Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Anunț concurs inspector clasa I Serviciul Urbanism

Nr.28034/03.06.2022

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs  de recrutareîn vederea ocupării funcţiei publice de execuţie  vacante, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  astfel:

 

Inspector, clasa I, gradul principal în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul tehnic-investiții din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud

 

Condiţii de participare la concurs:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăîn domeniul inginerie civilă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

1.Selecția dosarelor- în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere;

2.Proba scrisă– 05.07.2022, orele 10,00;

3.Interviu - maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Primăriei orașului Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare  și se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 03.06.2022 – 22.06.2022, orele 16,00, la sediul Primăriei orașului Năsăud și vor cuprinde următoarele documente:

 

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

1.Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorității.www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;

2.Curriculum vitae, modelul comun european;

3.Copia actului de identitate;

4.Copii ale diplomelor destudii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. Copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei, postată pe site-ul autoritățiiwww.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut (postată pe site-ul autorității) trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

6.Extras din registrul general de evidență a salariaților.

7.Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

8.Cazierul judiciarcare poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

9.Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. postat pe site-ul autorității www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;

Copiile de pe actele enumerate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie

1.Constituția României, republicată.

2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, partea a III-a, titlul V, cap. III (art.123-143), partea a V-a , titlul I, cap. I-II(art.284-297),   partea a VI-a, titlul I și titlul II (art.365-art.537).

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul I - Principii şi Definiţii;

Capitolul II – Dispoziţii speciale;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;

Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

5.Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Hotărârea Guvernului nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Hotărârea Guvernului nr.925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

1.Constituția României, republicată.

2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, partea a III-a, titlul V, cap. III (art.123-143), partea a V-a , titlul I, cap. I-II(art.284-297),   partea a VI-a, titlul I și titlul II (art.365-art.537).

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul I - Principii şi Definiţii;

Capitolul II – Dispoziţii speciale;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;

Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

5.Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Hotărârea Guvernului nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Hotărârea Guvernului nr.925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Atribuții conform fișei postului

-participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii;

-participă la întocmirea şi semnarea documentelor întocmite, la verificările efectuate în fazele de execuţie care, prin natura lor, sunt determinante pentru asigurarea calităţii construcţiilor;

-informează, în scris, conducerea executivă a Primăriei oraşului Năsăud asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii intreprinderii de acţiuni preventive sau corective;

-verifică corectitudinea operaţiunilor de trasare aliniament;

-participă la inspecţiile efectuate de inspectorii ISC ai Jud. Bistriţa-Năsăud şi a organelor sale teritoriale şi verifică aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de aceştia, împreună cu reprezentantul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi realizarea lucrărilor publice;

-propune măsuri pentru cunoaşterea prevederilor reglementărilor tehnice;

-colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, în toate activităţile care privesc administrarea domeniului public al oraşului;

-întocmeşte  rapoartele şi proiectele de hotărâri pentru problemele, cererile şi activităţile ce cad în sarcina compartimentului;

-participă, ca membru, în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări;

-propune, în colaborare cu celelalte compartimente şi instituţii subordonate Consiliului Local Năsăud, lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, dotări, pentru aprobare, în cadrul programului anual care se aprobă odată cu bugetul local, anual şi cu ocazia rectificărilor bugetare;

-asigură elaborarea studiilor de prefezabilitate ale obiectivelor de investiţii noi aprobate în programul de investiţii anual, la poziţia globală „Alte cheltuieli de investiţii”, mai puţin cele care se derulează prin instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi le supune aprobării, conform prevederilor legale;

-urmăreşte îndeplinirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări , până la expirarea perioadei de garanţie şi finalizarea acestora;

-colaborează cu responsabilul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii, disciplina în construcţii, în vederea atribuirii contractelor de servicii pentru elaborarea planurilor urbanistice cuprinse în programul anual de investiţii;

-supune avizării sau aprobării, conform prevederilor legale, documentaţiile tehnico-economice reprezentând studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii noi, cât şi pentru reparaţii capitale, consolidările şi demolările la construcţiile existente;

-colaborează cu serviciile de specialitate din aparatul propriu al consiliului local şi cu serviciile publice de sub autoritatea consiliului local, în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare cuprinse în programul anual de investiţii şi pentru formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanţi la procedura de atribuire a contractelor de furnizare, se referă la specificaţii tehnice;

-urmăreşte execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile contractelor încheiate;

-actualizează periodic, în funcţie de evoluţia preţurilor, devizele generale ale obiectivelor de investiţii în curs de execuţie, finanţate din bugetul local şi le supune aprobării, conform prevederilor legale;

-la finele fiecărui an bugetar, întocmeşte pentru fiecare obiectiv de investiţii, situaţia realizărilor, decontărilor şi a restului de executat, cu sprijinul compartimentului financiar-contabil;

-pregăteşte pentru obiectivele de investiţii, lucrările de reparaţii curente şi capitale de care răspunde, toate documentele legate de recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, asigurând secretariatul comisiei de recepţie;

-după finalizare şi recepţionare, obiectivele de investiţii şi lucrările de reparaţii se predau, pentru întreţinere şi administrare, serviciilor publice sau instituţiilor în evidenţa cărora figurează bunurile imobile;

-în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă sau cu o singură sursă, întocmeşte nota justificativă şi o supune aprobării, după care procedează în continuare conform procedurilor legale;

-în vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi revin, colaborează cu toate birourile, serviciile şi compartimentele din cadrul aparatului propriu, cu toate instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului local;

-întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit, cu sprijinul celorlalte compartimente implicate;

-întocmeşte antemăsurătorile şi devizele pentru lucrările de reparaţii curente;

-asigură secretariatul recepţiei la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale;

-asigură întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de lucrări cuprinse în programul de reparaţii şi investiţii aferente pieţelor, târgurilor şi oboarelor;

-urmăreşte execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile contractelor încheiate, pentru cele aferente târgurilor, pieţelor şI oboarelor;

-participă, împreună cu beneficiarii imobilelor, la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări a căror finanţare se suportă anual din bugetul local;

-participă la întocmirea devizelor de lucrări aferente lucrărilor de reparaţii curente la instituţiile de învăţământ;

-participă, în calitate de membru, în comisiile de evaluare a ofertelor, la unităţile de  învăţământ;

-urmăreşte realizarea stadiilor de execuţie, cu respectarea termenelor de punere în funcţiune, la solicitarea conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

-participă la pregătirea documentelor pentru recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;  

Relații suplimentare se pot obține de  la compartimentul resurse umane, inspector Săplăcan Monica, din cadrul Primăriei orașului Năsăud, strada Piața Unirii, nr.15, tel.0263/361026, interior 23, fax.0263361028, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

                 PRIMAR                                                      SECRETAR GENERAL

       DORIN-NICOLAE VLAȘIN                                       VASILE ȘOLDEA