UNIUNEA COMUNELOR GRĂNICEREŞTI NĂSĂUDENE

Consiliul director

Comisia de burse şi stipendii

ANUNŢ

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene acordă pentru anul universitar 2023/2024 burse pentru studenţi.

Condiţie:

- studenţii să provină din cele 44 de localităţi, foste grănicereşti iar în anul universitar precedent a obţinut  media generală cel puţin 8,00, pentru studenţii din anul I se ia în considerare media de la bacalaureat.

Dosarul va cuprinde:

 • cerere;
 • pentru studentul/a din anul II şi următorii: adeverinţă de la facultatea sa, din care să rezulte că este înmatriculat în anul academic respectiv, cu precizarea anului de studiu, a calităţii de integralist şi a mediei obţinute în anul universitar anterior;
 • pentru studentul/a anului I, adeverinţă de la facultatea sa, din care să rezulte, că este înmatriculat ca student admis în anul I al anului academic respectiv, precum şi copii legalizate notarial după diploma de bacalaureat şi după copia foii matricole pentru cei patru ani de liceu, la care se poate adăuga copie legalizată (conform cu originalul) de directorul liceului absolvit sau secretarul uniunii după diplomele de premii, menţiuni sau premii speciale obţinute la:

- fazele locale şi/sau judeţene ale concursurilor şcolare din Calendarul C.A.E.N. (Calendarul activităţilor educative naţionale), (dacă este cazul);

- concursurile judeţene şi interjudeţene organizate sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, (dacă este cazul);

 • ancheta socială (model U.C.G.N.) eliberată de primăria de domiciliu, cu precizarea suprafeţelor agricole aflate în administrarea familiei, a numărului de animale din gospodărie şi a veniturilor provenite din încheierea de contracte A.P.I.A.;
 • copie după cartea de identitate a candidatului;
 • adeverinţă salariu net pentru părinţi;
 • cupon pensie sau şomaj pentru părinţi (dacă este cazul);
 • copie certificat deces pentru părinţi (dacă este cazul);
 • copie legalizată după diploma de premiu, menţiune sau premiu special, la olimpiadele pe discipline de învăţământ, concursurile de nivel naţional cuprinse în C.A.E.N. al M.E.N., respectiv de nivel internaţional (dacă este cazul);
 • adeverinţă de la A.P.I.A. din care să rezulte:

- fie veniturile realizate pentru anul depunerii cererii;

- fie inexistența contractului A.P.I.A.;

 • declaraţie autentificată notarial pentru părinţii care declară venituri „0” (zero) iar ancheta socială consemnează venituri „0” (zero).

Dosarele se vor depune în perioada 1 - 31 octombrie 2023, la sediul Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene din oraşul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr.14.

Preşedinte ing. Onul Gheorghe

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNIUNEA COMUNELOR GRĂNICEREŞTI NĂSĂUDENE

Consiliul director

Comisia de burse şi stipendii

ANUNŢ 

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene acordă în anul şcolar 2023/2024, burse şcolare pentru elevii de liceu care provin din cele 44 de localităţi foste grănicereşti.

Condiţie:

- elevii să aibă media generală anuală, peste 8 şi media 10 la purtare în anul şcolar anterior (pentru clasa a IX-a se ia considerare media claselor V-VIII care trebuie sa fie peste 8).            

Dosarul va cuprinde:

 • cerere;
 • adeverinţă de la unitatea şcolară unde este înmatriculat din care să rezulte anul de studiu, media generală a anului şcolar anterior (pentru elevii din clasa a IX-a se ia în considerare media claselor V-VIII care trebuie sa fie peste nota 8) şi media la purtare din anul şcolar anterior;
 • concluziile şi detaliile anchetei sociale (conform modelului  U.C.G.N.) eliberată de primăria de domiciliu, cu precizarea suprafeţelor agricole aflate în administrarea familiei, numărului de animale din gospodărie şi a veniturilor provenite din încheierea de contracte A.P.I.A.;
 • copie după cartea de identitate a candidatului;
 • adeverinţă de salariu net pentru părinţi sau susţinători legali;
 • cupon de pensie sau de şomaj pentru părinţi (dacă este cazul);
 • copie a certificatului de deces al părintelui / părinţilor (dacă este cazul);
 • copie legalizată (conform cu originalul) de directorul şcolii sau secretarul uniunii după diplomele de premii, menţiuni sau premii speciale, obţinute la:

- fazele locale şi/sau judeţene ale olimpiadelor pe discipline de învăţământ, concursurilor şcolare din Calendarul C.A.E.N. al activităţilor educative naţionale ale M.E.N., (dacă este cazul);

- concursurile judeţene şi interjudeţene organizate sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, (dacă este cazul).

 • adeverinţă de la A.P.I.A. din care să rezulte:

- fie veniturile realizate pentru anul depunerii cererii;

- fie inexistenţa contractului A.P.I.A;

 • declaraţie autentificată notarial pentru părinţii care declară venituri „0” (zero) iar ancheta socială consemnează venituri „0” (zero). 

Dosarele se vor depune în perioada 1 - 31 octombrie 2023, la sediul Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene din oraşul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr.14. 

Preşedinte ing. Onul Gheorghe

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA

Judeţul Bistriţa-Năsăud

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

ANCHETĂ SOCIALĂ

 ______ din ___________

 A. DATE PERSONALE ALE ELEVULUI (STUDENTULUI)

1. Nume, prenume: ________________________________________________

2. CNP _______________________ CI/CN ____ seria ___ nr._______ eliberat la data de _____________ de către _______________________.

3. Data şi locul naşterii: _____________________________________________Domiciliul ______________________________________________________

5. Locul unde se află copilul: _________________________________________

6. Naţionalitatea _________________

Starea de sănătate ____________________ diagnostic __________________

8. Forma de învăţământ ____________________________ clasa ____________

9. Unitatea şcolară ______________________________ localitatea __________

10. Statutul juridic al elevului:

a. cu părinţi                                                                  mama □           tata □

b. cu părinte decedat                                                   mama □           tata □

c. cu părinte necunoscut                                             mama □           tata □

d. abandonat de părinte                                             mama □           tata □

nr. şi data hotărârii judecătoreşti _______________________________

e. adoptabil                                                                 mama □          tata □

f. cu părinte decăzut din drepturile părinteşti            mama □          tata □

g. exercitarea drepturilor părinteşti se face de către: părinte                   □

                                                                                            rudă până la gr.IV   □

                                                                                            alte fam./pers.         □        

                                                                                            DJPDC                     □                   

                                                                                             tutore                     □                     

h. alte situaţii ______________________________________________.

 B. DATE CU PRIVIRE LA FAMILIE

a. Date personale ale tatălui

1. Nume, prenume: _________________________________________________

2. CNP ____________________ CI/CN ____ seria ___ nr. __________

eliberat la data de _________________ de către _____________________ .

3. Data şi locul naşterii: ___________________________________________

4. Decedat ________________________ data decesului ________________

5. Domiciliul ____________________________________________________

    Reşedinţa ____________________________________________________

6. Naţionalitatea _________________________________________________

7. Starea civilă __________________________________________________

8. Studii _________________________ Profesia _______________________

9. Ocupaţia __________________ Loc de muncă _______________________

10. Venit lunar (salariu, pensie, alte venituri) ___________________________ lei

11. Starea de sănătate _____________________________________________ .

 b. Date personale ale mamei

1. Nume, prenume: ________________________________________________

2. CNP ____________________ CI/CN ___ seria ___ nr. ________ eliberat

    la data de _________________ de către _____________________ .

3. Data şi locul naşterii: _____________________________________________

4. Decedat _______________________ data decesului ___________________

5. Domiciliul ______________________________________________________

    Reşedinţa ______________________________________________________

6. Naţionalitatea ___________________________________________________

7. Starea civilă ____________________________________________________

8. Studii _______________________ Profesia ___________________________

9. Ocupaţia ________________ Loc de muncă ___________________________

10. Venit lunar (salariu, pensie, alte venituri) ___________________________lei.

11. Starea de sănătate _____________________________________________ .

 c. Date despre componenţa familiei (fraţi, surori) în întreţinerea familiei:

   

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Vârsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. STAREA MATERIALĂ A FAMILIEI

1. Condiţii de locuit:

a. Locuinţă în proprietate ____________________________________________

b. În locuinţă cu chirie_______________________________________________

    ______________________________________________________________.

2. Venitul lunar

a. salariul ___________________________________________________

b. pensia pentru limita de vârstă _________________________________

c. pensia anticipată ___________________________________________

d. pensia anticipată parţială _____________________________________

e. pensia de invaliditate ________________________________________

f. pensia de urmaş ____________________________________________

g. indemnizaţia pentru persoană cu handicap _______________________

h. alocaţie de stat pentru copii ___________________________________

i. venituri APIA  ______________________________________________

j. alte venituri ________________________________________________

k. bunuri mobile şi imobile aflate în posesie (maşini, construcţii, terenuri, ş.a.)

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

D. DESCRIEREA CAZULUI

     _____________________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________.

E. CONCLUZII ŞI PROPUNERI ALE AUTORITĂŢII LOCALE

    _____________________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________________ .

 

 

                  PRIMAR                                               Asistent social

                                                                (serviciul public de asistenţă socială)