Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Anunț concurs EDUCATOR

Nr. 86/22.06.2022

ANUNȚ

CREȘA NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Miron Cristea, bloc 12 Creșă, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării posturilor contractuale vacante, pe durată nedeterminată  de:

 

Educator - puericultor -  2 posturi

 

Condiții de  participare la concurs:

- absolvenți cu diplomă de bacalaureat ai liceului pedagogic sau a unei școli postliceale, cu specializările educatoare, educatoare-învățător, învățător-educatoare, educator - învățător, învățător - educator;

- absolvenți cu diplomă de licență având specializarea Pedagogia învățământului preșcolar și primar;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției : nu se solicită;

 

Bibliografia

1. Curriculum pentru educația timpurie, Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4694/02.08.2019.

2. Ghidul pentru educația timpurie de la naștere până la 3 ani, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

3. Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie ante-preșcolară.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

1. Selecția dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecției se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție  a dosarelor.

2. Proba scrisă se va desfășura în data de 14.07.2022  la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3. Interviul va avea loc în data de 18.07.2022 la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 06.07.2022, la sediul Primăriei orașului Năsăud și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Creșei Năsăud;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințelecare atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

g) curriculum vitae;

h) adeverință privind integritatea comportamentală, conform art. 23 din Legea nr. 118/2019

 

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoțite de documentele originale.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs/soluționare contestații – inspector, gradul superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263 361 026, interior 223.

 

 

DIRECTOR

CECILIA - MARIA STOIAN