Anunț examen promovare impozite și taxe

NR. 37796/18.11.2022

ANUNȚ

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263 361 026, fax 0263 361 028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut,  în data de 19.12.2022, proba scrisă, pentru următoarele funcții publice:

 

  1. Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad superior în cadrul biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

 

Bibliografia/Tematica

 

a. Constituția României, republicată.

b. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

c. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

d. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

e. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

f. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

g. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 

  1. Expert, funcție publică de execuție, clasa I, grad superior, în cadrul Direcției de asistență socială,  compartimentul protecția copilului și violență familială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

 

Bibliografia/Tematica

 

a. Constituția României, republicată.

b. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

c. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

d. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

e. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

f. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

g. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare.

h. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare.

i. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

Condiții de participare:

 

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine“ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

     

Dosarele candidaților vor conține în mod obligatoriu:

 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

 

Dosarele candidaților se pot depune în perioada 18.11 - 07.12.2022, la Primăria orașului Năsăud, compartimentul resurse umane, salarizare.

 

 

             PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

 DORIN-NICOLAE VLAȘIN                                                     VASILE ȘOLDEA