 mii lei, la partea de venituri și în sumă de 133.531 mii lei, la partea de cheltuieli, prezentat în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART.8. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023, rămân nemodificate.

  ART.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-contabil și Compartimentul Audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  ART.10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către :

   

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • A.J.F.P. Bistrița-Năsăud;
  • Trezoreria Năsăud;
  • Compartimentul Audit;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Biroul Impozite și taxe;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

   

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

             Pop Ionel                                                              Șoldea Vasile     

                                     

  Nr. 52/09.05.2023

  Năsăud/ad. 11 v

 • HC 51 din 09.05.2023

  HOTĂRÂRE

  privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea

  ZILELOR NĂSĂUDULUI”, ediţia a XIX-a, 2023

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 11 consilieri;

  Având în vedere:

   

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 26184/05.05.2023;
  • nota de necesitate și fundamentare a Compartimentului Comercial nr. 26183/05.05.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 26185/05.05.2023;;
  • raportul Compartimentului Comercial nr. 26186/05.05.2023;
  • prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 49/2000, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 2/2001, privind instituirea „Zilelor Năsăudului”;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2021, pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 88 din 27.09.2012 privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea terenurilor/spațiilor aparținând domeniului public şi privat, altele decât cele agricole, ale orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 102 din 25.10.2012;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023, rectificată ulterior;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.26463/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.26464/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.26465/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.26466/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.26467/09.05.2023;

  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE:

  ART. 1. „Zilele Năsăudului”, ediţia a XIX-a, 2023, se vor desfășura în perioada: 25.05. 2023 - 26.05.2023.

  ART. 2.Se aprobăComisia de organizare a „Zilelor Năsăudului” ediţia a XIX-a, 2023, în următoarea  componenţă: 

  1. Doamna Marica Livia, inspector, Comp. comercial                                         - preşedinte;
  2. Dna Talpoș Claudia, consilier local                                                                 - membru;
  3. Dl Cira Ewald, consilier local                                                                           - membru;
  4. Dl Bulea Pavel, consilier local                                                                         - membru;
  5. Domnul Bodea Marius, viceprimar                                                                 - membru;
  6. Domnul Stoian Gheorghe, inspector, Biroul Financiar-contabil                     - membru;
  7. Doamna Pop Petruța, consilier, Biroul management proiecte europene       - membru.

  ART. 3.În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, comisia prevăzută la art. 2 va fi sprijinită de executivul Primăriei Oraşului Năsăud şi de alte instituţii cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor: Poliţia oraşului Năsăud, Detașamentul Jandarmi Năsăud, Secţia de Pompieri Militari Năsăud, Substaţia de Ambulanţă Năsăud, Muzeul Grăniceresc, Biblioteca „Veronica Micle”, Şcolile Năsăudene, cultele religioase, Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, Circa Sanitar-Veterinară Năsăud, Direcţia de Sănătate Publică - Laboratorul Năsăud.

  ART. 4. Se interzice amplasarea chioșcurilor, tonetelor, tarabelor, jocurilor, etc., pe domeniul public şi privat al oraşului Năsăud, în afară zonelor nominalizate în planul de situație prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  ART. 5. Paza şi ordinea pe întreaga durată şi în toate locaţiile stabilite pentru manifestările legate de „Zilele Năsăudului”, în perioada 25.05.2023 - 26.05.-2023 va fi asigurată cu sprijinul Poliţiei, Jandarmeriei, Poliției Locale şi a Secţiei de pompieri militari din oraşul Năsăud, în baza unui plan de acţiune comun. 

  ART. 6.În perioada 25.05.2023 - 26.05.2023, în perimetrul zonelor menționate la art. 3 din prezenta hotărâre, este interzisă difuzarea prin orice formă a altor ritmuri muzicale, care să împiedice sonorizarea spectacolului pus în scenă de organizatori, respectiv înregistrarea/transmiterea în direct a acestuia, pe canale TV. 

  ART. 7.Decontarea tuturor cheltuielilor de organizare se face din bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei de cultură Liviu Rebreanu Năsăud, pentru anul 2023, din sume cu această destinaţie și de către Ministerul Culturii și Identității Naționale prin proiectul „Festivalul Folcloric  De Ispas la Năsăud”. 

  ART. 8. Casa de Cultură Liviu Rebreanu Năsăud, organizatorul Festivalului Gala Folclorului Românesc „De Ispas la Năsăud” şi a celorlalte manifestări artistice are obligaţia să suporte cheltuielile privind autorizaţia-licenţa emisă de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicienilor din România, pentru dreptul de autor al melodiilor interpretate la  manifestările cultural-artistice organizate. 

  ART. 9. Manifestările cu caracter politic şi/sau electoral, de la tribunele sau de pe scenele organizate pe tot parcursul calendarului aprobat, sunt interzise.

  ART. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează persoanele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, Compartimentul Comercial și Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud.

  ART. 11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al orașului Năsăud și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Persoanele nominalizate la art. 2 din prezenta hotărâre;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Compartimentul Comercial;
  • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

       Pop Ionel                                                                     Șoldea Vasile     

  Nr. 51/09.05.2023

  Năsăud/ad. 11 v      

 • HC 50 din 09.05.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, nr. 9269/28.04.2011

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 11 consilieri;

  Având în vedere:

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 26130/04.05.2023
  • notă de fundamentare și necesitate a Biroului Impozite și taxe nr. 26129/04.05.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 26131/04.05.2023;
  • raportul Biroului Impozite și taxe nr. 26132/04.05.2023;
  • cererea chiriașului, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24572/07.04.2023;
  • prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii nr. 962 din 27 septembrie 2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
  • Contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație  de locuințe ANL, situate in orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, nr. 9269/28.04.2011;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.26463/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.26464/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.26465/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.26466/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.26467/09.05.2023;

  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” și art. 139, alin. (3) lit. g), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE:

  Art.1. (1) Se aprobă prelungirea termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, nr. 9269/28.04.2011, privind ap. 1, din orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 01.05.2023 până la data de 30.04.2028, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Pe perioada derulării contractului, cuantumul chiriei se actualizează anual în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.

  (3) În situația în care locatarul nu este de acord cu modificarea cuantumului chiriei conform alin. (2), contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe încetează.

  Art.2. Se aprobă modelul actului adițional de modificare a contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, prevăzut la art. 1, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Năsăud prin Biroul Impozite și taxe și Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud.

  Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Impozite și taxe;
  • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat,
  • Titularului contractului de închiriere nr. 9269/28.04.2011;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

   

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

       Pop Ionel                                                                     Șoldea Vasile     

                                      

  Nr. 50/09.05.2023

  Năsăud/ad. 11 v 

 • HC 49 din 09.05.2023

  HOTĂRÂRE 

  privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2022, în suma de 288.471,18 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit la Bugetul Local  - cod bugetar 36A0500

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 11 consilieri;

  Având în vedere:

   

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 26016/03.05.2023;
  • notă de fundamentare și necesitate a Biroului Financiar-contabil 25975/03.05.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 26018/03.05.2023;
  • raportul Biroului Financiar-contabil nr. 26032/03.05.2023;
  • prevederile art. 70 alin. (3) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • necesitatea asigurării sumelor necesare finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A;
  • lipsa disponibilităților, secțiunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A, rezultată din neîncasarea veniturilor la nivelul bugetului planificat;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 26463/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 26464/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 26465/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 26466/09.05.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 26467/09.05.2023;

   

  În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. 3 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE:

  ART.1. Se aprobă preluarea excedentului bugetar de la finele anului 2022, în suma de 288.471,18lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii – Piața - ca venit la Bugetul Local – cod bugetar 36A0500.

  ART.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-contabil și compartimentul Audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud.

  ART.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite  prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Financiar-Contabil;
  • Compartimentul Audit;
  • Compartimentul Juridic;
  • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

   

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

       Pop Ionel                                                                     Șoldea Vasile     

                                      

  Nr. 49/09.05.2023

  Năsăud/ad. 11 v      

 • HC 48 din 28.04.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea componentă Liviu Rebreanu a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

     Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 25611/26.04.2023:
  • nota de fundamentare și necesitate a Biroului Managementul Proiectelor Europene și a Compartimentului Achiziții publice nr. 25610/26.04.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 25612/26.04.2023;
  • raportul Biroului Managementul Proiectelor Europene și a Compartimentului Achiziții publice nr. 25613/26.04.2023;
  • prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/03.09.2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile art. 6 din Ordinului nr. 1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile contractului de prestări servicii nr. 20961 din 14.02.2023, încheiat între S.C. CVBP STRUCTURI S.R.L. și Orașul Năsăud, având ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, (faza SF) pentru proiectul: „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea componentă Liviu Rebreanu a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”;
  • actul aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 20961 din data de 14.02.2023;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/31.01.2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, rectificată ulterior;
  • Cererea de finanțare întocmită de Biroul Managementul proiectelor europene si înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 25588/26.04.2023;
  • Devizul general estimativ întocmit de S.C. CVBP STRUCTURI S.R.L., înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 25593/26.04.2023;
  • necesitatea aprobării cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție: „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea componentă Liviu Rebreanu a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de investiții “Anghel Saligny” coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2021-2028;
  • necesitatea realizării acestei investiții având ca obiect extinderea sistemului de canalizare menajeră existent în orașul Năsăud spre localitatea componentă Liviu Rebreanu, în scopul reducerii semnificative a poluării apei freatice și a apei de suprafață, precum și a creșterii nivelului de confort al locuitorilor din zonă;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 25712/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 25713/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr. 1/2000, nr. 25714/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 25715/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului nr. 25716/28.04.2023;

  În baza prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4), lit. a) și d), alin. (7), lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a), d) și e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART.1. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea componentă Liviu Rebreanu a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”,prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART.2. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea componentă Liviu Rebreanu a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”,prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART.3.Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții, conform devizului general de 8.685.506,78 lei cu TVA, din care C+M 7.586.990,42 lei cu TVA: 

  Valoarea totală a obiectivului de investitii – lei cu TVA

  8.685.506,78      

  Valoarea solicitata de la bugetul de stat – lei cu TVA

  8.354.801,95

  Valoarea solicitata de la bugetul local – lei cu TVA

     330.704,83       

  Valoarea calculata conform standardului de cost – lei fara TVA

  7.309.925,15

  Costul unitar aferent investitiei – lei fara TVA

           8.450,78

  /locuitor echivalent

   ART.4. (1) U.A.T. Orașul Năsăud se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile ale proiectului din bugetul local al orașului Năsăud.

  (2) U.A.T. Orașul Năsăud se angajează să finanțeze toate cheltuielile conexe care nu pot fi prevăzute la momentul elaborării prezentei, dar care pot interveni pe perioada derulării proiectului. 

  ART.5. Se mandatează dl. Vlașin Dorin-Nicolae, Primarul Orașului Năsăud, să semneze, în numele și pe seama Orașului Năsăud, toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare și a implementării proiectului.

  ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Managementul proiectelor europene, Compartimentul Achiziții Publice și Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  ART.7.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al orașului Năsăud şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local Năsăud, către: 

  • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Management proiecte europene;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Compartimentul Audit;
  • Compartimentul Achiziții Publice;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

       Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

                

  Nr. 48/28.04.2023

  Năsăud/ad. 15 v

 • HC 47 din 28.04.2023

  HOTĂRÂRE

  privind achiziționarea imobilului-teren înscris în C.F. nr. 31830 Năsăud, nr. cad. 31830, în suprafață de 125 mp., aferent unei porțiuni din amenajarea drumului agricol – Drumul Prislopului – tronson 1, din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 25548/26.04.2023;
  • nota de fundamentare și necesitate a Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat 25547/26.04.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud 25549/26.04.2023;
  • raportul comun al Compartimentului Urbanism și a Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat 25550/26.04.2023;
  • prevederile art. 858, art. 863 lit. d), art. 1650 alin. (1), art. 1652 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 85/1999, privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, anexa nr.4, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 262/2011, anexa 1 si Hotărârea Guvernului României nr. 314/2013;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 24 din 18.03.2016, privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile terenuri reprezentând străzi și drumuri agricole din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 101 din 31.08.2021 privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a oportunității achiziționării/efectuării unui schimb de imobile, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69 din 27.06.2022 si completată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 150 din 20.12.2022;
  • adresa doamnei Pop Raveca, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 35852 din 24.10.2022, privind intenția de vânzare a imobilului-teren înscris în F. nr. 31830 Năsăud, nr. cad. 31830;
  • faptul că unitatea administrativ-teritorială Orașul Năsăud este beneficiara contractului de finanțare cu nr. C0430A000011660600007 din data de 04.05.2017, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 privind proiectul „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”;
  • faptul că, în urma măsurătorilor efectuate în prezent s-a constatat diferență de suprafață și geometrie între situația existentă în fapt a imobilului-drum și consemnările din actul de proprietate;
  • faptul că suprafața de teren înscrisă în C.F. nr. 31830 Năsăud, nr. cad. 31830, în urma realizarii proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” este ocupată de amenajări aferente drumului agricol – Drumul Prislopului – tronson 1;
  • necesitatea reglementării neconcordantelor aparute la finalizarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, respectiv corelarea documentului de proprietate aferent obiectivului de investiții cu situația reală, existentă în teren;
  • extrasul C.F. nr. 31830 Năsăud, nr. cad. 31830, care atestă faptul că proprietar al imobilului este numita Pop Raveca;
  • raportul de evaluare înregistrat la Primăria orașului Năsăud cu nr. 25546 din 26.04.2023, întocmit de către evaluator ANEVAR Urdă Emilian Robert, prin care s-a stabilit valoarea suprafeței de teren de 125 mp. înscrisă în C.F. nr. 31830 Năsăud, nr. cad. 31830;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.25712/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.25713/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.25714/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.25715/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.25716/28.04.2023;

  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1)       lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART. 1Se însușește raportul de evaluare întocmit de către evaluator ANEVAR Urdă Emilian Robert, pentru imobil-teren înscris în C.F. nr. 31830 Năsăud, nr. cad. 31830, în suprafață de 125 mp., înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 25546 din 26.04.2023, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  ART. 2(1)Se aprobă achiziționarea imobilului-teren înscris în C.F. nr. 31830 Năsăud, nr. cad. 31830, în suprafață de 125 mp., aferent unei porțiuni din amenajarea drumului agricol - Drumul Prislopului - tronson 1, din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

  (2) Bunul prevăzut la alin. (1), se declară de uz și de interes public local. 

  ART. 3Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul orașului Năsăud prin Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

  ART. 4Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

  • Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Biroul Impozite și Taxe;
  • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

       Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

                

  Nr. 47/28.04.2023

  Năsăud/ad. 15 v 

 • HC 46 din 28.04.2023

  HOTĂRÂRE

  privind acceptarea ofertei de donație privind imobilul-teren situat în orașul Năsăud, înscris în C.F. nr. 31059 Năsăud, nr. cad. 31059, în suprafață de 20 mp., proprietatea domnului Romocea Nicolae-Mircea și a soției, Romocea Mariana

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 25446/25.04.2023;
  • nota de necesitate și fundamentare a Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 25445/25.04.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 25447/25.04.2023;
  • raportul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 25448/25.04.2023;
  • prevederile art. 286 alin. (4) și art. 291 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 863 lit. c) din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 85/1999, privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, anexa nr.4, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 262/2011, anexa 1 si Hotărârea Guvernului României nr. 314/2013;
  • adresa domnului Romocea Nicolae-Mircea și a soției, Romocea Mariana, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24233 din 04.04.2023, prin care aceștia își exprimă disponibilitatea de a dona orașului Năsăud, imobilul teren înscris în C.F. nr. 31059 Năsăud, nr. cad. 31059;
  • extrasul de carte funciară nr. 31059 Năsăud, nr. cad. 31059;
  • faptul că unitatea administrativ-teritorială Orașul Năsăud este beneficiara contractului de finanțare cu nr. C0430A000011660600007 din data de 04.05.2017, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 privind proiectul „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”;
  • faptul că, în urma măsurătorilor efectuate în prezent s-a constatat diferență de suprafață și geometrie între situația existentă în fapt a imobilului-drum și consemnările din actul de proprietate;
  • faptul că suprafața de teren înscrisă în F. nr. 31059 Năsăud, nr. cad. 31059, în urma realizării proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” este ocupată de amenajări aferente drumului agricol Găgi;
  • necesitatea reglementarii neconcordantelor apărute la finalizarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, respectiv corelarea documentului de proprietate aferent obiectivului de investiții cu situația reală, existentă în teren;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr.25712/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr.25713/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr.25714/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.25715/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.25716/28.04.2023;

  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1)       lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART. 1(1) Se acceptă oferta de donație privind imobilul-teren situat în orașul Năsăud, înscris în C.F. nr. 31059 Năsăud, nr. cad. 31059, în suprafață de 20 mp., proprietatea domnului Romocea Nicolae-Mircea și a soției, Romocea Mariana.

  (2) Bunul prevăzut la alin. (1), se declară de uz și de interes public local. 

  ART. 2Se împuternicește domnul Vlașin Dorin-Nicolae, Primarul orașului Năsăud, pentru semnarea contractului de donație privind imobilul teren înscris în C.F. nr. 31059 Năsăud, nr. cad. 31059, precum și a documentelor ce se impun în vederea înscrierii imobilului teren menționat la art. 1, în cartea funciară. 

  ART. 3Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul orașului Năsăud prin Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

  ART. 4Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

  • Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Biroul Financiar-Contabil;
  • Biroul Impozite și Taxe;
  • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

   

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

       Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

       

  Nr. 46/28.04.2023

  Năsăud/ad. 15 v      

 • HC 45 din 28.04.2023

  HOTĂRÂRE

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 46/20.04.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Creșei Năsăud din subordinea Consiliului Local Năsăud, începând cu 01.05.2022, cu modificările ulterioare

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri;

  Având în vedere: 

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 25405/25.04.2023
  • nota de fundamentare și necesitate a compartimentului resurse umane, salarizare nr. 25404/25.04.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 25406/25.04.2023;
  • raportul compartimentului resurse umane, salarizare nr. 25407/25.04.2023;
  • prevederile art. 27 alin. (1^1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 3 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. II din Legea nr. 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 32/28.03.2022 privind înființarea Creșei Năsăud, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Năsăud;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 46/20.04.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Creșei Năsăud din subordinea Consiliului Local Năsăud, începând cu 01.05.2022;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 155/20.12.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 46/20.04.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Creșei Năsăud din subordinea Consiliului Local Năsăud, începând cu 01.05.2022, cu modificările ulterioare;
  • adresa Ministerului Educației nr. 641/DGMRURS/10.04.2023, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 25012/19.04.2023;
  • faptul că salariile personalului contractual din cadrul Creșei Năsăud, cu personalitate juridică, ca unitate de învățământ, se stabilesc de către ordonatorul terțiar de credite în temeiul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr.25712/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate, nr. 25715/28.04.2023; 

  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (3)  lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1)      lit. a) și art. 552 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE: 

  ART. 1Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 46/20.04.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Creșei Năsăud din subordinea Consiliului Local Năsăud, începând cu 01.05.2022, cu modificările ulterioare. 

  ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul oraşului Năsăud, prin Compartimentul Resurse umane, salarizare, Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și directorul Creșei Năsăud. 

  ART. 3Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al oraşului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

  • Instituţia Prefectului Județul Bistriţa-Năsăud;
  • Primarul orașului Năsăud;
  • Creșa Năsăud;
  • Biroul Financiar-contabil;
  • Compartimentul audit intern;
  • Compartimentul resurse umane, salarizare;
  • Compartimentul juridic, contencios;
  • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

       Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

                

  Nr. 45/28.04.2023

  Năsăud/ad. 15 v      

 • HC 44 din 28.04.2023

  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Oraşul Năsăud, județul Bistriţa-Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri

  Consiliul Local Năsăud,

  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

  Având în vedere:

  • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 25229/21.04.2023;
  • nota de fundamentare a Biroului Managementul proiectelor europene nr. 25228/21.04.2023;
  • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 25230/21.04.2023;
  • raportul Biroului Managementul proiectelor europene nr. 25231/21.04.2023;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud 53/19.05.2016, privind aprobarea implementării proiectului “Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud “și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3-  Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 129/29.09.2017, privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 53/2016 privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“ și depunerii unei cereri de finanțare pe ,,Submăsura 4.3- Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 93/11.07.2017, privind aprobarea  valorii  de investiție si a solicitării unei  Scrisori de Garanție de la FNGCIMM S.A. IFN, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“ precum și aprobarea plații comisionului pentru acordarea acestei scrisori de garanție;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 21/28.02.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 83/28.07.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 131/31.10.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 10/31.01.2023, privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/31.01.2023, de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli a orașului Năsăud, pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;
  • Ghidul solicitantului pentru Sub-măsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală;
  • Cererea de finanțare nr. F0430A000011660600007, depusă de Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Năsăud în data de 24.05.2016;
  • Contractul de finanțare nr. C0430A000011660600007, încheiat intre Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Năsăud din data de 04.05.2017;
  • Scrisoarea de Garanție pentru restituirea avansului nr. 317/24.07.2017;
  • Nota explicativă a orașului Năsăud cu nr. 24512/06.04.2023 cu privire la Solicitarea de prelungire a termenului de execuție a proiectului “Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“ până la data 31.12.2023;
  • Adresa Orașului Năsăud, cu nr. 24513/06.04.2023, privind solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului “Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“ cu o perioadă de 4 luni, până la data 30.09.2023;
  • Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 1185158/24.04.2023, a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, înregistrată la Primăria Orașului Năsăud cu nr. 25342/25.04.2023;
  • necesitatea prelungirii până la data de 31.12.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în sumă 1.630.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.630.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0430A000011660600007 și actele adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
  • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 25712/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 25713/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 25714/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 25715/28.04.2023;
  • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 25716/28.04.2023;

   În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1 ) alin. (2) lit .b), alin. 3 lit. a), alin. 4 lit. a), d) și  e)  şi  art. 139 alin. (3 ) litera a) și d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE:

   ART.1. Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității până la data de 31.12.2023 a Scrisorii de garanție nr. 317/24.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în suma de 1.630.000 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plata a avansului de 1.630.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0430A000011660600007/04.05.2017 și a actelor adiționale ulterioare.

   ART.2. Se aprobă plata comisionului pentru acordarea prelungirii valabilității Scrisorii de garanție menționată la art. 1, în sumă de 3.260 lei.

   ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-contabil și Biroul Managementul proiectelor europene. 

   ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului general orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Biroul Financiar-contabil;
   • Biroul Managementul proiectelor europene;
   • FNGCIMM SA IFN;
   • Achiziții publice;
   • Compartimentul audit;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

        Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

                

   Nr. 44/28.04.2023

   Năsăud/ad. 15 v

  • HC 43 din 28.04.2023

   HOTĂRÂRE

   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2023

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

      Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 24797/11.04.2023;
   • nota de fundamentare și necesitate a Compartimentului Pregătire Documente C.L.N. nr. 24796/11.04.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 24799/11.04.2023;
   • raportul Compartimentului pregătire documente C.L.N. nr. 25215/11.04.2023;  
   • Încheierea civilă nr. 1559/15.10.2020 a Judecătoriei Năsăud, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al orașului Năsăud;
   • Hotărârea nr. 107/08.03.2022, pronunțată de Judecătoria Năsăud în dosarul nr. 646/265/2022;
   • Ordinul prefectului nr. 332/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constuire a Consiliului local al orașului Năsăud;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.25715/28.04.2023

   În temeiul prevederilor art. 123 și art. 139 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE: 

   ART.1.Se alege președinte de ședință, domnul Pop Ionel, care va conduce ședințele consiliului local din luna mai 2023.

   ART.2.Hotărârea se adoptă prin vot deschis cu majoritate simplă.

   ART.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Dl consilier local Pop Ionel;
   • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

        Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile      

    

   Nr. 43/28.04.2023

   Năsăud/ad. 15 v      

  • HC 42 din 28.04.2023

   HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2023

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

   Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 22251/06.03.2023;
   • nota de fundamentare și necesitate întocmită de către Biroul Financiar-contabil nr. 22246/06.03.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 22254/06.03.2023;
   • raportul Biroului Financiar-contabil 22259/06.03.2023 și nr. 25238/21.04.2023;
   • prevederile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
   • Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
   • Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   • prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
   • prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările și completările ulterioare;
   • Ghidul de eligibilitate pentru Programul acțiunilor din domeniul sportului în orașul Năsăud pe anul 2023 are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general, criteriilor de eligibilitate, procedura de depunere, selecție şi derulare a contractului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru activitățile sportive nonprofit;
   • prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2023;
   • faptul că, Consiliul Local al orașului Năsăud poate acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general, în condițiile legii;
   • raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 25712/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 25713/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 25715/28.04.2023;
   • prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr. 23139/17.03.2023;
   • procesul verbal de rezultat al afișării, nr. 25721/28.04.2023 ;

   În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. ”b” și art. 139, alin. (3)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE:

   ART.1. (1) Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local în anul 2023, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (2) Prevederile ghidului se aplică pentru finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport, în anul 2023.

   ART.2.Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes local este aprobat de către Consiliul local al orașului Năsăud odată cu aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

   ART.3. Limita maximă a finanțărilor nerambursabile pentru domeniul de activitate sport este de 120 mii lei.

   ART.4. Se numește Comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud pentru domeniul sport în următoarea componență:

   1. Magdea Cornel – preşedinte;
   2. Iovu Ioan – membru;
   3. Cîtiu Ioana – membru;
   4. Bozbiciu Alina – membru;
   5. Rogozan Florin – consilier local – membru;
   6. Pop Ionel – consilier local – membru
   7. Cira Ewald – consilier local – membru;
   8. Oltean Cristina – secretar.

   ART.5. Se numește Comisia de contestații pentru evaluarea proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud pentru domeniul sport în următoarea componență:

   1. Cosma-Someșan Dana – preşedinte;
   2. Pinca Ionela – membru;
   3. Bucur Marius - membru;
   4. Pop Larisa-Ana – membru;
   5. Maghiar Marius – consilier local – membru;
   6. Timoce Călin – consilier local – membru;
   7. Muntean Aurelia – consilier local – membru;
   8. Lăpușneanu Ioana – secretar.

   ART.6. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a comisiei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a comisiei de soluționare a contestațiilor, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART.7.Termenul până la care poate fi depus ghidul, spre evaluare de către comisie, este cel prevăzut în anunțul de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă, iar după afișarea rezultatului în termen de 48 de ore se pot depune contestații la sediul Primăriei din orașul Năsăud.

   ART.8. După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare va elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, care se va înainta primarului orașului Năsăud în vederea supunerii spre aprobare Consiliului local al orașului Năsăud.

   ART.9. După ce a finalizat soluționarea contestațiilor, comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a elabora un raport, care se înaintează conducătorului autorității contractante.

   ART.10.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul financiar-contabil, Compartimentul juridic, Compartimentul Relații cu publicul, Compartimentul audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și persoanele nominalizate la art. 4 și art. 5.

   ART.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud.
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Birou financiar-contabil;
   • Compartimentul juridic;
   • Compartimentul audit;
   • Persoanele nominalizate la art. 4 și art. 5;
   • Compartimentul Relații cu publicul;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

     

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

        Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

                   

   Nr. 42/28.04.2023

   Năsăud/ad. 15 v      

  • HC 41 din 28.04.2023

   HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2023

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  15 consilieri;

   Având în vedere:

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 22250/06.03.2023;
   • nota de fundamentare și necesitate întocmită de către Biroul Financiar-contabil nr. 22247/06.03.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 22252/06.03.2023;
   • raportul Biroului Financiar-contabil nr. 22258/06.03.2023 și nr. 25237/21.04.2023;
   • prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2023;
   • faptul că, Consiliul Local al orașului Năsăud poate acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general, în condițiile legii;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 25712/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 25713/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 25715/28.04.2023;
   • prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • procesul-verbal de afişare a proiectului de hotărâre, nr. 23143/17.03.2023;
   • procesul-verbal de rezultat al afişării, nr. 25720/28.04.2023;

   În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. ”b” și art. 139, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE:

   ART. 1. (1) Se aprobă Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din orașul Năsăud pe anul 2023, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (2) Prevederile ghidului se aplică pentru finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, destinate cultelor religioase, în anul 2023.

   ART. 2.Programul anual al finanțărilor pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud este aprobat de către Consiliul local al orașului Năsăud odată cu aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

   ART. 3. Limita maximă a finanțării nerambursabile pentru domeniul de activitate culte este de 130 mii lei.

   ART. 4. Se numește Comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud pentru domeniul cultelor religioaseîn următoarea componență:

   1. Sîngeorzan Corina – preşedinte;
   2. Oniga Ana – membru;
   3. Cătuna Călin – membru;
   4. Galben Marius – membru;
   5. Fetti Silviu – consilier local – membru;
   6. Bidică Emilia – consilier local – membru;
   7. Muscă Adina – consilier local – membru;
   8. Pop Simona– secretar.

   ART. 5. Se numește Comisia de contestații pentru evaluarea proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud pentru domeniul cultelor religioaseîn următoarea componență:

   1. Seica Gabriela – preşedinte;
   2. Bârlădean Elvira – membru;
   3. Frișan Alina-Maria - membru;
   4. Ștefan Ioan – membru;
   5. Pop Ionel – consilier local – membru;
   6. Logigan Bogdan – consilier local – membru
   7. Talpoș Claudia – consilier local – membru;
   8. Târnovan Adina – secretar.

   ART. 6. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a comisiei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud și a comisiei de soluționare a contestațiilor prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART. 7.Termenul până la care poate fi depus ghidul spre evaluare de către comisie este cel prevăzut în anunțul de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă, iar după afișarea rezultatului în termen de 48 de ore se pot depune contestații la sediul Primăriei din orașul Năsăud.

   ART. 8. După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare va elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, care se va înainta primarului orașului Năsăud în vederea supunerii spre aprobare Consiliului local al orașului Năsăud.

   ART. 9. După ce a finalizat soluționarea contestațiilor, comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a elabora un raport, care se înaintează conducătorului autorității contractante.

   ART. 10.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul financiar-contabil, Compartimentul juridic, Compartimentul Relații cu publicul, Compartimentul audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și persoanele nominalizate la art. 4 și art. 5.

   ART. 11.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud.
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Birou financiar-contabil;
   • Compartimentul juridic;
   • Compartimentul audit;
   • Persoanele nominalizate la art. 4 și art. 5;
   • Compartimentul Relații cu publicul;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

     

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

        Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

                   

   Nr. 41/28.04.2023

   Năsăud/ad. 15 v      

  • HC 40 din 28.04.2023

   HOTĂRÂRE

   privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

   Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 22819/14.03.2023;
   • notă de fundamentare și necesitate a Poliției locale Năsăud nr. 22817/14.03.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 22822/14.03.2023;
   • raportul Poliției locale Năsăud nr. 22824/14.03.2023;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 24 din 20.02.2008 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud;
   • prevederile Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 16 din 04.06.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
   • prevederile art. 32, lit. a) din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 48 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 60 alin. (2) și art. 62 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 171 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară,  transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare  și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată adresa nr. 773 din data de 06.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud, sub nr. 22370/07.03.2023;
   • Notă de fundamentare nr. 10 din 06.03.2023 a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de Control al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legisția aplicabilă în vigoare.
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii, comerț, nr.25712/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive și de agrement, nr.25713/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 și Legii nr.1/2000, nr.25714/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr.25715/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr.25716/28.04.2023;
   • 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • proces-verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr. 23147/17.03.2023;
   • proces-verbal de rezultat al afișării nr. 25719/28.04.2023;

   În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) - d), alin. (7), lit. i), lit. n) și art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE:

   ART.1.Se mandatează, în numele Orașului Năsăud, Președintele A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, să împuternicească inspectorii din cadrul Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în calitate de reprezentanți împuterniciți, în vederea derulării activităților de control, constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute de legislația în materie, de Regulamentul Public de Salubrizare a judetului Bistrița-Năsăud și cele din Contractele de Delegare a Serviciului Public de Salubrizare.

   ART. 2.Se mandatează și se împuternicesc inspectorii din cadrul Corpului de Control al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud: Câmpean Adrian-Alin și Rus Gavrilă, pentru a exercita activitatea de monitorizare, control, prevenţie și sancționare pe întreg lanțul utilizator-operator de colectare – operator de  sortare a deșeurilor, pe raza teritorială a Orașului Năsăud.

   ART. 3.Inspectorii din cadrul Corpului de control conform prevederilor art. 2 vor efectua următoarele acțiuni cu referire la utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice și persoane juridice:

   1. Verificarea respectării obligațiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice şi juridice, de separare corectă la sursă a deşeurilor şi predarea lor, în recipienţi diferiţi, pe 4 fracţii (deşeuri reziduale, deşeuri de plastic/metal, hârtie/carton şi sticlă), către operatorul de colectare şi transport al deşeurilor;
   2. monitorizarea şi controlul în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului de abandonare a  deșeurilor pe toata raza judeţului Bistriţa-Năsăud, atât pe domeniul public cât şi pe domeniul privat, incluzând malurile râurilor, zonele verzi şi zonele împădurite;
   3. constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor utilizatorilor serviciului de salubrizare, persoane fizice şi juridice care nu respectă prevederile Regulamentului de salubrizare și a legislației aplicabile în materie, cu privire la colectarea, depozitarea corectă și conformă a tuturor tipurilor de deșeuri generate.

   ART.4.Inspectorii din cadrul Corpului de control conform prevederilor art. 2 vor efectua următoarele acțiuni cu referire la Operatorii serviciului de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud – Operatorul serviciului de colectare și transport și Operatorul CMID Tărpiu:

   1. monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Operatorului de colectare și transport și a Operatorului CMID Tărpiu, inclusiv cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și/sau calitativi adoptați prin contractele de delegare a gestiunii și a  Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud;
   2. monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului de Salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum și a legislației aplicabile în ceea ce privește prestațiile executate de Operatorii serviciului de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud;
   3. constatarea faptelor contravenționale săvârșite de operatori în teren cu privire la întreaga activitate operativă și aplicarea sancțiunilor contravenționale;

   ART.5.  Acțiunile descrise în Art. 3 și Art. 4 vor fi exercitate de inspectorii Corpului de control conform prevederilor Anexei nr. 5 a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud – Procedură privind monitorizarea, controlul şi sancţionarea, precum si in conformitate cu prevederile Capitolului VI - Contravenţii, Abateri și Penalităţi Contractuale din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud.

   ART.6.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Poliția Locală a orașului Năsăud, persoanele prevăzute la art. 1, art. 2 și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată deșeurilor  municipale în județul Bistrița–Năsăud.

   ART.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Poliția Locală a orașului Năsăud;
   • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

        Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile      

    

   Nr. 40/28.04.2023

   Năsăud/ad. 15 v

  • HC 39 din 28.04.2023

   HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport,  stocare temporară,  transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare  și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

   Având în vedere:

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 22806/14.03.2023
   • notă de fundamentare și necesitate a Poliției locale Năsăud nr. 22803/14.03.2023;
   • notă de fundamentare și necesitate, revizuită, a Poliției locale Năsăud nr. 24447/06.04.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr. 22809/14.03.2023;
   • raportul Poliției locale Năsăud nr. 22815/14.03.2023;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 24 din 20.02.2008 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • prevederile Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea și încheierea Contractului ”Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către operatorul declarat câștigător al licitației publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018;
   • prevederile Ordonanței de Urgență 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
   • prevederile Ordinului Președintelui ANRSC nr. 640/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
   • prevederile art. 17, alin. (5), lit. a) - i), lit. l) și lit. n) din Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 7 alin. (1) lit. d), art. 8, alin. (3), lit. d^2 , lit. i), art. 10 alin. (5), art. 22 alin. (4), art. 23 alin. (2), art. 33 din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 6 alin. (1) lit. h), art. 12 alin. (3), art. 13, art. 17 alin. (4), art. 24 alin. (2) și alin. (5), art. 27 din Legea nr. 101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • adresa nr. 773 din data de 06.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud, sub nr. 22376/07.03.2023;
   • Notă de fundamentare nr. 9 din 06.03.2023 a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud;
   • adresa nr. 784 din data de 07.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • adresa nr. 955 din data de 21.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii, comerț, nr. 25712/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive și de agrement, nr. 25713/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 și Legii nr. 1/2000, nr. 25714/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 25715/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 25716/28.04.2023;
   • 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • proces-verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr. 23146/17.03.2023;
   • proces-verbal de rezultat al afișării nr. 25718/28.04.2023;

   În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE: 

   ART. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară,  transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare  și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată, în baza modificărilor din actul adițional nr. 6 la contractul de concesiune nr. 1277/2018, în forma prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART.2. Se aprobă încredințarea mandatului special domnului Vlașin Dorin-Nicolae în calitate de reprezentant al orașului Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, să voteze aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport,  stocare temporară,  transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare  și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată, în numele și pe seama oraşului Năsăud, în conformitate cu cele prevăzute la art. 1.

   ART.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Impozite şi Taxe, Biroul Financiar-Contabil și Poliția locală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată deșeurilor municipale în județul Bistrița–Năsăud.

   ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

   • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • Poliția locală Năsăud;
   • Biroul Impozite și taxe;
   • Biroul Financiar-contabil;
   • Audit;
   • Juridic;
   • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

    

    Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

        Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

           

   Nr. 39/28.04.2023

   Năsăud/ad. 15 v      

  • HC 38 din 28.04.2023

   HOTĂRÂRE

   pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;

   Având în vedere:

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 22626/10.03.2023;
   • notă de fundamentare și necesitate a Poliției locale Năsăud nr. 22537/09.03.2023;
   • notă de fundamentare și necesitate, revizuită, a Poliției locale Năsăud nr. 24390/05.04.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 22636/10.03.2023;
   • raportul Poliției locale Năsăud nr. 22638/10.03.2023;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 24 din 20.02.2008 privind asocierea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • prevederile Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea și încheierea Contractului ”Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către operatorul declarat câștigător al licitației publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018;
   • adresa nr. 773 din data de 06.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 22376/07.03.2023;
   • adresa nr. 955 din data de 21.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • nota de fundamentare nr. 8 din 06.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 25712/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 25713/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 25714/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 25715/28.04.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 25716/28.04.2023;
   • prevederile art. 17, alin. (5), lit. f), g), h), l) și n) din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 8, alin. (3), lit. d)^2, art. 9 alin. (1) lit. c) - d) și art. 10 alin. (5), din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 13, alin. (1), lit. b) și alin. (2), art. 27, alin. (2), art. 28 din Legea nr. 101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • proces-verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr. 23145/17.03.2023;
   • proces-verbal de rezultat al afișării nr. 25717/28.04.2023;

   În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE: 

   ART.1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277/06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, în forma prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART.2. Se aprobă încredințarea mandatului special domnului Florin Grigore Moldovan în calitate de președinte al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în vederea semnării, în numele și pe seama Asociației, a Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018.

   ART.3. Se aprobă încredințarea mandatului special domnului Vlașin Dorin-Nicolae în calitate de primar să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației, pe seama şi în numele orașului Năsăud, în conformitate cu cele prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

   ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Poliția locală Năsăud, Biroul Impozite și taxe și Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată deșeurilor  municipale în județul Bistrița–Năsăud.

   ART. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

   • Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată deșeurilor  municipale în județul Bistrița–Năsăud;
   • Poliția locală Năsăud;
   • Biroul Impozite și taxe;
   • Biroul Financiar-contabil;
   • Juridic;
   • Audit;
   • Compartimentul Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

        Bodea Marius                                                             Șoldea Vasile     

                   

   Nr. 38/28.04.2023

   Năsăud/ad. 15 v 

  • HC 37 din 31.03.2023

   HOTĂRÂRE

   privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor U.A.T. Orașul Năsăud/Comisiei orășenești pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din orașul Năsăud/Primarului orașului Năsăud în fața instanțelor de judecată

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri;

   Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 24012/30.03.2023;
   • nota de fundamentare și necesitate a Compartimentului Pregătire Documente C.L.N nr. 24011/30.03.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 24013/30.03.2023;
   • raportul Compartimentului Pregătire Documente CLN nr.24014/30.03.2023;
   • prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, unde este prevăzută posibilitatea achiziționării de servicii juridice de specialitate în cazuri temeinic justificate de către autoritățile publice locale cu aprobarea Consiliului Local al Orașului Năsăud;
   • recursurile formulate de numitul Nedelea Ioan împotriva Primarului Orașului Năsăud, care formează obiectul dosarelor nr. 422/112/2021, nr. 662/112/2021, nr. 931/112/2021, nr. 1418/112/2021, aflate pe rolul Curții de Apel Cluj;
   • acțiunea promovată de numitul Anton Dumitru Leontin împotriva Comisiei orășenești Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care formează obiectul dosarului nr. 1125/265/2023, aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud, precum și necesitatea formulării de cerere reconvențională/acțiune în vederea anulării titlului de proprietate nr. 575/18.06.2002;
   • complexitatea cauzelor, necesitatea prezentării efective la instanțele de judecată,  precum și lipsa de personal în cadrul Compartimentului Juridic;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr.______________;

   În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (4), lit. a), alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   HOTĂRĂŞTE: 

   ART.1. (1) Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică vederea apărării intereselor U.A.T. Orașul Năsăud/Comisiei orășenești pentru stabilirea dreptului de proprietate  privată asupra terenurilor din orașul Năsăud/Primarului orașului Năsăud în fața instanțelor de judecată, în cauzele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   2) Serviciile de asistență și reprezentare juridică se vor achiziționa, pentru fiecare ciclu procesual, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor care fac obiectul dosarelor mai sus menţionate și după caz, și pentru exercitarea căilor de atac extraordinare prevăzute de lege.

   ART.2.  (1) Primarul orașului Năsăud va semna contractul de mandat care se va încheia în urma achiziționării serviciilor de asistență și reprezentare juridică, pentru cauzele prevăzute în anexa menționată la articolul 1.

   (2) Contractele de asistență și reprezentare vor fi încheiate, în condițiile legii, prin achiziție directă.

   ART. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija Secretarului general al oraşului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

   • Instituţia Prefectului - Județul Bistriţa-Năsăud;
   • Primarul orașului Năsăud;
   • Biroul financiar-contabil;
   • Compartimentul audit intern;
   • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

    

   Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

    Muscă Adina-Maria                                                     Șoldea Vasile

                    

   Nr. 37/31.03.2023

   Năsăud/ad. 17 v

  • HC 36 din 31.03.2023

   HOTĂRÂRE

   pentru aprobarea actualizării informațiilor tehnice și înregistrarea în planul cadastral a imobilului teren și construcție-condominiu și a unității individuale nr. 2, aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud, situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 13

   Consiliul Local Năsăud,

   Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;

   Având în vedere: 

   • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 24070/31.03.2023;
   • nota de necesitate și fundamentare a Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 24069/31.03.2023;
   • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 24071/31.03.2023;
   • raportul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 24072/31.03.2023;
   • prevederile art. 136 din Constituția României;
   • prevederile art. 858 - art. 875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • prevederile Ordinului Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
   • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 85/1999, privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, anexa nr.4, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 262/2011, anexa 1 si Hotărârea Guvernului României nr. 314/2013.
   • faptul că unitatea administrativ-teritorială Orașul Năsăud este beneficiara unui contract de prestări servicii având ca obiect ”REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI ,,VERONICA MICLE”, DIN LOCALITATEA NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”;
   • faptul că în urma măsurătorilor realizate în prezent pentru implementarea contractului de prestări servicii anterior menționat, s-a contatat că la momentul înscrierii în cartea funciară a imobilului supus investiției s-au strecurat erori privind geometria și suprafețele acestuia;
   • documentația cadastrală pentru actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren și construcție-condominiu și a unităților individuale ale condominiului, situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 13, înscrise în CF nr. 32093, 32093-C1, 32093-C1-U1 și 32093-C1-U2 Năsăud, întocmită de Berende Login, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24068 din 31.03.2023;
   • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 24048/31.03.2023;
   • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 24049/31.03.2023;
   • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 24050/31.03.2023;
   • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 24051/31.03.2023;
   • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 24052/31.03.2023;

    În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

    HOTĂRĂŞTE: 

    ART. 1.Se însușește documentația cadastrală pentru actualizarea informațiilor tehnice și înregistrarea în planul cadastral a imobilului teren și construcție-condominiu și a unităților individuale ale condominiului, înscrise în CF nr. 32093, 32093-C1, 32093-C1-U1 și 32093-C1-U2 Năsăud, situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 13,  întocmită de Berende Login, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24068 din 31.03.2023, prezentată în anexa ,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART. 2. Se aprobă actualizarea informațiilor tehnice și înregistrarea în planul cadastral a imobilului teren și construcție-condominiu și a unității individuale nr. 2, înscrise în CF nr. 32093, 32093-C1 și 32093-C1-U2 Năsăud, aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud, situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 13, conform documentației cadastrale menționate la art. 1. 

    ART. 3.Se împuternicește primarul orașului Năsăud pentru semnarea documentației cadastrale menționate la art. 1, precum și a celorlalte documente ce se impun în vederea actualizării informațiilor tehnice a imobilului teren și construcție-condominiu și a unității individuale nr. 2, înscrise în CF nr. 32093, 32093-C1 și 32093-C1-U2 Năsăud, aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud, situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 13. 

    ART. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud.

    ART. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

    • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
    • Primarul orașului Năsăud;
    • Biroul Financiar-contabil;
    • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat;
    • Biroul Impozite si taxe;
    • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

     

     Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

      Muscă Adina-Maria                                                       Șoldea Vasile 

                                        

    Nr. 36/31.03.2023

    Năsăud/ad. 17 v  

   • HC 35 din 31.03.2023

    HOTĂRÂRE

    pentru aprobarea actualizării informațiilor tehnice a unor imobile– străzi și drumuri aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud și pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile – străzi și drumuri, în proprietatea U.A.T. Orașul Năsăud – domeniul public

    Consiliul Local Năsăud,

    Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;

    Având în vedere: 

    • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 23997/30.03.2023;
    • nota de necesitate și fundamentare a Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 23996/30.03.2023;
    • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 23998/30.03.2023;
    • raportul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 23999/30.03.2023;
    • prevederile art. 136 din Constituția României;
    • prevederile art. 858 - art. 875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • prevederile art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    • prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
    • prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 85/1999, privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, anexa nr.4, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 262/2011, anexa 1 si Hotărârea Guvernului României nr. 314/2013.
    • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 24 din 18.03.2016, privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile terenuri reprezentând străzi și drumuri agricole din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;
    • contractul de finanțare cu nr. C0430A000011660600007 din data de 04.05.2017, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 privind proiectul „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”;
    • documentațiile cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice a unor imobile– străzi și drumuri aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud și pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile – străzi și drumuri în proprietatea U.A.T. Orașul Năsăud – domeniul public, întocmite de Societatea TOPOSERV SRL Năsăud, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., înregistrate la Primăria orașului Năsăud cu nr. 23989 din 30.03.2023;
    • documentațiile cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice a unor imobile– străzi și drumuri aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud, întocmite de Ani Mihaela, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., înregistrate la Primăria orașului Năsăud cu nr. 23990 din 30.03.2023;
    • faptul că în urma măsurătorilor efectuate în prezent s-au constatat diferențe de suprafață și geometrie între imobilele- străzi și drumuri reale și cele din actele de proprietate;
    • faptul că pentru imobilele străzi și drumuri în discuție nu sunt înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt formulate cereri de retrocedare în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare și nici în baza Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu;
    • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 24048/31.03.2023;
    • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 24049/31.03.2023;
    • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 24050/31.03.2023;
    • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 24051/31.03.2023;
    • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. 24052/31.03.2023;

     În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

    HOTĂRĂŞTE: 

    ART. 1(1)Se însușesc documentațiile cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice a unor imobile– străzi și drumuri aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud și pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile – străzi și drumuri, în proprietatea U.A.T. Orașul Năsăud – domeniul public, întocmite de Societatea TOPOSERV SRL Năsăud, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., înregistrate la Primăria orașului Năsăud cu nr. 23989 din 30.03.2023, prezentate în anexele nr. 1 – nr. 17,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2)Se însușesc documentațiile cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice a unor imobile– străzi și drumuri aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud, întocmite de Ani Mihaela, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., înregistrate la Primăria orașului Năsăud cu nr. 23990 din 30.03.2023, prezentate în anexele nr. 18 – nr. 20,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2. Se aprobă actualizarea informațiilor tehnice a unor imobile– străzi și drumuri aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud, în baza documentațiilor cadastrale menționate la art. 1, conform anexei nr. 21, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART. 3. Se declară bunuri de interes public local și se aprobă înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile– străzi și drumuri situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea U.A.T. Orașul Năsăud – domeniul public, în baza documentațiilor cadastrale menționate la art. 1, având elementele de identificare prezentate în anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART. 4.Se împuternicește primarul orașului Năsăud pentru semnarea documentațiilor cadastrale menționate la art. 1, precum și a celorlalte documente ce se impun în vederea actualizării informațiilor tehnice a imobilelor– străzi și drumuri aflate în proprietatea publică a orașului Năsăud, menționate la art. 2 și pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor – străzi și drumuri menționate la art. 3,  în proprietatea  U.A.T. Orașul Năsăud – domeniul public. 

    ART. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud. 

    ART. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

    • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
    • Primarul orașului Năsăud;
    • Biroul Financiar-contabil;
    • Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat;
    • Biroul Impozite si taxe;
    • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

     

    Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

     Muscă Adina-Maria                                                     Șoldea Vasile

                     

    Nr. 35/31.03.2023

    Năsăud/ad. 17 v

   • HC 34 din 31.03.2023

    HOTĂRÂRE

    privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general actualizat și a principalilor

    indicatori tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi

    realizată pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

    Consiliul Local Năsăud,

    Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;

    Având în vedere:

     

    • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 23822/28.03.2023;
    • nota de necesitate și fundamentare comună a Biroului Managementul proiectelor europene și al Compartimentului tehnic-investiții nr. 23820/28.03.2023;
    • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 23825/28.03.2023;
    • raportul comun al Biroului Managementul proiectelor europene și al Compartimentului tehnic-investiții nr. 23834/28.03.2023;
    • prevederile art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
    • prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
    • prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
    • prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.947/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice  a infrastructurii de iluminat public;
    • prevederile contractului de prestări servicii nr. 31430 din 05.08.2022, încheiat între Eco Conect Construct SRL și Orașul Năsăud, având ca obiect întocmire servicii de proiectare (faza SF+PT) pentru proiectul: „Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”;
    • procesul-verbal de predare-primire nr. 157/30.09.2022 al Eco Conect Construct SRL, înregistrat la Primăria Orașului Năsăud sub nr. 34552/03.10.2022;
    • prevederile Hotărârii Consiliul Local al orașului Năsăud nr. 85/12.08.2022, pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public în orașul Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud”;
    • Cererea de finanțare cu nr. IIPS01202260600130 din 19.08.2022, depusă spre finanțare la Agenția Fondului de Mediu;
    • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/31.01.2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;
    • necesitatea aprobării studiului de fezabilitate, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”,în vederea depunerii dosarului de finanțare pentru obiectivul anterior menționat, în etapa II din cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, ca urmare a aprobării dosarului depus în etapa I, de către U.A.T. Orașul Năsăud, în conformitate cu condițiile de eligibilitate precizate în Ghidul de finanțare;
    • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. 24048/31.03.3023;
    • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. 24049/31.03.3023;
    • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. 24050/31.03.3023;
    • raportul comisiei pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. 24051/31.03.3023;
    • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului nr. 24052/31.03.3023;

     În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. b) şi lit. c), alin. 4, lit. a) și lit. d), raportate la dispozițiile art. 139, alin. 3, lit. a) și lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

    HOTĂRĂȘTE: 

    ART. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART.2. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”,prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART.3.Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” , conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART.4.Orașul Năsăud va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  si a contractului de finanțare ce ar urma sa fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. In acest sens, în conformitate cu art. 13, pct. 2 lit. b) din Ghidul de finanțare al Programului privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobă participarea la Program, respectiv:

    • Își exprimă acordul privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici;
    • Își exprimă acordul privind asigurarea și susţinerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM, în conformitate cu defalcarea cheltuielilor eligibile actualizate aferente Devizul General prezentată în anexa nr. 2.

    Art.5. Persoana desemnată să reprezinte Orașul Năsăud în relația cu Administrația Fondului de Mediu este domnul Vlașin Dorin-Nicolae, primarul orașului Năsăud.

    Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-contabil, Biroul Managementul proiectelor europene și Compartimentul tehnic-investiții, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

    ART.7.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al orașului Năsăud şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local Năsăud, către: 

    • Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud;
    • Primarul orașului Năsăud;
    • Biroul Managementul proiectelor europene;
    • Biroul Financiar-contabil;
    • Compartiment tehnic investiții;
    • Agenția Fondului de Mediu;
    • Compartimentul informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative;

     

     Președinte de ședință                                  Contrasemnează: Secretar General   

      Muscă Adina-Maria                                                     Șoldea Vasile

                     

    Nr. 34/31.03.2023

    Năsăud/ad. 17 v  

   Pagina 1 din 3