PROCES VERBAL

Încheiat azi, 08.06.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13.

Preşedinte de şedinţă:  dl consilier local Bodea Marius.

Absenți: dl consilier local Cira Ewald, dl consilier local Maghiar Marius, dl consilier local Pop Ionel, dl consilier local Tomuța Rareș-Octav;

La ședință mai participă dna Cosma-Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, și dl. Urdă Viorel- consilier al primarului.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 25.05.2022, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate cu un număr de 13 voturi pentru.

Se prezintă ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 1842/112/2022 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

Proiectul de hotărâre nr. 2 pentru modificarea anexei nr. 2 și a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/20.04.2022 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I” este retras de pe ordinea de zi.

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu două noi proiect de hotărâri, respectiv:

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

 Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi:

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui viceprimar.

Dl viceprimar prezintă:

1. Proiectul de hotărâre privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 1842/112/2022 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

 

 

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General

         Bodea Marius                                                  Șoldea Vasile