Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Anunț examen promovare

NR.28755/20.06.2022

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în data de 20.07.2022, proba scrisă, pentru următoarele funcţii publice:

1.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad superior în cadrul biroului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.1

2.Consilier, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.2

3.Polițist local, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului poliție locală, compartimentul disciplină în construcții și afișajul stradal din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.3

4.Polițist local, funcţie publică de execuţie, clasa III, grad superior, în cadrul Serviciului poliție locală, compartimentul protecția mediului din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.4

5.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul tehnic-investiții din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.5

Condiţii de participare:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

 

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Dosarele candidaţilor se pot depune în perioada 20.06 - 11.07.2022, la Primăria oraşului Năsăud, compartimentul resurse umane, salarizare.

 

Anexa nr.1

Biroul financiar-contabil  din aparatul de specialitate al primarului

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Anexa nr.2

Compartimentul administrarea domeniului public și privat  din aparatul de specialitate al primarului

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Hotărârea Guvernului nr.890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Anexa nr.3

Serviciul poliție locală, Compartimentul  disciplină în construcţii şi afişajul stradal   din aparatul de specialitate al primarului

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.

9. Legea nr.60/1991privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată.

10. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

11. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Anexa nr.4

Serviciul poliție locală, Compartimentul protecție a mediului   din aparatul de specialitate al primarului

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Legea nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.

9. Legea nr.60/1991privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată.

10. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

11. Legea nr.211/2011privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Anexa nr.5

Compartimentul tehnic-investițiidin aparatul de specialitate al primarului

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ 

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Hotărârea Guvernului nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Hotărârea Guvernului nr.925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

             PRIMAR                                                    SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

 DORIN-NICOLAE VLAȘIN                                                     VASILE ȘOLDEA