Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Anunț PUZ construire Kaufland

Nr. 26525 din  06.05.2022

DOCUMENT DE PLANIFICARE  A PROCESULUI DE INFORMARE ȘI

CONSULTARE PUBLICA PENTRU DOCUMENTATIA PUZ

 

În vederea ,,ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCTII ANEXA (CONTAINER PREFABRICAT FAST FOOD IMBIS, TERASĂ ACOPERITĂ CLIENTI, BOXA DE RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVĂ INCENDIU, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA – PLATFORMĂ PARCARE, SPAȚII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, PILOT TOTEM, BARIERE ACCES AUTO, ZIDURI DE SPRIJIN, OPERAȚIUNI CADASTRALE” , pe un teren  înscris în CF NR. 31461, Nr. CAD. 31461, situat în intravilanul orașului Năsăud.

Document elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului NR. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele responsabile cu coordonarea activităților de informare și consultare a publicului:

- Responsabil din partea Compartimentului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului: Cătuna Grigore-Calin.

- Responsabil din partea Serviciului de Informații pentru cetățeni și Relații Publice George  Sârbu.

- Beneficiar KAUFLAND ROMANIA SCS,CUI. 15991149, reprezentant prin Sabadîș Laurențiu-Andrei. cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, loc. Bistrița, str. G.G Bălan, nr. 56.

Proiectant General S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L.: Bistrița, Str. Subacetate, Ap. 2. (reprezentant Arh. Rațiu Monica) Coordonator Urbanism Arh. Rațiu Monica, atestat RUR.

1.DATE GENERALE

a) Date de identificare a documentației (denumire, amplasament, număr proiect, faza, data)

Denumire PUZ: ,,CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXĂ (CONTAINER PREFABRICAT FAST FOOD IMBIS, TERASĂ ACOPERITĂ CLIENȚI, BOXA DE RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVĂ INCENDIU, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ – PLATFORMĂ PARCARE, SPAȚII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI SI REȚELE INSTALAȚII, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, PILOT TOTEM, BARIERE ACCES AUTO, ZIDURI DE SPRIJIN, OPERAȚIUNI CADASTRALE”

Amplasament: Năsăud, strada Rahovei, nr. 3, zona centrală pe o arteră secundară, respectiv str. Rahovei, învecinându-se în partea de est cu terenuri proprietate privată, în partea de sud linia ferată iar partea de vest și nord str. Rahovei.

Destinația terenului  este curți construcții, cu o suprafață de 14609 mp.

b) Date de identificare a beneficiarului: KAUFLAND ROMANIA SCS,CUI. 15991149, reprezentant prin Sabadîș Laurențiu-Andrei,cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, loc. Bistrița, str. G.G Bălan, nr. 56, jud. Bistrița –Năsăud.

c)  Date de identificare a proiectantului

Proiectant General S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L.: Bistrița, Str. Subacetate, Ap. 2.

Coordonator Urbanism Arh. Rațiu Monica.

d) Identificarea grupurilor țintă a părților potențial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresa, telefon, reprezentant) și către care se vor transmite scrisori de notificare:

e) Identificarea membrilor grupului de lucru (denumire, adresa, telefon reprezentant)

Denumire: Primăria orașului Năsăud, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Adresa: P-ța Unirii nr. 15 tel 0263 361 027, int. 233 reprezentant Vasile Leahu –Arh. șef

f) Actul de autoritate Publica de reglementare emis anterior (Certificatul de Urbanism nr.58/03.06./2020)

2. CALENDARUL INFORMARII (date estimate și perioade ale informării)

a) În etapa pregătitoare

1. Data publicării anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z.-ului: 23.06.2020.

2. Modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. – lui:

Obligatoriu prin:

- publicarea pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud

- afișarea la sediul Primăriei orașului Năsăud

- afișarea pe panouri publicitare din zona de studiu

- transmiterea in scris a anunțului grupurilor ținta identificarea la cap 1

Opțional suplimentar prin:

- anunț în presă (minim un anunț într-o zi lucrătoare într-un cotidian local)

- editare pliante – nu este cazul

- emisiune radio TV – nu este cazul

- dezbateri preliminare - nu este cazul

Perioada si modul de primire / depunere a sugestiilor scrise publicului:

- perioada de la apariție a anunțului 05.04.2022-05.05.2022 (25 de zile calendaristice de la  data apariției anunțului)

- modul de depunere al sugestiilor la perioada indicată mai sus

Scrisori depuse la serviciul Relații cu Publicul între orele 8.00-15.00

- comentarii pe pagina de internet a Primăriei orasului Năsăud la adresa www.primarianasaud.ro

- scrisori prin poștă pe adresa instituției (cu data de trimitere la perioada indicată)

- alte forme (explicitare) - adrese de e-mail, fax 0263-361 029.

Data limită și modalitatea de răspuns (15 zile de la data limita pentru depunere de către public a sugestiilor și observațiilor în etapa I)

- modul de transmitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit. a) pct. 2

b) În etapa elaborării propunerilor finale, avizării și aprobării documentației.

- data estimata 01.06.2022. Transmiterea rezultatului informării și consultării publicului către structura de specialitate a Primarului orașului Năsăud.

1. Redactarea Raportului informării si consultării publicului- data estimata 02.06.2022

2. Data limita de transmitere spre publicare a raportului informării și modalitatea de publicare respectiv al contestațiilor si al observațiilor.

- data estimata 03.06.2022.

- modalitatea de publicare a raportului: publicarea pe pagina de internet al Primăriei orașului Năsăud, la adresa: www.primarianasaud.ro, secțiunea Informații Publice, subsecțiunea Consultare Publica ,afișare la sediul Primăriei orașului Năsăud.

- data limita de contestare al raportului (cel puțin 5 zile de la publicare)

- modul de depunere a contestaților va fi identic cu cele stabilite la cap.2 lit. a).pct. 3

- data de transmiterii raportului informării către Consiliul Local al orașului Năsăud spre însușire sau respingere : data estimata 02.07.2022.

Această etapă se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale si Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională la administrația publică, republicată (r1) și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Anunțul privind încheierea procedurii informaționale și consultare a publicului , va fi afișat la sediul Primăriei orașului Năsăud după data de 02.07.2022, și pe site-ul Primăriei www.primarianasaud.ro.

c) În etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic Zonal

Aceasta etapă se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal  și se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu modificările și completările ulterioare .în acest sens, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, planșa cu reglementările urbanistice , planșa de reglementari edilitare, planșa de reglementări a proprietarilor, precum și planșa de reglementari al terenurilor care reprezintă informații de interes public.

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI

AMENAJARE  A TERITORIULUI

 

Arh. Șef

Ing. Vasile Leahu