Nr.23745/28.03.2023

 ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr.15, organizează concurs  de recrutare, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  astfel:

1. Inspector, clasa I, gradul principal  în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul tehnic-investiții din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

2. Inspector, clasa I, gradul debutant  în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Condiții de participare la concurs:

Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.   

Condiții de participare pentru inspector, gradul principal, compartimentul tehnic-investiții:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul de studii: Științe inginerești (Domeniul fundamental), Inginerie civilă ( Ramura de știință), Inginerie civilă (Domeniul de licență);

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

Condiții de participare pentru inspector, gradul principal, compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul de studii: Științe inginerești (Domeniul fundamental), Inginerie civilă ( Ramura de știință), Inginerie civilă (Domeniul de licență); Arhitectură și urbanism (Ramură de știință)

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu se solicită;

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

1. Selecția dosarelor - în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere;

2. Proba scrisă28.04.2023, orele 10,00;

3. Interviu - maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Primăriei orașului Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare  și se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 28.03.2023 – 18.04.2023, la sediul Primăriei orașului Năsăud și vor cuprinde următoarele documente:

 Dosarele candidaților vor conține în mod obligatoriu:

1. Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorității.www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE – Resurse umane”;

2Curriculum vitae, modelul comun european;

3. Copia actului de identitate;

4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

5. Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției sau pentru exercitarea profesiei, postată pe site-ul autorității www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE -resurse umane”;

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut (postată pe site-ul autorității) trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

6. Extras din registrul general de evidență a salariaților.

7. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;

8. Cazierul judiciar care poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

9. Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste  lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică ;

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs. 

Copiile de pe actele enumerate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia și tematică pentru inspector, gradul principal, compartimentul tehnic-investiții

1. Constituția României, republicată; cu tematica Constituția României, republicată;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. cu tematica Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a; cu tematica Reglementări privind funcția publică

5. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare - integral; Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin ordinul (MDRL) nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare - integral; cu tematica Reglementări privind autorizarea executării  construcțiilor.

6. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; dispoziții generale și sistemul calității în construcții - Capitolul I și capitolul II; cu tematica Reglementări privind  calitatea în construcții;

7. Ordonanța Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Reglementări privind regimul drumurilor

Bibliografia și tematică pentru inspector, grad debutant, compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului

1. Constituția României, republicată; cu tematica Constituția României, republicată;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. cu tematica Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a; cu tematica Reglementări privind funcția publică;

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - integral; Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare - integral; cu tematica Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

6. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare - integral; Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin ordinul (MDRL) nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare - integral; cu tematica Reglementări privind autorizarea executării  construcțiilor.

7. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; dispoziții generale și sistemul calității în construcții - Capitolul I și capitolul II; cu tematica Reglementări privind  calitatea în construcții;

Atribuții conform fișei postului pentru inspector, gradul principal, compartimentul tehnic-investiții

- participă la verificarea calității lucrărilor la principalele faze de execuție stabilite prin normele tehnice și semnează procesele verbale de atestare a calității;

- participă la întocmirea și semnarea documentelor întocmite, la verificările efectuate în fazele de execuție care, prin natura lor, sunt determinante pentru asigurarea calității construcțiilor;

- informează, în scris, conducerea executivă a Primăriei orașului Năsăud asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesității intreprinderii de acțiuni preventive sau corective;

- verifică corectitudinea operațiunilor de trasare aliniament;

- participă la inspecțiile efectuate de inspectorii ISC ai Jud. Bistrița-Năsăud și a organelor sale teritoriale și verifică aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de aceștia, împreună cu reprezentantul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și realizarea lucrărilor publice;

- propune măsuri pentru cunoașterea prevederilor reglementărilor tehnice;

- colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, în toate activitățile care privesc administrarea domeniului public al orașului;

- întocmește  rapoartele și proiectele de hotărâri pentru problemele, cererile și activitățile ce cad în sarcina compartimentului;

- participă, ca membru, în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări;

- propune, în colaborare cu celelalte compartimente și instituții subordonate Consiliului Local Năsăud, lucrări de investiții, reparații capitale, reparații curente, dotări, pentru aprobare, în cadrul programului anual care se aprobă odată cu bugetul local, anual și cu ocazia rectificărilor bugetare;

- asigură elaborarea studiilor de prefezabilitate ale obiectivelor de investiții noi aprobate în programul de investiții anual, la poziția globală „Alte cheltuieli de investiții”, mai puțin cele care se derulează prin instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și le supune aprobării, conform prevederilor legale;

- urmărește îndeplinirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări , până la expirarea perioadei de garanție și finalizarea acestora;

- colaborează cu responsabilul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații, disciplina în construcții, în vederea atribuirii contractelor de servicii pentru elaborarea planurilor urbanistice cuprinse în programul anual de investiții;

- supune avizării sau aprobării, conform prevederilor legale, documentațiile tehnico-economice reprezentând studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiții noi, cât și pentru reparații capitale, consolidările și demolările la construcțiile existente;

- colaborează cu serviciile de specialitate din aparatul propriu al consiliului local și cu serviciile publice de sub autoritatea consiliului local, în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare cuprinse în programul anual de investiții și pentru formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanți la procedura de atribuire a contractelor de furnizare, se referă la specificații tehnice;

- urmărește execuția lucrărilor în conformitate cu prevederile contractelor încheiate;

- actualizează periodic, în funcție de evoluția prețurilor, devizele generale ale obiectivelor de investiții în curs de execuție, finanțate din bugetul local și le supune aprobării, conform prevederilor legale;

- la finele fiecărui an bugetar, întocmește pentru fiecare obiectiv de investiții, situația realizărilor, decontărilor și a restului de executat, cu sprijinul compartimentului financiar-contabil;

- pregătește pentru obiectivele de investiții, lucrările de reparații curente și capitale de care răspunde, toate documentele legate de recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, asigurând secretariatul comisiei de recepție;

- după finalizare și recepționare, obiectivele de investiții și lucrările de reparații se predau, pentru întreținere și administrare, serviciilor publice sau instituțiilor în evidența cărora figurează bunurile imobile;

- în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă sau cu o singură sursă, întocmește nota justificativă și o supune aprobării, după care procedează în continuare conform procedurilor legale;

- în vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi revin, colaborează cu toate birourile, serviciile și compartimentele din cadrul aparatului propriu, cu toate instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea consiliului local;

- întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit, cu sprijinul celorlalte compartimente implicate;

- întocmește antemăsurătorile și devizele pentru lucrările de reparații curente;

- asigură secretariatul recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale;

- asigură întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de lucrări cuprinse în programul de reparații și investiții aferente piețelor, târgurilor și oboarelor;

- urmărește execuția lucrărilor în conformitate cu prevederile contractelor încheiate, pentru cele aferente târgurilor, piețelor șI oboarelor;

- participă, împreună cu beneficiarii imobilelor, la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de servicii și de lucrări a căror finanțare se suportă anual din bugetul local;

- participă la întocmirea devizelor de lucrări aferente lucrărilor de reparații curente la instituțiile de învățământ;

- participă, în calitate de membru, în comisiile de evaluare a ofertelor, la unitățile de  învățământ;

- urmărește realizarea stadiilor de execuție, cu respectarea termenelor de punere în funcțiune, la solicitarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar de stat;

- participă la pregătirea documentelor pentru recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat;                                    

Atribuții conform fișei postului pentru inspector, gradul debutant, compartimentul  urbanism, amenajarea teritoriului 

- asigură si răspunde de respectarea disciplinei în constructii în conformitate cu prevederile legale privind autorizarea constructiilor.

- asigura arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului.

- urmăreste si răspunde de existenta proiectului tehnic pe santier, executarea lucrărilor de construire conform autorizatiei emise si proiectului tehnic si la termenele prevăzute de aceasta; în cazul existentei neconformitatilor cu prevederile legale, propun de în data masuri de remediere si de sanctionare prevazute în lege,  pâna la finalizarea proiectului tehnic se va dispune sistarea lucrarilor de executie daca acestea au fost începute în absenta documentatiei respective.

- la finalizarea lucrărilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirarii termenului de executie stabilit prin autorizatie, va soma în scris proprietarul constructiei pentru regularizarea taxei de autorizatie, va urmări încasarea eventualelor diferente si va tine evidenta acestora;

- activitatea de solutionare a sesizarilor privind cazurile de încalcare a disciplinei în constructii va fi efectuata obligatoriu în teren, direct de inspectorii din cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului.

- întocmeste planurile trimestriale de control a păstrarii disciplinei în constructii, astfel încât fiecare strada va fi verificata cel putin o data pe trimestru, planuri ce vor fi aprobate de Arhitectul sef.

- urmăreste respectarea disciplinei în constructii conform planurilor trimestriale.

- în cazul nerespectarii măsurilor din procesul verbal de contraventie, la termenele impuse, întocmeste referatul pentru serviciul juridic în vederea actionarii în instanța.

- urmăreste modul de solutionare a proceselor verbale de contraventie, respectiv darea lor în debit organului fiscal.

- asigură informarea cetatenilor si da relatii acestora cu privire la problemele de autorizare si disciplina în construcții.

- întocmește rapoarte și face propuneri pentru adoptarea hotărârilor consiliului local și pentru emiterea dispozițiilor primarului în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

- răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentatiile pe care le elaborează.

- întocmește programe de control și urmărește comportarea în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea/administrarea Consiliului Local Năsăud, respectiv clădiri, străzi și drumuri comunale, poduri și podețe, inclusiv apărări de maluri și ziduri de sprijin ;

- aplică sancțiunile prevăzute de lege și, după caz, propune prin raport formularea unor acțiuni pentru demolarea unor construcții fără autorizație de construire sau fără respectarea autorizației de construire.

 Relații suplimentare se pot obține de  la compartimentul resurse umane, inspector Săplăcan Monica, din cadrul Primăriei orașului Năsăud, strada Piața Unirii, nr.15, tel.0263/361026, interior 23, fax.0263361028, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

PRIMAR

DORIN-NICOLAE VLAȘIN