PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31.08.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15.

Absenți: dl consilier local Oltean Dorel și dl consilier local Tomuța Rareș-Bogdan.

Președinte de ședință: dl Cicedea George.

La ședință mai participă:dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea domeniului public și privat.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 12.08.2022, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate, cu un număr de 15 voturi „pentru”.

Dl viceprimar este invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.72/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren înscris în CF nr. 25466 Năsăud nr. cadastral 25466, în suprafață de 6338 mp, aparținând Orașului Năsăud – domeniul public, aferent construcțiilor – clădire „Liceu Economic Năsăud”, atelier școală și blocului de locuințe pentru tineri în regim de înățime S+P+3E+M

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în Orașul Năsăud, strada Vasile Nașcu, în incinta bazei sportive, aparținând Orașului Năsăud – domeniul public, identificate din CF nr.28480 Năsăud, nr.top 32/2

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orașul Năsăud, pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții: „ Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – bloc ANL”, în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în Orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Președintele de ședință anunță faptul că PH nr. 2 a fost retras de pe ordinea de zi la solicitarea inițiatorului.

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. viceprimar:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul dlui viceprimar.

Se dă cuvântul domnului viceprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre nr. 1.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2022

Art.1. Se alege președinte de ședință dl. Cira Ewald pentru luna septembrie 2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

      Proiect de hotărâre adoptat.

 

      Se dă cuvântul domnului viceprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre nr.3.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren înscris în CF nr.25466 Năsăud nr. cadastral 25466, în suprafață de 6338 mp, aparținând Orașului Năsăud – domeniul public, aferent construcțiilor – clădire „Liceu Economic Năsăud”, atelier școală și blocului de locuințe pentru tineri în regim de înălțime S+P+3E+M

Art.1. se aprobă dezlipirea imobilului-teren înscris în CF nr.25466 Năsăud nr. cadastral 25466, în suprafață de 6338 mp, aparținând Orașului Năsăud – domeniul public, aferent construcțiilor – clădire „Liceu Economic Năsăud”, atelier școală și blocului de locuințe pentru tineri în regim de înălțime S+P+3E+M conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, recepționate de către OCPI prin Referatul de admitere nr.15248 din data de 19.07.2022 care constituie Anexă la prezenta hotărâre în următoarele imobile: imobilul cu nr.31743 în suprafață de 5.248 mp aparținând Liceului Economic Năsăud și atelier școală, imobilul cu nr. cadastral 31744 în suprafață de 1.090 mp aferent construcției bloc de locuințe pentru tineri în regim de înălțime S+P+3E+M.

Art.2. Se împuternicește Primarul Orașului Năsăud pentru semnarea de documente necesare înscrierii în Cartea funciară a dezlipirii imobilului nr.CF nr.25466 Năsăud nr. cadastral 25466.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în Orașul Năsăud, strada Vasile Nașcu, în incinta bazei sportive, aparținând Orașului Năsăud – domeniul public, identificate din CF nr. 28480 Năsăud, nr. top 32/2

Art.1 Se însușește documentația cadastrală de înscriere în sistemul integrat de sistemul de cadastru și carte funciară nr.28480, 633 mp, identificat din CF nr.28480 Năsăud, nr. top 32/2, întocmită de Marius Narcis Talpoș - expert tehnic, înregistrată la Primăria Orașului Năsăud sub nr.32417/26.08.2022 care constituie Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește documentația cadastrală de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului-teren, în suprafață de 3130 mp, identificat din CF nr.28480 Năsăud, nr. top 32/2, întocmită de Marius Narcis Talpoș- expert tehnic,înregistrată la Primăria Orașului Năsăud sub nr.32418/26.08.2022 care constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului-teren în suprafață de 633 mp, având categoria de folosință curți-construcții, identificat cu nr. topografic nou 32/2/1, în baza documentației cadastrale menționate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului-teren în suprafață de 3130 mp, având categoria de folosință curți-construcții, identificat cu nr. topografic nou 32/2/2, în baza documentației cadastrale menționate la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Restul de suprafață de 1552 mp din CF nr.28480 Năsăud, va rămâne înscrisă în vechea carte funciară cu nr. top nou 32/2/3.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orașul Năsăud, pe anul 2022

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului local al orașului Năsăud, pe anul 2022, prin suplimentarea acestuia cu suma de +1185 mii lei la partea de Venituri, prezentată în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea Bugetului local al orașului Năsăud, pe anul 2022, prin suplimentarea acestuia cu suma de +1185 mii lei la partea de Cheltuieli, prezentată în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2022, prin suplimentarea acestuia cu suma de +515 mii lei la partea de Venituri, prezentată în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2022, prin suplimentarea acestuia cu suma de +515 mii lei la partea de Cheltuieli, prezentată în Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă virările de credite bugetare, prevăzute în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă noul program de investiții publice, pe anul 2022 și obiectivele de investiții noi și/sau modificate, aferente Bugetului local și a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, ca și componentă a bugetului general consolidat al UAT Năsăud, prezentate în anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Bugetul general consolidat total rectificat al orașului Năsăud, pe anul 2022, este în sumă de 110175 mii lei, la partea de venituri și în sumă de 117472 mii lei, la partea de cheltuieli, prezentat în anexa nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.9/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2022, rămân nemodificate.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea devizului general reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții: „ Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – bloc ANL”, în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Art.1 Se aprobă devizul general reactualizat pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – bloc ANL”, în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – bloc ANL”, în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul Orașului Năsăud, prin Biroul Management proiecte europene, Compartimentul Tehnic Investiții și Biroul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în Orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.1 (1) Se aprobă acordarea „Diplomei de onoare” și plata unui premiu în sumă de 600 lei fiecărei familii care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, având domiciliul în orașul Năsăud.

(2) Se aprobă organizarea unei recepții pentru persoanele premiate conform alin.(1), cu masă festivă în valoare de 160 lei/familie.

Art.2 Sumele necesare acordării premiilor și pentru organizarea recepției, prevăzute la art.1, în cuantum de 18240 lei, vor fi suportate din bugetul orașului Năsăud și se vor acorda în baza documentelor doveditoare: certificate de căsătorie și acte de identitate.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl președinte de ședință anunță faptul că, intenționează ca la următoarea ședință de rectificare de buget să propună alocarea unor sume pentru dotarea cu echipamente proiecție film Casa de Cultură. Totodată, acesta solicită acordul de principiu al consilierilor locali cu privire la alocarea sumelor de bani, având în vedere faptul că în orașul Năsăud nu există asemenea activități unde ar putea să participe tineretul.

Consilierii locali votează „pentru”  în unanimitate.

În urma discuțiilor avute cu dl primar și viceprimar, domnul consilier local Cira Ewald intenționează să solicite o decizie de principiu în ceea ce privește Complexul multifuncțional privind dotarea cu o pompă de căldură ca sursă de energie pentru încălzire, indiferent că vom cuprinde în proiect cu finanțare sau din bugetul propriu al Orașului Năsăud, riscăm să avem o investiție nefuncțională datorită faptului că nu o vom putea plăti.

Domnul viceprimar precizează faptul că se impune o asemenea investiție și că era un punct pe ordinea de zi, menționând faptul că se încearcă cuprinderea în bugetul de finanțare de către cei de la CNI, cei care se ocupă de finanțare, dacă nu, să avem în vedere faptul că, finanțarea se poate realiza inclusiv din bugetul propriu al Consiliului Local Năsăud, justificat de faptul că ar constitui o plus valoare pe termen lung pentru Orașul Năsăud.

Domnul consilier local Cira Ewald precizează faptul că există variante multiple în acest caz, putându-se merge și pe plan, netrebuind neapărat forat, însă de acest lucru se vor ocupa specialiștii. Totodată, domnul viceprimar a ținut să precizeze faptul că soluțiile tehnice nu le putem da noi, fiind vorba de un proiect gândit pe termen lung în perspectivă.

Se supune la vot propunerea de dotare a complexului cu o pompă de căldură. Consilierii locali votează „pentru”  în unanimitate.

Doamna consilier local Bidică Ionela a ținut să precizeze faptul că, în împrejurimile Liceului Silvic Năsăud numărul ciorilor s-a înmulțit extraordinar de mult în ultimii ani încât nu se mai poate circula pe jos în zona respectivă. Domnul viceprimar a ținut să precizeze faptul că va indica soluția optimă pentru rezolvarea acestei probleme, respectiv indicarea unui cadru legal favorabil.

De asemenea, doamna consilier local Bidică Ionela a ridicat problema reabilitării termice a școlilor din Năsăud, ținând să precizeze faptul că, începe anul școlar și nu   s-a implementat proiectul. Domnul viceprimar a ținut să precizeze faptul că, contextul pandemic a dus la obstrucționarea proiectului pentru care s-au depus eforturi considerabile pentru implementarea lui.

Doamna consilier local Bidică Ionela a ținut să precizeze faptul că, Consiliul Local al Orașului Năsăud trebuie să fie mult mai atent în ceea ce privește copiii orașului, pentru că aceste școli și licee din orașul Năsăud sunt susținute administrativ din taxele și impozitele cetățenilor orașului Năsăud, iar în privința Școlii Generale din Năsăud în proporție de 89,99 % copiii sunt ai orașului Năsăud, spre exemplu cum e și în cazul Creșei, căminului și grădinițelor. Totodată, aceasta a ținut să precizeze faptul că, consilierii locali nu au fost suficient de atenți pentru că în toate liceele orașului Năsăud în proporție de 75% copiii sunt din extern, fiind foarte atenți în privința liceelor, acordându-le tot ceea ce au nevoie și mai puțin atenți în privința copiilor orașului Năsăud. Spre exemplu, în cazul Școlii Generale din Năsăud cad țiglele, plouă și în interior, iar singura soluție ar fi refacerea acoperișului.

Domnul viceprimar a ținut să precizeze faptul că, într-adevăr singura soluție în acest caz ar fi refacerea acoperișului integral al Școlii Generale. Totodată, a menționat faptul că vor trebui accesate tot mai multe proiecte, fiind tot mai greu să se susțină anumite investiții din bugetul local al Orașului Năsăud și nu există rea voință în acest caz sub nicio formă, s-a dat toată silința pentru implementarea proiectului. S-au bugetat pentru centrala pentru care este nevoie la școala generală. În acest caz se va căuta o soluție viabilă pentru evitarea oricărei situații dusă la limită.

Domnul viceprimar a ținut să menționeze faptul că are un proiect pe ordinea de zi a ședinței, cu privire la acordarea un vot de principiu în vederea colaborării cu U.A.T. Comuna Dumitra pentru înființarea unei mini stațiuni turistice, motivată de următoarele: în prezent aceștia au un PUG actual, suprafața cu destinația amenajări turistice necesară înființării unei mini stațiuni turistice, pe suprafața destinată având sursa de apă mineralizată, sărată, terapeutică și autorizată, locația denumită „Slatina Dumitra”, existând rețea de medie și joasă tensiune, rețea de apă dulce din cele cinci izvoare captate și autorizate. Totodată, acesta a ținut să menționeze faptul că, în acest caz Primăria Comunei Dumitra nu pot accesa fonduri europene în zona respectivă.

Domnul consilier local Rogozan Florin a ținut să precizeze faptul că, în acest caz trebuie să se vadă dacă se poate acorda sau nu un aviz de principiu, care practic nu obligă la nimic, dacă se începe sau nu, verificând ulterior următorii pași dacă convin sau nu în acest caz, deoarece nu se cunosc alte detalii.

Domnul consilier local Cira Ewald a ținut să precizeze că este de acord cu intervenția domnului consilier local Rogozan Florin fiind vorba doar despre un acord de principiu în primă fază, urmând ca ulterior să se vadă pentru ce se dorește acordul.

Domnul secretar general al Orașului Năsăud a ținut să precizeze faptul că, acordul de principiu în acest caz nu impune vreo obligație, practic se dorește să se vadă dacă se va începe colaborarea cu Primăria Comunei Dumitra sau nu, având valoare pentru executiv dacă se vor începe sau nu demersurile în acest caz.

Se supune unui vot de principiu propunerea de colaborare cu U.A.T. Comuna Dumitra.

Consilierii locali votează „pentru”  în unanimitate.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Președinte de ședință,                         Contrasemnează: Secretar General                         

      Cicedea George                                                 Șoldea Vasile