36137/28.10.2022

PROCES – VERBAL

Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afișării PLANULUI URBANISTIC ZONAL , pentru construire: ,,Varianta ocolitoare, oraș Năsăud, Jud. Bistrița – Năsăud”pe terenul identificat în orașul Năsăud partea stânga al râului Someșul Mare în sensul de curgere, învecinându-se în partea de nord cu râul Someșul Mare, în partea de sud cu terenuri private, în partea de est  cu DN 17C , în partea de vest com. Salva.  

Publicația a fost afișată la sediul Consiliului Local Năsăud, la afișierul existent, spre vedere publică.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în două exemplare, spre cele legale.

RODICA PAVELEA

 

Nr. 36137 din 28.10.2022

 

DOCUMENT DE PLANIFICARE  A PROCESULUI DE INFORMARE

ȘI CONSULTARE PUBLICA PENTRU DOCUMENTATIA PUZ

 

În vederea ,,VARIANTA OCOLITOARE, ORAȘ NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA – NĂSĂUD”pe un teren identificat prin plan de situație, situat în intravilanul și extravilanul orașului Năsăud.

Document elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului NR. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele responsabile cu coordonarea activităților de informare și consultare a publicului:

- Responsabil din partea Compartimentului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului: Cătuna Grigore-Calin.

- Responsabil din partea Serviciului de Informații pentru cetățeni și Relații Publice Rodica Pavelea.

- Beneficiar UAT Orașul Năsăud,CIF. 4347887, reprezentant prin Dorin Nicolae Vlașin, în calitate de primar al orașului Năsăud,  cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, loc. Năsăud, Piața Unirii, nr. 15.

Proiectant General S.C. ATELIER JURAVLE S.R.L.: Rădăuți, Str. Calea Cernăuți, (Proiectant Juravle C. Arh. Cornel Ioan Runcan) Coordonator Urbanism Arh. Pentelescu S.

1.DATE GENERALE

a) Date de identificare a documentației (denumire, amplasament, număr proiect, faza, data)

Denumire PUZ: ,,Varianta ocolitoare, oraș Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”

Amplasament: Oraș Năsăud partea stânga al râului Someșul Mare în sensul de curgere, învecinându-se în partea de nord cu râul Someșul Mare, în partea de sud cu terenuri private, în partea de est  cu un DN 17C, în partea de vest com. Salva.

Destinația terenului  este teren agricol

b) Date de identificare a beneficiarului: Primăria orașului Năsăud cu sediul în Năsăud, P-ța Unirii nr. 15, jud. Bistrița – Năsăud

c) Date de identificare a proiectantului

Proiectant General: S.C. ATELIER JURAVLE S.R.L.: Rădăuți, Str. Calea Cernăuți, (Proiectant Arh. Juravle C.) Coordonator Urbanism Arh. Pentelescu S.

d) Identificarea grupurilor ținta a parților potențial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresa, telefon, reprezentant) și către care se vor transmite scrisori de notificare:

e) Identificarea membrilor grupului de lucru (denumire, adresa, telefon reprezentant)

Denumire: Primăria orașului Năsăud, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Adresa: P-ța Unirii nr. 15, tel 0263 361 027, int. 233, reprezentant Cătuna Grigore-Calin –ing. Urbanism.

f) Actul de autoritate Publica de reglementare emis anterior (Certificatul de Urbanism nr. 100/13.08.2021)

2. CALENDARUL INFORMĂRII (date estimate si perioade ale informării)

a) În etapa pregătitoare

1. Data publicării anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. - ului: 27.08.2021.

2. Modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. –lui, obligatoriu prin:

- publicarea pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud.

- afișarea la sediul Primăriei orașului Năsăud.

- afișarea pe panouri publicitare din zona de studiu.

- transmiterea în scris a anunțului grupurilor ținta identificarea la cap 1.

Opțional suplimentar prin:

- anunț în presă (minim un anunț într-o zi lucrătoare într-un cotidian local)

- editare pliante – nu este cazul

- emisiune radio TV – nu este cazul

- dezbateri preliminare - nu este cazul

Perioada și modul de primire/depunere a sugestiilor scrise publicului:

- perioada de la apariție a anunțului 27.08.2021- 23.09.2021 (25 de zile calendaristice de la data apariției anunțului)

- modul de depunere al sugestiilor la perioada indicată mai sus

Scrisori depuse la serviciul Relații cu Publicul intre orele 8.00-15.00

- comentarii pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud la adresa https://www.facebook.com/PrimariaNasaud

- scrisori prin posta pe adresa instituției (cu data de trimitere la perioada indicată)

- alte forme (explicitare)

-adrese de e-mail, fax 0263-361029.

Data limită și modalitatea de răspuns (15 zile de la data limită pentru depunere de către public a sugestiilor și observațiilor în etapa I)

- modul de transmitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit. a) pct. 2

b) În etapa elaborării propunerilor finale, avizării și aprobării documentației.

1. Data estimată 01.12.2022 - 11.10.2021. Transmiterea rezultatului informării și consultării publicului către structura de specialitate a Primarului orașului Năsăud.

2. Redactarea Raportului informării și consultării publicului

- data estimată 02.12.2022 - 14.10.2021

3. Data limita de transmitere spre publicare a raportului informării și modalitatea de publicare respectiv al contestațiilor și al observațiilor.

- data estimată 05.12.2022 - 18.10.2021.

- modalitatea de publicare a raportului: publicarea pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud, la adresa: www.primarianasaud.ro, secțiunea articole recente, afișare la sediul Primăriei orașului Năsăud.

- data limită de contestare al raportului (cel puțin 5 zile de la publicare)

- modul de depunere a contestaților va fi identic cu cele stabilite la cap.2 lit. a).pct. 3

- data de transmiterii raportului informării către Consiliul Local al orașului Năsăud spre însușire sau respingere: data estimată 12.12.2022.

Această etapă se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională la administrația publică, republicată (r1) și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Anunțul privind încheierea procedurii informaționale și consultare a publicului, va fi afișat la sediul Primăriei orașului Năsăud după data de 12.12.2021 și pe site-ul Primăriei www.primarianasaud.ro

c) În etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic Zonal

Această etapă se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal  și se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, planșa cu reglementările urbanistice, planșa de reglementari edilitare, planșa de reglementari a proprietarilor, precum și planșa de reglementari a terenurilor care reprezintă informații de interes public.

 

        COMPARTIMENTUL DE URBANISM

ȘI

AMENAJARE  A TERITORIULUI

Ing. Cătuna Calin 

MEMORIU PREZENTARE

SUBZONE PROPUSE ÎN CADRUL UTR7, UTR8, UTR9, UTR10, extravilan (planșă)

AMPLASAMENT ZONAL EXISTENT (planșă)