Nr. 22455/08.03.2023

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice în vederea ocupării postului contractual vacant, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului  de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, astfel:

Muncitor necalificat la Serviciul drumuri și mecanizare din subordinea Consiliului Local al orașului Năsăud

Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 Condiții specifice

  • Studii generale
  • Vechime în muncă: nu se solicită

 Calendarul de desfășurare a concursului:

  1. Selecția dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecției se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție a dosarelor.
  2. Proba practică se va desfășura în data de 30.03.2023 la orele 9,00.
  3. Interviul va avea loc în data de 30.03.2023 la orele 12,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

         Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 22.03.2023, la compartimentul resurse umane, salarizare și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs adresată primarului orașului Năsăud;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia actului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european;

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoțite de documentele originale.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs/soluționare contestații – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263 361 026, interior 223.

  

PRIMAR

DORIN-NICOLAE VLAȘIN