21297/21.02.2023

PROCES – VERBAL

Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afișării PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru construire: ,,SCHIMBARE REGLEMENTARI URBANISTICE A ZONEI STUDIATE PRIVIND INDICATORII URBANISTICI SI FUCTIUNEA ZONEI ”, pe un teren  înscris in CF NR. 30252, Năsăud, Nr. CAD. 30252, Năsăud.

Publicația a fost afișată la sediul Consiliului Local Năsăud, la afișierul existent, spre vedere publică.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în două exemplare, spre cele legale .

RODICA PAVELEA

Nr.21297 din  21.02.2023

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE  A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA PENTRU DOCUMENTATIA PUZ

În vederea „SCHIMBARE REGLEMENTARI URBANISTICE A ZONEI STUDIATE PRIVIND INDICATORII URBANISTICI ȘI FUCȚIUNEA ZONEI”, pe un teren înscris în CF NR. 30252, Năsăud, Nr. CAD. 30252, situat în intravilanul orașului Năsăud.

Document elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului NR. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele responsabile cu coordonarea activităților de informare si consultare a publicului:

- Responsabil din partea Compartimentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului inspector superior Cătuna Grigore-Călin.

- Responsabil din partea Serviciului de Informații pentru cetățeni si Relații Publice Pavelea Rodica.

- Beneficiar SC EDA DEVELOPMENT ACTIVITY SRL, CUI 37951552, reprezentant dl. Todor Ioan-Pamfir, cu domiciliul in Năsăud, str. Iacob Mureșianu, Bl. 5, sc. B, ap. 15, jud. Bistrița–Năsăud.

Proiectant General S.R.L. S.C. ARHI DESING BISTRITA . Șef proiect Arh. Cornel Adrian Suciu, atestat RUR.

1. DATE GENERALE

a) Date de identificare a documentației ( denumire, amplasament, număr proiect, fază, data)

Denumire PUZ: „SCHIMBARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE A ZONEI STUDIATE PRIVIND INDICATORII URBANISTICI ȘI FUCȚIUNEA ZONEI”

Amplasament: Oraș Năsăud, intravilan, bld. Grănicerilor, nr. FN. Terenul se învecinează la sud cu bld. Grănicerilor (DN 17D),  la est, la nord și vest cu terenuri private.

Destinația a terenului  este arabil  si are o suprafață de 1462 mp.

b) Date de identificare a beneficiarului: SC EDA DEVELOPMENT ACTIVITY SRL, CUI 37951552, reprezentant dl. Todor Ioan-Pamfir, cu domiciliul iî Năsăud, str. Iacob Mureșianu, Bl. 5, sc. B, ap. 15, jud. Bistrița–Năsăud.

c) Date de identificare a proiectantului

Proiectant General S.C. ARHI DESING BISTRITA  S.R.L.

Șef proiect  Arh. Cornel Adrian Suciu  - OAR 5119   - Tel 0740025659

d) Identificarea grupurilor țintă a părților potențial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresa, telefon, reprezentant) și către care se vor transmite scrisori de notificare

e) Identificarea membrilor grupului de lucru (denumire, adresa, telefon reprezentant)

Denumire: Primăria orașului Năsăud, Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Adresa : P-ta Unirii nr. 15 tel 0263361027 , int. 33 reprezentant inspector superior, ing. Cătuna Grigore Calin.

f) Actul de autoritate Publica de reglementare emis anterior (Certificatul de Urbanism nr.167/03.10.2022)

2. CALENDARUL INFORMARII (date estimate si perioade ale informării)

a) În etapa pregătitoare

Data publicării anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z.-ului: 11.11.2022.

Modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. – lui:

Obligatoriu prin:

- publicarea pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud

- afișarea la sediul Primăriei orașului Năsăud

- afișarea pe panouri publicitare din zona de studiu

- transmiterea in scris a anunțului grupurilor ținta identificarea la cap 1

Opțional suplimentar prin:

- anunț in presa (minim un anunț într-o zi lucrătoare într-un cotidian local)

- editare pliante – nu este cazul

- emisiune radio TV – nu este cazul

- dezbateri preliminare - nu este cazul

Perioada si modul de primire / depunere a sugestiilor scrise publicului:

- perioada de la apariție a anunțului 11.11.2022 - 16.12.2022 (minim 25 de zile calendaristice de la  data apariției anunțului)

- modul de depunere al sugestiilor la perioada indicata mai sus

Scrisori depuse la serviciul Relații cu Publicul intre orele 8.00-15.00

- comentarii pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud la adresa https://www.facebook.com/PrimariaNasaud

- scrisori prin posta pe adresa instituției (cu data de trimitere la perioada indicata)

- alte forme (explicitare)-adrese de e-mail, fax 0263-361029.

Data limita si modalitatea de răspuns (15 zile de la data limita pentru depunere  de către public a sugestiilor si observațiilor in etapa I)

- modul de transmitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit. a) pct. 2

b) In etapa elaborării propunerilor finale, avizării si aprobării documentației.

- data estimata 31.03.2023. Transmiterea rezultatului informării si consultării publicului      către structura de specialitate a Primarului orașului Năsăud.

Redactarea Raportului informării si consultării publicului

- data estimata 3.04.2023

Data limita de transmitere spre publicare a raportului informării si modalitatea de publicare respectiv al contestațiilor si al observațiilor.

- data estimata 04.04.2023.

- modalitatea de publicare a raportului: publicarea pe pagina de internet al Primăriei orașului Năsăud, la adresa: www.primarianasaud.ro

- data limita de contestare al raportului (cel puțin 5 zile de la publicare)

- modul de  depunere a contestaților va fi identic cu cele stabilite la cap.2 lit. a).pct. 3

- data de transmiterii raportului informării către Consiliul Local al orașului Năsăud spre însușire sau respingere : data estimata 05.04.2023.

Aceasta etapa se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale si Turismului nr. 2701/2010,cu modificările si completările ulterioare , respectiv prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala la administrația    publica, republicata (r1) si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de   interes public, cu modificările si completările ulterioare .

    Anunțul privind încheierea procedurii informaționale si consultare a publicului , va fi afișat la sediul Primăriei orașului Năsăud după data de 05.04.2023, si pe site-ul Primăriei www.primarianasaud.ro.

c) În etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic Zonal

Aceasta etapa se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal  si se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu modificările si completările ulterioare .In acest sens, vor fi furnizate si puse la dispoziție in urma solicitărilor, conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, planșa cu reglementările urbanistice, planșa de reglementari edilitare, planșa de reglementari a proprietarilor, precum si planșa de reglementari al terenurilor care reprezintă informații de interes public.

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJARE  A TERITORIULUI

Ing. Cătuna G. Calin

 

MEMORIU PUZ

PUZ EXISTENT

PUZ ÎNCADRARE

PUZ PROPRIETATE

PUZ REGLEMENTĂRI MOBILIARE