PROCES VERBAL

Încheiat azi, 16.05.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14.

Președinte de ședință:  dna consilier local Bidică Emilia.

Absenți: dl consilier local Tomuța Rareș-Octav, dl consilier local Cira Ewald și dl consilier local Rogozan Florin;

La ședință mai participă dl Dan Brisiuc, din cadrul Compartimentului Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative și dna Cosma-Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementului proiectelor europene .

Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, nr. 9269/28.04.2011

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6.Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexei nr. 2 și a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/20.04.2022 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 106/21.11.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

8.Proiect de hotărâre aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, Axa de investiție I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”  și a cheltuielilor aferente proiectului

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre și se dă cuvântul d-lui primar.

Dl primar prezintă:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

Dl primar spune că este vorba despre o creștere de 70 de bani la tonă, după cum s-a văzut din anexe. Dl primar mai spune că prețul la gunoiul menajer a scăzut foarte puțin, dar la deșeurile reciclabile a avut loc cea mai mare scădere, la început prețul a fost de 1200 lei/tonă, ulterior scăzând la 700 lei/tonă deoarece din ceea ce spun cei de la ADI Deșeuri se gestionează mai bine treburile la rampa de transfer de  la Tărpiu, iar pe partea de reciclare începe să crească acel procent de creștere corectă a deșeurilor, ceea ce este un lucru bun. O altă modificare este faptul că în următoarea perioada vom scăpa de aceste containere semi-îngropate care nu au fost încă de la început cea mai bună idee. În zona de case individuale o să primim acei saci care vor înlocuii acele semi-îngropate, saci albaștri și verzi, vom rămâne cu pubelele galbene, iar ulterior, prin acest proiect care este deja depus se vor achiziționa pubele albastre și pubele pentru deșeurile bio. Înafară de cartierul de blocuri, se vor elimina acele containere semi-îngropate care oricum, multe dintre ele au fost plasate în locații de unde nu s-au putut ridica deșeurile niciodată, fie erau sub copaci, fie sub cabluri electrice sau în curți unde nu se putea intra cu mașina.

Dl consilier Olteanu Dorel menționează că ar putea să scadă mult mai mult prețul la reciclabile, încurajând astfel selectarea, ei valorificând gunoiul rezultat în urma reciclării.

Dl primar spune că s-au încasat deja anumite sume, cu 30 mii s-a plătit la Agenția Fondului de Mediu și anume acele sume care trebuie plătite anual pentru că nu este atins acel procent de colectare corectă. Dl primar spune că s-au primit in jur de 37 mii lei din reciclare, un lucru bun ținând cont că este primul an în care s-a întâmplat acest lucru și suntem pe drumul cel bun din moment ce începem să recuperăm din sume.  

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Dl consilier local Logigan Bogdan-Ștefan a părăsit sala de ședințe înainte de a fi supus la vot acest proiect.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărârehotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, nr. 9269/28.04.2011.

Dl consilier local Logigan Bogdan-Ștefan revine în sala de ședințe.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Dl primar spune că este vorba despre strict actualizarea prețurilor, a fost o creștere de aproximativ un milion de lei care va fi suportat de la bugetul național de stat.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei nr. 2 și a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/20.04.2022 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 106/21.11.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreaprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, Axa de investiție I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”  și a cheltuielilor aferente proiectului

Dl primar spune ca este vorba despre un proiect ce se încercă să se depună astăzi, la ora 10, pentru că se deschide această linie de finanțare și noi ne încadrăm cu Liceul Economic și speră să prindă această finanțare pentru că cofinanțarea este zero, singura obligație sunt acele prize electrice, dar dacă se fac pe fondul de mediu printr-un proiect existent deja, atunci nu vor mai trebui făcute acele prize special pentru acest proiect.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

 

 

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General

      Bidică Emilia                                                  Șoldea Vasile